17:08:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2022-05-31 12:34:38
Årsstämma i Alpcot Holding AB (publ) hölls idag den 31 maj 2022 på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Aktieägarna fattade följande beslut:
  • Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021 fastställdes,
  • Vinstutdelning för räkenskapsåret 2021 skulle inte lämnas, i enlighet med styrelsens förlag,
  • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021,
  • Val av Katre Saard (omval), Joakim Künstlicher (omval) och Fredrik Brodin (nyval) till styrelseledamöter. Katre Saard omvaldes till ordförande,
  • Styrelsearvode om 150 000 kronor till de ledamöter som inte är anställda i koncernen,
  • Omval av det auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton till revisor

Utöver ovanstående beslut fattade aktieägarna beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler under tiden fram till nästa årsstämma. Bemyndigandet innebär att utspädningen får maximalt uppgå till 50% av antalet aktier vid tidpunkten för när bemyndigandet utnyttjas första gången. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt för Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur, inklusive reglering av Bolagets skulder.

Aktieägarna fattade avslutningsvis också beslut om att godkänna nyemission av 4 346 800 aktier av serie B till Katre Saard, styrelseordförande, Björn Bringes, VD och Alpcot Ltd. Alpcot Ltd ägs av styrelse och ledning i Alpcot Holding AB. Aktierna tecknas till kursen 2,30 kronor och ökar bolagets aktiekapital med 43 468 kronor och överkursfonden med 9 954 172 kronor. Nyemissionen är en del av den kapitalanskaffning som genomfördes i slutet av mars 2022 men som kräver aktieägarnas godkännande på en stämma.