15:44:30 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2022-02-28 17:30:00

Under slutet av år 2021 har Alpcot-koncernen omstrukturerats, stärkt den finansiella ställningen, noterats på Nasdaq First North och expanderat kraftigt

Alpcots affärsidé bygger på att låta kunderna samla ekonomin på en plats. Kunderna får kontroll över sin ekonomi och kan enkelt genomföra en rad åtgärder för att optimera och förbättra sin ekonomi genom lägre avgifter och genom att öka den förväntade avkastningen på sitt sparande.

Alpcot Holding-koncernens grundande
 • Under november skapades Alpcot Holding-koncernen genom att moderbolaget Alpcot Holding AB, bildat den 9 juni 2021, från huvudägaren Alpcot Ltd den 9 november 2021 förvärvade de operativa bolagen Alpcot AB, med dotterbolaget Alpcot Fribrev AB, och Alpcot Capital Management Ltd samt 9% av aktierna i Tydliga AB. Förvärvet skedde mot revers som därefter kvittades i en nyemission.
 • Koncernens finansiella ställning stärktes genom kontantemissioner om sammanlagt MSEK 60.
 • Aktierna i Alpcot Holding AB (publ) togs den 24 november 2021 upp för handel på Nasdaq First North Growth Market, med kortnamn ALPCOT B.
Omsättning, resultat och verksamhet (1 november - 31 december 2021)
 • Koncernen i dess nuvarande form har funnits i knappt två månader, varför koncernredovisningen endast omfattar november och december. Några jämförelsetal för tidigare perioder finns ej.
 • Koncernens provisionsintäkter uppgick under denna period till 6,5 MSEK.
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 4,5 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -41,9 MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar och jämförelsestörande noteringskostnader uppgick till -4,4 MSEK eller -0,04 SEK per aktie.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -41,9 MSEK. Nettoresultat per aktie uppgick till -0,34 SEK.
 • Koncernens eget kapital uppgick till 80,0 MSEK eller 0,66 SEK per aktie och soliditeten uppgick till 67 procent.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.
 • Vid periodens utgång hade Alpcot ca 13 900 MSEK i kapital i sin depåtjänst och antalet kunder i depåtjänsten uppgick till ca 8 600. Alpcot hade samtidigt dessutom ca 9 300 kunder med ett försäkringsengagemang.
Väsentliga händelser under rapportperioden (1 november - 31 december 2021)
 • Under oktober tecknade Alpcot avtal med Nord Fondkommission AB och dess moderbolag Xsave AB om att flytta samtliga depåkunder till Alpcot. Detta innebar att koncernens volymer ökade kraftigt inför och under rapportperioden. Sammantaget innebar depåflytten att kapitalet i depåtjänsten ökade med ca 10 900 MSEK i samband med tillträdet.
 • Under perioden ägde även följande väsentliga händelser rum:
 • Alpcot tillträdde Eisfelds Consulting AB, en försäkringsförmedlare baserad i Jönköping.
 • Alpcot avtalade om att förvärva Finanskollen i Sverige AB, med tillstånd att bedriva bostadskreditförmedling, som kan tillträdas efter godkänd ägarprövning.
 • Alpcot avtalade om att tillsammans med två seniora rådgivare starta ett delägt bolag i Malmö.
 • Alpcot avtalade om att inleda samarbete med Real Finans och Försäkring AB.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Alpcot har ingått ett avtal med den finansiella rådgivaren Ymer f8 Investeringsrådgivning AB om förvärv av en kundstock med ett kapital om drygt 300 miljoner kronor.