03:16:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2022-02-25 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-10 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-21 Ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2019-05-20 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-20 Årsstämma 2019
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Årsstämma 2018
2018-05-16 Ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-27 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-12 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2016-05-19 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-11 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-15 Årsstämma 2015
2015-06-09 Ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-25 Ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2014-06-24 Årsstämma 2014
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Alteco Medical är verksamma inom medicinteknik och tillhandahåller en produkt för extrakorporeal blodrening som tar bort endotoxin (lipopolysackarid, LPS) från patientens blodomlopp. Produkten används som tilläggsterapi vid sepsis för att behandla endotoxemi (höga nivåer av endotoxin). Detta kan bidra till att stabilisera patienten i olika akuta situationer. Endotoxemi förekommer ofta vid sepsis, som är ett livshotande tillstånd och en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård.
2023-02-16 16:18:27

SAMMANFATTNING

Fjärde kvartalet 2022-10-01 till 2022-12-31
 • Nettoomsättning uppgick till 1 131 325 SEK (1 762 989).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 678 734 SEK (-1 234 895).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,02).
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -2 169 931 SEK (-727 960).
Tolv månader 2022-01-01 till 2022-12-31
 • Nettoomsättning uppgick till 8 220 644 SEK (8 258 516).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 832 984 SEK (-3 861 158).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,07).
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -8 414 436 SEK (-4 465 203).
 • Soliditeten uppgick till 49 % (74 %)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 57 187 618 aktier per 2022-12-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

INFORMATIONSKALENDER

Delårsrapport Q1         2023-05-31
Årsstämma                   2023-05-31

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet och efter dess slut
 • En av bolagets styrelsemedlemmar avgår av personliga skäl.

 • Bolagets likviditet förbättras.

 • Alteco tecknar distributörsavtal på flera marknader.

 • Styrelseordförande och huvudägare i Alteco överför del av sina Altecoaktier till annat helägt bolag.

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Omsättning för 2022 uppgick till 8 220 644 SEK (8 258 516). Order som förväntades under 2022 har skjutits fram till 2023 vilket gjort att omsättningen inte har ökat i den omfattning som beräknats. Bruttovinstmarginalen uppgick till 67 % (72 %) och minskningen beror på större andel försäljning till marknader med lägre marginaler.

Försäljningskostnaderna uppgick till - 5 556 275 SEK (- 4 717 039), en ökning med ca 18 %. Detta beror främst på en större kundförlust i Indien.  

Administrationskostnaderna uppgick till - 4 884 632 SEK (- 4 044 340), vilket är en ökning med ca 21 %. Ökningen beror främst på ökade kostnader för certifieringsarbetet enligt den nya standarden i EU för medicintekniska produkter (MDR).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till - 1 324 540 SEK (- 1 301 909).

Övriga rörelseintäkter avser erhållet bidrag från Vinnova.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 5 832 984 SEK (- 3 861 158).

BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 31 december 2022 till 128 812 SEK och bestod av patent och varumärken.

Bolagets rörelsekapital uppgick per den 31 december 2022 till 4 708 297 SEK och bestod främst av varulager om 5 616 121 SEK, kundfordringar om 3 986 944 SEK, likvida medel om 313 657 SEK, minskat med leverantörsskulder om 1 039 187 SEK, lån från huvudägare om 2 268 000 SEK och upplupna kostnader om 2 181 644 SEK.

Eget kapital per 2022-12-31 uppgick till 5 431 183 SEK och soliditeten är 49 %. Under året har bolaget erhållit ett villkorat aktieägartillskott från huvudägaren Anders Althin via sitt bolag Esalp Invest. Tillskottet har erhållits genom kvittning av skuld.

CEO Fredrik Jonsson kommenterar

Omsättningen för helåret på samma nivå - förväntas öka under 2023

Omsättningen för helåret är i stort oförändrad jämfört med 2021. Detta till stor del beroende på framskjutna beställningar och leveranser på grund av den oroliga situationen i vår omvärld.

Samtidigt minskade resultatet med 51 % jämfört med 2021. Detta på grund av en större kundförlust i Indien. Resultatet påverkas även av de kraftigt ökade kostnaderna för certifieringsarbetet enligt den nya standarden i EU för medicintekniska produkter (MDR) i kombination med den framskjutna försäljningen.

Vi ser att försäljningen återhämtar sig under första halvåret 2023 och vi räknar med en ökad försäljning under 2023 jämfört med 2022.

Ett flertal produktregistreringar är nu i slutfasen och vi hoppas på godkännande i närtid på marknader som visat intresse för vår produkt.

Vi kan konstatera att pandemins effekter gällande besöksrestriktioner på sjukhus och kongresser i världen avtar och därmed tillåts vi, tillsammans med våra återförsäljare bearbeta marknaden på ett mer normalt sätt.

Vårt fokus under 2023 kommer att ligga på att utveckla våra affärer på etablerade marknader, starta upp nya marknader i takt med att produktregistreringarna blir godkända samt fortsätta dialoger för med olika parter för en långsiktig stark ägarstruktur. Styrelsen utvärderar förnärvarande olika alternativ för framtida finansiering av bolagets verksamhet.

Vidare fortsätter vårt arbete med vårt utvecklingsprojekt av nästa generations adsorber enligt plan.

Fredrik Jonsson

CEO

MÅLGRUPPER

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.[1]

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka 170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna drabbas av translokation av bakterier från mag-tarmkanalen in i blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000 operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter per år globalt.

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av gramnegativa bakterier. Bolaget har levererat fler än 8 000 produkter och hittills har samtliga behandlingar genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar.

Aktien

Alteco Medical AB finns noterade på Spotlight Stock Market vilket är en handelsplattform (MTF). Per den 31 december 2022 uppgick antalet aktier i Alteco till 57 187 618.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1 (K3).

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Årsredovisning tillgänglig och årsstämma

Altecos årsredovisning för räkenskapsåret 2022 är planerad att publiceras på bolagets, www.altecomed.com, och Spotlight Stock Markets, www.spotlightstockmarket.com, respektive hemsidor i april. Årsstämma i bolaget är planerad att hållas den 31:e Maj 2023 i Lund. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

[1] www.world-sepsis-day.org

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund den 16 februari 2023

Styrelsen

Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-16 16:18 CET.