10:38:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-26 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2022-02-25 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-10 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-21 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2019-05-20 Årsstämma 2019
2019-05-20 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Årsstämma 2018
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-27 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-12 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2016-05-19 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-11 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-15 Årsstämma 2015
2015-06-09 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-25 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2014-06-24 Årsstämma 2014
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Alteco Medical är verksamma inom medicinteknik och tillhandahåller en produkt för extrakorporeal blodrening som tar bort endotoxin (lipopolysackarid, LPS) från patientens blodomlopp. Produkten används som tilläggsterapi vid sepsis för att behandla endotoxemi (höga nivåer av endotoxin). Detta kan bidra till att stabilisera patienten i olika akuta situationer. Endotoxemi förekommer ofta vid sepsis, som är ett livshotande tillstånd och en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård.
2024-05-27 13:42:35

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 juni 2024 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni, och
  • dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast måndagen den 17 juni

  • per e-post till jonas@altecomed.com

  • per post till Alteco Medical AB, Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund (ange ämne "Anmälan Årsstämma Alteco Medical AB), eller
  • per telefon 046-32 86 00

Vid anmälan ska aktieägare uppge fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt i förekommande fall uppgift om ombud eller biträde.

Ombud, fullmakt m.m.

Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda i god tid för årsstämman. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.altecomed.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 13 juni, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 57 187 618 stycken.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att behandlas av bolaget för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Behandlingen sker i enlighet med GDPR.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund samt på bolagets webbplats (www.altecomed.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2024

Alteco Medical AB (publ)

STYRELSEN