01:03:41 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
AlphaHelix Molecular Diagnostics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling av patenterad teknologi som möjliggör identifiering av virus och bakterier. Produkterna säljs under ett flertal varumärken och via egna distributörer, huvudsakligen till laboratorium och forskningsinstitut. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Nacka.

Kalender

2023-02-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-01 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-07 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-04 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-11 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-13 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-11 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2014-06-10 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-26 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2013-06-25 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-28 Årsstämma 2012
2012-06-06 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-09 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-29 Årsstämma 2011
2011-06-20 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2011-05-31 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-25 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-18 Årsstämma 2010
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3
2021-02-17 08:45:00
Koncern 1 januari - 31 december  2020
  •     Intäkter 23 712 kSEK (17 190)
  •     Resultat efter skatt uppgick till 1 513 kSEK (-983)
  •     Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,02)
  •     Soliditet 30 % (17 %)
  •     Kassaflödet var 1 008 kSEK (122)
Koncern 1 oktober - 31 december 2020
  •     Intäkter 6 237 kSEK (4 821)
  •     Resultat efter skatt -246 kSEK (-624) 
  •     Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,02)

 

Siffrorna inom parentes gäller föregående år. 
Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

 
 

BRA OMSÄTTNINGSÖKNING
Koncernen hade en omsättningsökning om 29% under fjärde kvartalet, att jämföra med 38% under året. Koncernen visar upp ett gott kassaflöde trots att Techtum tvingats till markant lageruppbyggnad, både för att säkra leveranser samt för en ökad efterfrågan på nya produkter.  
Den nya agenturen AIGS från LifeReal bidrog med en omsättning om drygt 900 kSEK. Techtum hade 45-års jubileum som laborato-rieleverantör med specialerbjudanden om 45% i rabatt. Bolaget levererade ytterligare utrustning till Scandi-Ethio Clinic i Etiopien. Tyvärr så har inte verksamheten erhållit till-stånd från Etiopiska FDA vilket försenat yt-terligare leveranser av diagnostiska kit. Det är anmärkningsvärt att processen tagit så lång tid när det är stor brist på test kapacitet. Ser-vice har fortsatt att vara mycket lönsam.
Försäljningsökningen under kvartalet hade varit betydligt högre om inleveranser för båda dotterbolagen hade fungerat normalt. Försenade inleveranser gav att Techtum hade ovanligt hög nivå på olevererade produkter vid årsskiftet. Vidare så resulterade leverans-problem av pipettspetsar för Rob™ till avbe-ställningar. Förseningarna orsakades av ef-fekter av pandemin där färre flyg gav väsent-ligt längre leveranstider samt betydligt dy-rare fraktkostnader. En stor del av omsätt-ningen under fjärde kvartalet utgjordes av produkter där de ökade fraktkostnader på-verkade produktkostnaden negativt. Även 45-års jubileet hade lägre marginal på produk-terna. Allt detta bidrog till att koncernen upp-visade ett negativt resultat fjärde kvartalet.. 
Techtums nya produkter under året har haft varierande framgång. AIGS systemet har bör-jat starkt även om vi valt att agera försiktigt. Genapsys NGS instrument uppgradering med ökad kapacitet är ett år försenad. Försäljning-en av ADS Biotechs produkter bygger helt på att vi kan visa den på lab, vilket inte varit möj-ligt. Diskussioner pågår med fler diagnostik leverantörer.  
Året har varit fantastiskt bra för Techtum. Bolaget genererade 3,1 MSEK under året. Glädjande är att se att Techtum bibehållit eller ökat omsättningen på agenturer som inte är pandemirelaterade. Det är starkt då många avdelningar på universiteten varit stängda i perioder under året. 
Technologies har inte haft möjlighet att leve-rera Rob™ innan november pga pipettspets-brist. Alla planerade nyetableringar av BugScreener™ har lagts på is.
HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Koncernen har inlett 2021 mycket starkt. Techtum fördubblade omsättningen jämfört med januari 2020 med mycket bra vinstmar-ginal. Hög orderingång gör att februari ser ut att bli ännu en stark månad. Orderingången är mycket stark på alla plan men AIGS står ut. Techtum har fortsatt arbetet med att öka an-delen diagnostiska produkter. Bolaget har sjösatt en strategi för att öka närvaron i de andra nordiska länderna. En nyanställning av en erfaren säljare är påbörjad. Glädjande är att EthioScandic Clinic äntligen fått godkän-nande från Etiopiska FDA att utföra covid-19 testning.   

Technologies har levererat Rob™ och för-brukning. Karolinska har tecknat avtal för 2021 gällande BugScreener™. 

AKTIEN
Bolagets aktie har haft relativt volatil kurs under perioden; med successivt avtagande medelvärde. Minsta dagshandelsvolym är obefintlig eller mycket låg. Bolagets egna fi-nansiella risk har ökat något. Sammantaget gör detta att såväl kurs- som likviditetsrisken ökat något. Antalet ägare är i stort sett oför-ändrat under perioden.

Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har ca 2 000 aktieägare. 

Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 52 832 418

VERKSAMHETEN
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är mo-derbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbo-laget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion. Tekniken möjlig-gör identifiering av virus och bakterier snabb-bare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. 

Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR, NGS, diagnostik samt vätskehantering/lagring med tillhö-rande förbrukningsmaterial. Bolaget är också marknadsledande inom produkter för bio-banker.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter och system via dis-tributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbola-get.

PRODUKTER
Techtum marknadsför produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS med fokus på precis-ion, effektivitet och ekonomi för kunderna. 

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™. Bolaget tillverkar också αAmp, som är en nischad PCR-maskin för en begrän-sad del av marknaden; de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™ är en vätskerobot inriktad på automa-tisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.
ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhibe-rar PCR-reaktioner. Ledningen har valt att inte arbeta vidare att utveckla produkten för kommersiellt bruk under 2020.  

NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställ-ning. 

INSYNSPERSONER
Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson       Aktieinnehav    
    2020-12-31    2019-12-31
LabKompaniet*    20 873 618    27 831 490
Mattias Molin    0    150 000
Active Healthtech**    3 478 936    0
 * Insynspersonerna Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson kontrollerar 50% var av rösterna i detta bolag.
 ** Insynspersonen Artur Aira kontrollerar 100% av rösterna i detta bolag.

 

NÄSTA RAPPORT 
Delårsrapport för Q1 publiceras 2021-04-22.

ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen publiceras 2021-05-04 på Spotlight Stockmarket.

STÄMMA
Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 25:e maj, 2021. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stockmarkets regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Likvida medel definieras som kassa och bank minus checkkredit. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i februari  2020
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mikael Havsjö 070-788 12 08
 

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)
    Q4 2020    Q4 2019    Helår 2020    Helår 2019
Intäkter    6 237     4 821      23 712    17 190
Rörelsekostnader          -6 495    -5 326           -21 952          -17 806
Avskrivningar         25          -85         -211         -257
EBIT    -233      -592    1 549        -874
Finansiella poster       -6       -32         -25         -98
EBT    -239    -624    1 524       -983
Skatt       -7              -7    
Resultat efter skatt    -246    -624    1 517      -983
                

Balansräkning i sammandrag  - koncern  (kSEK)
    2020-12-31    2019-12-31
Mat. Anläggningstillgångar         93    504
Fin. Anläggningstillgångar           0        0
Lager                 4 850            4 034
Kundfordringar    3 067            3 264
Övriga omsättningstillgångar       472    581
Kassa och bank                 1 420    412
Summa tillgångar    9 902    8 795
        
Eget Kapital    2 999    1 486
Avsättningar           0           0
Långfristiga skulder       900           0
Kortfristiga skulder    6 003    7 309
Summa eget kapital och skulder    9 902    8 795

Ställda säkerheter                                                    
3 400    
3 400
        

 

Nyckeltal
    2020    2019
Soliditet, %    30    17
Antal aktier    52 832 418    52 832 418
Resultat per aktie SEK    0,03    -0,02
Medeltal anställda                                      8    10
Koncernens kassaflödesanalys
    2020    2019
Resultat efter finansiella poster    1 520    -973
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet        
    Avskrivningar och nedskrivningar       211    257
    Realisationsvinst     -100         0
   Övriga poster      677    221
Skatt       -44    -45
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital    2 264                      -539
Förändring av rörelsekapital        
    Förändring av varulager    -1 492    557
    Förändring av fordringar         338    274
    Förändring av kortfristiga skulder        730                      -223
Kassaflöde från den löpande verksamheten    1 840     69
        
Investeringsverksamheten        
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar             0         0
Förändringar av långfristiga fordringar             0      46
Försäljning av materiella anläggningstillgångar        300        0
Förvärv av verksamhet             0        0
Kassaflöde från investeringsverksamheten        300     46
        
Finansieringsverksamheten        
Nyemission              0       0
Emissionskostnader              0       0
Förändring av checkkredit    -2 207                      307
Upptagna lån    1 200      0
Amorteringar av lån      -125                    -300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    - 1 132     7
        
Årets kassaflöde    1 008    122
Likvida medel vid årets början        412     290
Likvida medel vid årets slut    1 420     412
        
        
Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget (kSEK)
    Q4 2020    Q4 2019    Helår 2020    Helår 2019
Intäkter           50       50    200    219
Rörelsekostnader          -48    -234    -971    -914
Avskrivningar                
EBIT             2    -184    -771    -695
Finansiella poster                
EBT            2    -184    0    -695
Koncernbidrag    2 260    -201    2 260    -201
Skatt            -    -
Resultat efter skatt    2 262    -385    1 489    -896

Balansräkning i sammandrag  - Moderbolaget  (kSEK)

    2020-12-31    2019-12-31
Immat.anläggningstillgångar    0    0
Mat. Anläggningstillgångar        
Fin. Anläggningstillgångar    6 993    6 993
Kundfordringar        
Övriga omsättningstillgångar    1 342    1 213 
Kassa och bank       106       118
Summa tillgångar    8 441    8 324
        
Eget Kapital    8 225    6 937
Långfristiga skulder        
Kortfristiga skulder       216    1 387
Summa eget kapital och skul-der    8 441    8 324

Nyckeltal
    2020    2019
Soliditet, %    97    81
Antal aktier    52 832 418    52 832 418
Resultat per aktie SEK    0,03    -0,02

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17:e februari 2021.