23:20:46 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-19 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2024-04-18 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-29 Årsstämma 2023
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-01 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-07 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-04 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-11 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-13 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-11 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2014-06-10 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-26 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2013-06-25 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-28 Årsstämma 2012
2012-06-06 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-09 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-29 Årsstämma 2011
2011-06-20 X-dag ordinarie utdelning LEVBIO 0.00 SEK
2011-05-31 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-25 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-18 Årsstämma 2010
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Level Bio är verksamt inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling av patenterad teknologi som möjliggör identifiering av virus och bakterier. Produkterna säljs under ett flertal varumärken och via egna distributörer, huvudsakligen till laboratorium och forskningsinstitut. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Nacka.
2022-10-27 08:45:00

Sammanfattning
AlphaHelix redovisar en omsättning om 5 625 KSEK för kvartalet.  Resultatet efter skatt uppgick till - 1 193 KSEK. Förvärvet av Cybergene belastade kvartalsresultatet med avskrivningar om 534 KSEK. 
Vinstmarginalen var - 22% under perioden med bruttomarginal om 41%. 
Likvida medel uppgick till 5 845 KSEK. 

Koncern 1 juli - 30 september 2022
 •     Intäkter 5 625 KSEK (6 667)
 •     Resultat efter skatt uppgick till - 1 193 KSEK (-107)
 •     Resultat per aktie uppgick till - 0,02 SEK (0,00)
 •     Soliditet 75 % (76 %)
 •     Kassaflödet var - 2 015 KSEK (1 589 KSEK)
Koncern 1 januari - 30 september 2022
 •     Intäkter 24 650 KSEK (32 545)
 •     Resultat efter skatt uppgick till - 2 190 KSEK (5 041)
 •     Resultat per aktie uppgick till - 0,03 SEK (0,08)
 •     Soliditet 75 % (76 %)
 •     Kassaflödet var - 17 KSEK (6 558)
Moderbolag 1 juli - 30 september 2022
 •     Intäkter 75 KSEK (75)
 •     Resultat efter skatt -71 KSEK (-78) 
 •     Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)
 •     Soliditet 99 % (99%)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år. 
Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.
 
 

VD KOMMENTERAR
- Det tredje kvartalet kännetecknas som van-ligt av låg kundaktivitet och låg omsättning för Techtum medan Cybergene inte upplever någon påverkan semesterperioden i Norden. För Techtums del borde kvartalets omsätt-ning varit i paritet med 2021 men två mycket oväntade leveransförseningar resulterade att omsättningen tappade en dryg miljon för pe-rioden. Techtum gör ett positivt resultat om drygt 300 kSEK medan Cybergene uppvisar ett negativt resultat om -220 kSEK. Det är främst kostnader ny hemsida, programvaror och som påverkat Cybergenes resultatet ne-gativt. Kassaflödet för perioden är negativt mycket beroende på köp av demoinstrument för nya agenturer samt de förbetalade pro-dukter som leveransförsenats. Kassaflödet för fjärde kvartalet kommer att vara positivt.
Ser vi på utvecklingen i produktområdena för Techtum så har forsknings- och biobankpro-dukterna visat en god utveckling under peri-oden medan diagnostik produkterna inte har nått sina mål. Primärt är det långa led tiderna som medfört att de försäljningar av diagnos-tisk system som pågår inte är slutförda. Det är ett långsiktigt arbete att etablera nya produk-ter för diagnostik. Bolaget är på god väg att etablera flera typer av instrument inom mo-lekylär diagnostik som kommer att generera försäljning. Det är främst diagnostiksidan som vi ser mest utveckling i.    
Techtum har under perioden fortsatt arbetet med att etablera lokal försäljning i Norden. Vi för diskussioner om eventuella samarbeten för att öka närvaron i Norden. Försäljningsar-betet i Norden har intensifierats markant. Introduktion av en ny produkt som tar fram enskilda celler eller cellkärnor från vävnads-biopsier innebär att bolaget nu får en stark produkt inom områdena NGS och onkologi. Marknaden estimeras att vara upp till 10 in-strument under 2023, vilket motsvarar en intäkt om 8 MSEK. Intresset är gott och tre demos var inbokade innan lanseringen. 
Bolaget var på LabDays i Köpenhamn i sep-tember. Kontakter togs för Techtums etable-ring i Danmark och intresset för monterns produkter var mycket god. Generellt så var aktiviteten låg i juli och augusti. September visade upp en jämförelsevis mycket stark omsättning.  
Cybergene visar fortsatt en positiv utveckling med en tillväxt om 25%. Tillväxten är primärt en effekt av bolagets arbete med att aktivera och utveckla bolagets gamla distributörerna. Vi ser positivt på fortsatt utveckling för den gruppen av distributörer, även om vi identifi-erat några som bör bytas ut. Anledning till ökat intresse är troligen att vårt sortiment kommer att breddas i och med CHD patentet. 
De nya distributörerna som tillkommit under perioden har än så länge inte bidragit till till-växten. De uppvisar dock hög aktivitet och de för redan diskussioner med flera större sjuk-hus. Positivt är också att de redan initierat en pågående validering av våra produkter. Av de nya distributörerna så är det naturligtvis In-dien och Indonesien som är intressantast med tanke på att de har hög population. Vi hoppas se att nya distributörer bidrag till omsätt-ningen redan under fjärde kvartalet.
Framtiden för koncernen känns spännande. Stabil ekonomi och omsättning paras med nya konkurrenskraftiga produkter inom forskning och diagnostik parallellt med en expansion på nya marknader väntar koncernen. Jag ser därför positivt på utvecklingen resten av detta år och framförallt under 2023.
I Nacka i oktober,
Mikael Havsjö                                                   Verk-ställande Direktör
MARKNAD OCH UTVECKLING
Koncernen arbetar med både distributions-verksamhet och koncernens egna produkter. Den primära marknaden för distributionen är Norden medan den egna produktionen har en marknad i alla världens länder. 

Koncernen avser att etablera lokala försälj-ningskontor i Norge, Danmark och Finland främst för Techtums distribution av forsk-nings- och diagnostikprodukter. Idag så sker försäljningen från Sverige. Etableringen i de andra länder kommer att ske stegvis, anting-en genom anställning av etablerade säljare alternativt genom förvärv av bolag. Vi ser också att köp av bolag som redan är etable-rade i Norden är ett intressant alternativ, även om aktiekursen inte är positiv för till-fället. Vilken strategi vi använder beror helt på de alternativ vi ser i varje land. Samar-beten med andra distributörer kan också ske. 

Cybergenes marknad har växt markant i och med förvärvet av CHD patentet. Det fanns redan tidigare en stark potential då effektiv distribution saknats i flera viktiga länder. Marknaden växer kontinuerligt beroende på att föräldrarna blir alltmer äldre när de får barn, vilket ger ökad risk för genetiska defek-ter. 

Vi ser fortsatt störst potential i länder utanför Europa och USA. I och med CHD patentet så ökar potentialen starkt för länder där våra konkurrenter är starkt etablerade. Tidigare har vi enbart haft pris att arbeta med. Idag har vi en mycket starkare position i och med patentet.  Vi ser fortsatt ökat intresse från Asien inklusive Kina, Mellan-Östern, Syd-Amerika och Afrika. 

Den amerikanska marknaden har problem med att provtagningen teoretiskt kan skada ett foster. Kliniker som utför fostervattens-tester måste därför vara högt försäkrade då det legala systemet innebär stora risker för mycket höga anspråkskrav vid skada. 

Cybergene arbetar aktivt för att identifiera samarbetspartners och/ eller nya produkter som kan bidra till utvecklingen av bolagets produktportfölj. 

EKONOMI
Koncernen har en god soliditet och bra kassa. Koncernen har inga kundförluster och kun-derna har som regel god betalningstid. Bola-gets egna finansiella risk har inte förändrats. Den löpande likviditeten är god. Det ger oss möjligheter att växa utan tillskott av externt kapital, vilket i sig inte förhindrar att vi är öppna för att använda externt kapital om vi anser att det är rätt väg för koncernen. 

AKTIEN
Bolagets aktie har haft en tung period som många andra små till medelstora bolag upp-levt. Krig och ränteuppgång har haft starkt negativ inverkan på aktiekursen. Även dags-handelsvolymen har varit låg under perioden.  

Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har ca 1 200 aktieägare. 

Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 63 398 901

VERKSAMHETEN
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är mo-derbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB och Cyber-gene AB. I moderbolaget finns bolagets paten-terade teknologi avseende superkonvektion samt ett metodpatent för signalmätning. Tek-niken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörel-sen ligger i huvudsak i dotterbolagen. 

Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Bolaget säl-jer utrustning för PCR/QPCR, NGS, diagnostik samt vätskehantering/lagring med tillhö-rande förbrukningsmaterial. Bolaget är också starka inom produkter för biobanker.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter och system via dis-tributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbola-get.

Cybergene utvecklar, producerar och säljer genetisk fosterdiagnostik samt genetisk miss-falls- och infertilitetsdiagnostik i huvudsak baserad på QF-PCR.  

PRODUKTER
Techtum marknadsför via distributionsverk-samhet produkter för PCR/QPCR/NGS forsk-ning och diagnostik med fokus på precision, effektivitet och ekonomi för användarna. 

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™. 

Cybergene tillverkar och säljer CromQuant™, den första kommersiella forsterdiagnostik testen baserat på QF-PCR för detektion av kromosom förändring hos foster. 

NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställ-ning. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stockmarkets regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Likvida medel definieras som kassa och bank minus checkkredit. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.
INSYNSPERSONER
Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson       Aktieinnehav    
    2022-09-30    2021-12-31
Labkompaniet*    19 873 619    19 873 619
Active Healthtech**
Artur Aira
Joakim Grånemo     3 478 936
   333 333
      12 000      3 478 936
     333 333
                 0
        
* Insynspersonerna Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson kontrollerar 50% var av rösterna i detta bolag.                                                                            
 ** Insynspersonen Artur Aira kontrollerar 100% av rösterna i detta bolag.

NÄSTA RAPPORT 
Bokslutskommuniké för Q4 publiceras 2023-02-26.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stockmarkets regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Likvida medel definieras som kassa och bank minus checkkredit. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i augusti  2022
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mikael Havsjö 070-788 12 08

 
Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)        
    Q3 2022    Q3 2021    Q1-Q3 2022    
Q1-Q3 2021    
Helår 2021
Nettoomsättning    5 515    6 667    24 374    31 907    43 960
Summa intäkter    5 625    6 955    24 650    32 545     44 652
Varor och material    -3 232    -3 812    -13 799    -18 840    -26 082
Personalkostnader    -1 915    -1 827    -8 130    -5 297    -8 186
Övriga externa kost-nader    -1 173    -936    -3 453    -2 415    -3 866
Övriga rörelsekostna-der    -9        -13    -1    
Avskrivningar    -548    -571    -1 623    -820    -1 260
Rörelseresultat    -1 252    -191    -2 368    5 172    5 258
Finansiella poster netto    -10    -10    -28    -35    -45
Resultat efter finan-siella poster    -1 262    -201    -2 396    5 137    5 213
Skatt    69    94    206    -96    -57
Resultat efter skatt       -1 193    -107    -2 190    5 041    5 156
                    

Balansräkning i sammandrag  - koncern  (kSEK)
    2022-09-30    2021-09-30    2021-12-31
Immateriella anläggningstill-gångar    7 931    9 881    9 322
Materiella anläggningstillgångar    131    7    75
Finansiella anläggningstill-gångar    1 200    400    975
Lager    5 965    6 700    6 619
Kundfordringar    4 231    2 637    8 565
Övriga omsättningstillgångar    1 193    1 255    645
Kassa och bank    5 845    7 978    5 862
Summa tillgångar    26 496    28 858    32 063
            
Eget Kapital    19 924    22 006    22 114
Uppskjuten skatt    993    1 267    1 199
Långfristiga skulder    375    675    600
Kortfristiga skulder    5204    4 910    8 150
Summa eget kapital och skul-der    26 496    28 858    32 063

Ställda säkerheter                                                    
3 400    
3 400    
3 400

Nyckeltal
    Q3 2022    Q3 2021    2021
Soliditet, %    75    76    69
Antal aktier    63 398 901    63 398 901    63 398 901
Resultat per aktie SEK    -0,03    0,00    0,08
Medeltal anställda    12    8    9
            
 
Koncernens kassaflödesanalys
    Ack 2022    Ack 2021    2021
Resultat efter finansiella poster    -2 396    5 137    5 213
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet            
    Avskrivningar och nedskrivningar    1 622    820    1 260
Realisationsvinst    0    -281    -253
Övriga poster    588    234     746
Skatt    -6    -57    -120
Kassaflöde från den löpande verk-samheten före förändringar av rörelsekapital    -192    5 853    6 846
Förändring av rörelsekapital            
    Förändring av varulager    66    -913    -2 035
    Förändring av fordringar    3 820    200    -5 185
    Förändring av kortfristiga skulder    -2 973    -1560    2 001
Kassaflöde från den löpande verk-samheten    721    3 580    1 626
            
Investeringsverksamheten            
Förvärv av immateriella anläggnings-tillgångar    -216    0    0
Förvärv av materiella anläggnings-tillgångar    -    306    300
Försäljning av materiella anlägg-ningstillgångar    -72    0    0
Förändring av långfristiga vp-innehav    -225    -100    -175
Förvärv av verksamhet    0    -4 465    -4 465
Kassaflöde från investeringsverk-samheten         -513         -4 259    - 4 340
            
Finansieringsverksamheten            
Nyemission    0    8 103    8 100
Emissionskostnader    0    -641    -644
Förändring uppskjuten skatt
Förändring checkkredit    0    0    0
Upptagna lån    0    0    0
Amorteringar av lån    -225    -225    -300
Kassaflöde från finansieringsverk-samheten    -225    7 237    7 156
            
Årets kassaflöde    -17    6 558    4 442
Likvida medel vid årets början    5 862    1 420    1 420
Likvida medel vid årets slut    5 844    7 978    5 862
            
 
 
Resultaträkning i sammandrag  - moderbolaget (kSEK)
    Q3 2022    Q3 2021    Q1-Q3 2022    Q1-Q3 2021    Helår 2021
Nettoomsättning    75    75    225    175    250
Övriga intäkter                    
Summa intäkter    75    75    225    175    250
Rörelsekostnader    -135    -150    -582    -595    -712
Avskrivning anläggnings-tillg.    -10    0    -10    0    0
Rörelseresultat    -71    -75    -367    -420    -462
Finansiella poster netto    0    0    0    0    0
Resultat efter finansiella poster    -71     -3     -367    -420    -462
6 186
Skatt    0    0    0    -174    -167
Resultat efter skatt    -71    -78    -367
    -594    6 019

Balansräkning i sammandrag  - moderbolaget (kSEK)
    2022-09-30    2021-09-30
Immateriella anläggningstillgångar    205    0
Materiella anläggningstillgångar    0    0
Finansiella anläggningstillgångar    20 020    20 020
Lager    0    0
Kundfordringar    0    94
Övriga omsättningstillgångar    7 378    1 250
Kassa och bank    452    450
Summa tillgångar    28 055    21 814
        
Eget Kapital    27 836    21 597
Långfristiga skulder    0    0
Kortfristiga skulder    219    217
Summa eget kapital och skulder      28 055    21 814

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstå-ende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e oktober 2022.