17:09:17 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2023-05-31 14:06:32

Årsstämma i Alpcot Holding AB (publ) hölls idag den 31 maj 2023 på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Aktieägarna fattade följande beslut:

  • Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022 fastställdes,
  • Vinstutdelning för räkenskapsåret 2022 skulle inte lämnas, i enlighet med styrelsens förlag,
  • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022,
  • Val av Katre Saard (omval), Joakim Künstlicher (omval) och Fredrik Brodin (omval) till styrelseledamöter. Katre Saard omvaldes till ordförande,
  • Styrelsearvode om 225 000 kronor till de ledamöter som inte är anställda i koncernen,
  • Omval av det auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton till revisor.

Utöver ovanstående beslut fattade aktieägarna beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler under tiden fram till nästa årsstämma. Bemyndigandet innebär att utspädningen får maximalt uppgå till 25% av antalet aktier vid tidpunkten för när bemyndigandet utnyttjas första gången. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt för Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur, inklusive reglering av Bolagets skulder.

Aktieägarna fattade avslutningsvis också beslut om att godkänna nyemission av 3 571 428 aktier av serie B till Katre Saard, styrelseordförande, Björn Bringes, VD, Lisa Larsson, vice VD och COO, Per Lejontand, CTO och Gunnar Danielsson, CFO. Aktierna tecknas till kursen 1,40 kronor och ökar bolagets aktiekapital med 35 714 kronor och överkursfonden med 4 964 285 kronor. Nyemissionen är en del av den kapitalanskaffning som genomfördes i början av april 2023.