23:35:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
AlphaHelix Molecular Diagnostics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling av patenterad teknologi som möjliggör identifiering av virus och bakterier. Produkterna säljs under ett flertal varumärken och via egna distributörer, huvudsakligen till laboratorium och forskningsinstitut. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Nacka.

Kalender

2023-02-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-01 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-07 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-04 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2016-05-26 Årsstämma 2016
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-11 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-13 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-11 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2014-06-10 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-26 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2013-06-25 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-28 Årsstämma 2012
2012-06-06 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-09 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-29 Årsstämma 2011
2011-06-20 Ordinarie utdelning ALPH 0.00 SEK
2011-05-31 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-25 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-18 Årsstämma 2010
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3
2021-04-23 08:30:52

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25:e maj 2021 kl. 14.00 i bolagets lokaler i Nacka; Västra Finnbodavägen 4B. Det finns också möjlighet att delta digitalt via mötesverktyget Zoom.

RÄTT ATT DELTAGA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 18:e maj 2021. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.

ANMÄLAN
Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast tisdagen den 18:e maj kl. 12.00 under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Att. Mikael Havsjö, Västra Finnbodavägen 4B, 131 30 Nacka eller via e-post mikael.havsjo@alphahelix.com.Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman. Deltagare ombeds ange om de avser deltaga fysiskt eller digitalt i samband med anmälan.

DAGORDNING
 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och revisorer
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Mikael Havsjö till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 11)
Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget utgår med 50 000 SEK.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Årsstämman föreslås välja om Artur Aira, Neven Zoric, Ulrica Karlsson samt Mikael Havsjö. Förslag till stämman är vidare att revisionsbolaget Baker Tilly Umeå AB med huvudansvarig revisor Åsa Dahlgren, väljs som revisor intill slutet av årsstämman 2022.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 13)
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 10 566 483 aktier, d.v.s. motsvarande sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten.

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 (p 13) samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på Spotlight Stock Market senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Nacka i april 2021

Styrelsen

  

 

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.