08:37:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.50 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.25 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.10 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Ambea är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder tjänster och bemanning relaterade till funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg via boenden och egen regi. Bemanningsstyrkan består exempelvis av specialiserade läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. Ambea har för närvarande verksamhet runtom den nordiska marknaden, med huvudkontor i Solna.
2022-04-06 07:00:00

Ambea AB (publ), org. nr. 556468-4354, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 10.00 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21 i Solna. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.15.  

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2022, och
ii. senast den 6 maj 2022 anmäla sig per post till Computershare AB, "Ambeas årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till proxy@computershare.seeller per telefon 0771-24 64 00. Aktieägare som är fysiska personer kan anmäla sig elektroniskt enligt instruktioner på bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisations­nummer, adress, telefon­nummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ambea.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 11 maj 2022.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska

i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2022, och
ii. senast den 6 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ambea.se. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, "Ambeas årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till proxy@computershare.se.Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst genom signering med BankID enligt instruktioner på bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare,. Ifyllt formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast den 6 maj 2022. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ambea.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 4 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2022.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 94 617 996 aktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar för närvarande 84 715 egna aktier, motsvarande 84 715 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsperson att justera protokollet
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av:

a. antalet styrelseledamöter
b. antalet revisorer

13. Fastställande av:

a. arvoden åt styrelsen
b. arvoden åt revisorerna

14. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

a. Yrjö Närhinen (omval)
b. Daniel Björklund (omval)
c. Gunilla Rudebjer (omval)
d. Samuel Skott (omval)
e. Hilde Britt Mellbye (nyval)
f. Dan Olsson (nyval)

15. Val av styrelseordförande

Valberedningens förslag:

a. Yrjö Närhinen (nyval)

16. Val av revisorer
17. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda i form av teckningsoptioner
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
21. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Dain Hård Nevonen, advokat vid Advokatfirman Vinge, utses till ordföranden vid stämman.

Punkt 10 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,15 kronor per aktie samt att måndagen den 16 maj 2022 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 19 maj 2022. 

Punkt 12a - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sex (6), utan suppleanter.

Punkt 12b - Fastställande av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en (1), utan suppleanter.

Punkt 13a - Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå om totalt 3 105 000 (3 030 000) kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 800 000 (775 000) kronor till styrelsens ordförande och med 335 000 (325 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att 110 000 (110 000) kronor ska utgå till respektive ordförande i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och kvalitets- och hållbarhetsutskottet, och 50 000 (50 000) kronor vardera till övriga utskottsledamöter.  

Punkt 13b - Fastställande av arvoden åt revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14-15 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Yrjö Närhinen, Daniel Björklund, Gunilla Rudebjer och Samuel Skott, samt nyval av Hilde Britt Mellbye och Dan Olsson, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås nyval av Yrjö Närhinen. Nuvarande styrelseledamöter Lena Hofsberger och Liselott Kilaas har avböjt omval.

En presentation av de personer som valberedningen föreslår för nyval till styrelsen finns nedan och en presentation av de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelsen finns på bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare/.

Hilde Britt Mellbye (f.1961) har gedigen erfarenhet av den nordiska omsorgssektorn samt bred erfarenhet av bolagsstyrning från ledande positioner i ett antal olika branscher. Hilde Britt är för närvarande VD i Frisk Gruppen AS och Falck Helse AS, samt President och styrelseordförande i UNICEF Norge. Mellan 2010-2016 var Hilde Britt VD för Norlandia Care Group och mellan 2016-2019 VD för AS Vinmonopolet. Mellan 2017-2019 var hon styrelseordförande för Plantasjen Group AS och var dessutom mångårig styrelseordförande i Abilia AB fram till 2019. Hilde Britt har en siviløkonomexamen från Norges Handelshøyskole (NHH). Hilde Britt är oberoende både i förhållande till Ambea och bolagsledningen och i förhållande till Ambeas större aktieägare. Varken Hilde Britt eller någon till henne närstående äger för närvarande aktier eller andra finansiella instrument i Ambea.

Dan Olsson (f.1965) har lång erfarenhet av ledande operativa befattningar inom den europeiska vård- och omsorgsbranschen. Dan var mellan 2015-2019 VD för Team Olivia, ett privatägt omsorgsföretag med mer än 12 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Mellan 2011-2015 var Dan VD för Helsa AB, och dessförinnan VD för Unilabs och SVP Capio AO Diagnostics mellan 2004-2009. Dan är för närvarande styrelsemedlem i Integrated Diagnostics Holdings. Dan har en ekonomexamen från Lunds universitet. Dan är oberoende både i förhållande till Ambea och bolagsledningen och i förhållande till Ambeas större aktieägare. Dan äger för närvarande 140 aktier i Ambea.

Punkt 16 - Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB som revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Ernst & Young AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Staffan Landén kommer att utses till huvudansvarig revisor för det fall valberedningens förslag till revisor antas.

Punkt 18 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda i form av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 944 000 teckningsoptioner till bolagets dotterbolag för vidareöverlåtelse inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda.

Det föreslagna incitamentsprogrammet är ett treårigt program som till huvudsakliga delar överensstämmer med de incitamentsprogram som antogs i samband med extra bolagsstämman 2017 och årsstämmorna 2018, 2019 och 2021.

Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 40 personer. Incitamentsprogrammet innebär att ledande befattningshavare och nyckelanställda, som ingått avtal om förköp med bolaget, erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Ambea. För teckningsoptionerna uppgår teckningskursen per aktie till 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under den närmaste perioden om fem handelsdagar före erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna ("Erbjudandedagen"), dock som minimum aktiens kvotvärde. Om, vid teckning av aktie, stängningskursen den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 200 procent av teckningskursen under den närmaste perioden om fem handelsdagar omedelbart före Erbjudandedagen, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 200 procent av teckningskursen. 

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Ambea under två perioder, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2025 och dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 september 2025. Teckning får emellertid inte ske senare än den 30 november 2025.

Optionspremien, det vill säga priset per teckningsoption vid överlåtelse till deltagarna, ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, så snart som teckningskursen har fastställts och ska motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan.

I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i programmet har bolaget, med vissa undantag, förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om den deltagaren i sin tur önskar vidare överlåta optionerna före dess att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Fördelning av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma högst 40 ledande befattningshavare och nyckelanställda i Ambeakoncernen, förutsatt att dessa ingått avtal om förköp med Ambea, upp till det maximala antalet teckningsoptioner som framgår enligt nedanstående fördelning.

Befattning Garanterat antal Maximalt antal teckningsoptioner
teckningsoptioner per deltagare inom varje kategori
per deltagare
inom varje
kategori
VD 80 000 136 000
CFO 56 000 95 200
Ledning grupp 1 40 000 68 000
(cirka 5
individer)
Ledning grupp 2 32 000 54 400
(cirka 5
individer)
Övriga 16 000 27 200
nyckelanställda
(cirka 28
individer)

Varje deltagare har rätt att teckna sitt garanterade antal teckningsoptioner enligt fördelningen ovan. Varje deltagare kan ansöka om övertilldelning motsvarande 170 procent av deltagarens garanterade antal teckningsoptioner, vilket utgör respektive deltagares maximalt antal tecknade teckningsoptioner. Övertilldelning av teckningsoptioner sker först till VD och fördelas därefter pro rata utifrån teckning mellan de övriga deltagarna.

Kostnader för programmet, påverkan på viktiga nyckeltal och utspädning

Den totala kostnaden för incitamentsprogrammet beräknas inte överstiga en miljon kronor under programmets löptid. Optionspremien vid överlåtelse av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässig, vilket innebär att det inte uppkommer några sociala avgifter för koncernen i samband med emission av teckningsoptionerna.

Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 3,98 kronor per teckningsoption (vid antagande av en kurs på bolagets aktier om cirka 49,84 kronor per aktie, en teckningskurs om cirka 57,31 kronor per aktie, en riskfri ränta om cirka 0,29 procent och en volatilitet om 25 procent), beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. I tillägg till vad som anges ovan har kostnaden för programmet beräknats utifrån att programmet omfattar högst 40 deltagare och att dessa förvärvar den maximalt tillåtna tilldelningen enligt vad som anges ovan.

Kostnaden för incitamentsprogrammet förväntas ha en marginell inverkan på Ambeas nyckeltal. Baserat på antalet aktier i Ambea per dagen för kallelsen till årsstämman kan maximal utspädning till följd av teckningsoptionsprogrammet uppgå till cirka 0,99 procent, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Syftet med incitamentsprogrammet

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare i Ambeakoncernen samt öka samstämmigheten mellan deltagarnas och bolagets mål. Incitamentsprogrammet har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Ambeakoncernen är aktieägare i bolaget. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. 

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av bolagets styrelse och dess ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och har behandlats vid styrelsesammanträden i början av 2022. 

Övriga incitamentsprogram

För en beskrivning av Ambeas övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Ambeas årsredovisning för 2021 eller styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Punkt 19 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive sådana aktier som bolaget förvärvat för leverans till deltagare inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Syftet med bemyndigandena ovan är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra företags- och verksamhetsförvärv med betalning bestående av egna aktier.

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan

visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Punkt 20 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan

visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

_______________

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 18 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkterna 19 och 20 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar m.m.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021, styrelsens ersättningsrapport och övrigt relevant beslutsunderlag hålls tillgängliga på bolagets kontor, Evenemangsgatan 21, 171 29 Solna samt på bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare/ senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på bolagets hemsida, senast fyra veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2022

Ambea AB (publ)

Styrelsen