11:54:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 X-dag ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 X-dag ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 X-dag ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2023-05-26 08:30:00

Alpcots affärsidé bygger på att låta kunderna samla ekonomin på en plats. Kunderna får kontroll över sin ekonomi och kan enkelt genomföra en rad åtgärder för att optimera och förbättra sin ekonomi genom lägre avgifter och genom att öka den förväntade avkastningen på sitt sparande.

Omsättning, resultat och verksamhet januari - mars 2023
 • Koncernens provisionsintäkter uppgick till 20,3 MSEK (14,5).
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 21,5 MSEK (7,9).
 • Koncernens rörelseintäkter exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 11,7 MSEK (7,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,9 MSEK (-7,7).
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar och orealiserade värdeförändringar, EBITDA, uppgick till
-2,6 MSEK (-4,9) eller -0,02 SEK (-0,04) per aktie.
 • Periodens nettoresultat uppgick till 3,9 MSEK (-7,9).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,06).
 • Koncernens eget kapital uppgick till 87,5 MSEK (94,9) eller 0,63 SEK per aktie (0,72) och soliditeten uppgick till 76 procent (78).
 • Kapitalet i portföljförvaltningen uppgick vid utgången av kvartalet till 1 379 MSEK (457).
 • Vid kvartalets utgång hade Alpcot ca 8 934 MSEK i kapital i sin depåtjänst och antalet kunder i depåtjänsten uppgick till ca 8 600. Alpcot hade samtidigt dessutom ca 14 600 kunder med ett försäkringsengagemang.
Väsentliga händelser under första kvartalet 2023
 • I slutet av januari 2023 förvärvade Alpcot Holding ytterligare 1,5% i Free Broker Group Norden AB för en köpeskilling om cirka 2,3 MSEK. Free Broker Group Norden AB äger 91% i Tydliga AB där Alpcot sedan tidigare äger resterande 9%. I och med det tillkommande förvärvet uppgår Alpcot Holdings innehav i Free Broker Group AB till 10,1% och det direkta och indirekta innehavet i Tydliga AB till 18,2%.
 • I slutet av mars 2023 tecknade Alpcot två avsiktsförklaringar med Tydliga AB. Den första avsiktsförklaringen innebär att Alpcot ska investera upp till 25 MSEK i Tydliga i takt med att kapitalbehov uppstår samt att Alpcots VD Björn Bringes ska erbjudas en styrelseplats i Tydliga. Den andra, icke bindande, avsiktsförklaringen innebär att Alpcot överlåter hela eller delar av sin rådgivarverksamhet till Tydliga.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

I början av april genomförde Alpcot en riktad nyemission uppgående till cirka 34,3 MSEK före
emissionsutgifter. Emissionen riktades till svenska och internationella investerare. Alpcots
styrelseordförande, VD, vice VD, CFO samt CTO deltog i emissionen. Antalet aktier som emitterades i
emissionen uppgår till 24 525 000 aktier av serie B och emissionen gjordes till kursen 1,40 kronor per
aktie. Den del av emissionen som riktades till styrelseordförande, VD, vice VD, CFO samt CTO är föremål
för godkännande på årsstämman den 31 maj 2023.

Som beskrivits i tidigare rapporter har Tillväxtverket under 2022 fattat beslut om återbetalning av det stöd
för korttidsarbete som Alpcot AB erhöll under 2020. Återbetalningskravet uppgår till cirka 1 MSEK. Alpcot
överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. I mitten av april 2023 avslog Förvaltningsrätten Alpcots
överklagan av Tillväxtverkets beslut om återbetalning. Alpcot avser att överklaga till Kammarrätten.
På årsstämman in Tydliga AB den 22 maj 2023 valdes Alpcots VD Björn Bringes till ny styrelseledamot i
Tydliga AB. Alpcot äger direkt och indirekt 18,2% av Tydliga AB.

Denna information är sådan information som Alpcot Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-26 08:30 CET.