12:20:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Amhult 2 är inriktade mot fastighetsutveckling och tillhörande förvaltning. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av bostadsfastigheter samt kommersiella fastigheter, lokaliserade inom södra Sverige. Idag återfinns majoriteten av fastighetsutvecklingen inom tillväxtområdet Amhult, strax utanför Göteborg. Bolaget grundades under 2004 och har sitt huvudkontor i Torslanda.

Kalender

2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-03 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2019-04-02 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2016-04-13 Årsstämma 2016
2016-03-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-02 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2014-04-10 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-06 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-27 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-12 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2013-04-11 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-06 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-03 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2011-04-13 Årsstämma 2011
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2010-04-13 Årsstämma 2010
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-02-22 08:21:06

Pressmeddelande 01/19
2019-02-22

Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt centrum samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2-aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista.

- Nettoomsättning uppgick för räkenskapsåret 2018 till 33 987 (29 702)TSEK.

- Årets resultat efter skatt är 49 542 (54 795) TSEK.

- Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 7,23 (8,00) kr per aktie. Med hänsyn tagen till koncernens investeringsbehov inför byggnation av Amhult Centrum, etapp II föreslår styrelsen ingen utdelning.

- Substansvärde per aktie är 82,26 (75,02) kr.

- Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), per aktie är 92,22 (84,07) kr.

VD:s KOMMENTAR

2018 har varit ett mycket intensivt år där våra satsningar har genererat fina gett resultat för året och bådar gott för framtiden. Amhult 2 med sin erfarenhet av fastighetsförvaltning och byggnation av både bostäder och lokaler på en av landets främsta tillväxtmarknader, Göteborg, erbjuder en god och samlad kompetens som genererar produkter som efterfrågas av marknaden. Vår affärsmodell står fast och vi bedömer att vi genom att fortsatta bebygga våra fastigheter i väl projekterad och hårt styrd produktion tillsammans med ett enträget arbete för att utveckla vårt bolag och arbeta med nya markförvärv har bolaget goda förutsättningar till lönsam tillväxt, vilket bland annat visar sig i att vi har inga vakanser och en uthyrningsgrad om 100%. Resultatet för 2018 om 49 542 Mkr är ett gott kvitto på att Amhult 2:s verksamhet fungerar mycket bra och att vår lönsamhetsutveckling ökar från år till år. Det jag särskilt vill lyfta fram är det faktum att resultat före värdeförändringar fastigheter har ökat med 31% till 16 526 Mkr, tillsammans med balanserad finansiell risk ger detta förutsättning för vår värdetillväxt.
Avseende finansieringsriskerna kopplat till omvärldens instabilitet med ekonomiska förutsättningar, krig, terror och klimathot och slutligen ränteläget, är min bedömning att dessa faktorer måsta alla bolag arbeta med, men att det liksom föregående år finns goda möjligheter för finansiering och kapital för sunda projekt och för sunda bolag med gott affärskunnande, likviditet och soliditet. Under 2019 kommer vi att bibehålla en hög aktivitet i bolaget, och fortsatt fokusera på en effektiv och hållbar förvaltning, och investera i kommande kvarter. Vårt mål är fortsatt två kvarter i produktion och ett under projektering.

Maria Nord Loft,
VD

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Koncernens hyresintäkter uppgick till 32 093 (27 860) TSEK. Driftskostnader uppgår till 7 010 (6 794) TSEK.

Fastighetsbeståndet består av fastigheter och ligger i dotterbolaget Terrester AB samt dotterdotterbolaget Amhult Centrumparkering AB, förvärvat av Amhult 2 AB i april 2005. Beståndet är väl koncentrerat och centralt beläget i Torslanda.

Amhults Centrumparkering AB

Amhult 207:1 Stridsflyget - 2 543 m2

Terrester AB

Amhult 206:1 Radarflyget - 6 848 m2

Amhult 206:2 Radarflyget - 4 996 m2

Amhult 208:1 Signalflyget - 1 033 m2

Amhult 208:2 Signalflyget - 3 888 m2

Amhult 205:1 Luftseglaren - 3 245 m2

Amhult 108:3 - 2 287 m2

Amhult 108:1 - 5 391 m2

Amhult 108:4 - 5 509 m2

Amhult 108:5 - 2 962 m2

Amhult 108:6 - 4 854m2

Delar av mark och lokaler var per 2018-12-31 uthyrda på korta avtal, med tanke på kommande nybyggnation av området.

FASTIGHETSUNDERHÅLL
Koncernens fastighetsunderhåll avser främst utförda tjänster på koncernens fastigheter.

ADMINISTRATION
Administrationsintäkter avser tjänster som koncernens personal utfört för kunder.

AMHULT 2 AKTIEN
Amhult 2:s aktie är noterad på Spotlight Stockmarket AB sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning 6 847 533 (6 847 533) uppgick för perioden till kr 7,23 (8,00) kronor.

INSYNSPERSONER SAMT AKTIEINNEHAV I AMHULT 2
Annika Corneliusson 0 aktier (0 aktier)
Katarina Eklund 0 aktier (0 aktier)
Eigil Jakobsen 2 801 569 aktier (2 805 930 aktier)
Alf Lindqvist 91 332 aktier (94 047 aktier)
Maria Nord Loft 625 aktier (0 aktier)
Niels Techen 5000 aktier (5000 aktier)
Göran Evaldsson 3500 aktier (2 500 aktier)

ORGANISATION
Vid årsstämma den 10 april 2018 omvaldes Eigil Jakobsen, Niels Techen, Göran Evaldsson och Alf Lindqvist till styrelseledamöter. Antalet anställda är 7 personer.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.

Amhult 2 följer de av EU antagna IFRS standarderna. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. 1 jan 2018 trädde IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ikraft. Amhult 2:s intäkter omfattas till övervägande del av IAS 17 Leasing, förutom utdebitering av vissa intäkter som omfattas av IFRS 15. Den förstnämnda inbegriper sedvanlig utdebiterad hyra inklusive index, tilläggsdebitering för investeringar och fastighetsskatt medan sistnämnda avser all annan tilläggsdebitering såsom värme, kyla, sopor, vatten, snöröjning m.m. Införandet av IFRS 15 medför således att Amhult 2:s intäkter delas upp i två rader - Hyresintäkter och Serviceintäkter. Således uppstår ingen resultatpåverkan på intäkter eller redovisat resultat. Jämförelseperioder har räknats om. Vidare trädde IFRS 9 ikraft vid årsskiftet och ersätter därmed IAS 39. Standarden inför nya principer för klassificering av finansiella tillgångar, för säkringsredovisning och för kreditreservering. Den enskilt största posten som berörs i Amhult 2 är derivat som fortsatt redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Således medför IFRS 9 ingen påverkan på Amhult 2:s resultat- och balansräkning. Amhult kommer att börja tillämpa IFRS 16 Leasing från och med den 1 jan 2019 och kommer således inte att tillämpa standarden retroaktivt. Redovisade nyttjanderättstillgångar kommer att åsättas samma värde som den redovisade leasingskulden per den 1 jan 2019. Amhult 2:s bedömning är att övergången till IFRS 16 inte kommer få någon väsentlig påverkan på koncernens resultat och ställning samt kassaflödesanalys. I egenskap av leasetagare har Amhult 2 gjort en detaljerad genomgång och analys av koncernens leasingavtal. Endast ett antal mindre leasingavtal identifierats, så som exempelvis kontorsutrustning och liknande. Vidare har en översyn av koncernens tillämpade principer i egenskap av leasegivare påverkas av IFRS 16, varvid Amhult 2 konstaterat att IFRS 16 inte medför någon väsentlig effekt på koncernens redovisade hyresintäkter. I övrigt har redovisningsprinciper och beräkningsmetoder varit oförändrade jämfört med årsredovisningen föregående år.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde säkerställs genom en värdering av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är utförd per 2018-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till marknadsvärde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Amhult 2 AB har under perioden, efter noggrann riskanalys, valt att placera del av sin överlikviditet i finansiella instrument. Placeringar har skett i noterade värdepapper i ett flertal olika branscher. Huvudsaklig risk i dessa placeringar är prisrisk, det vill säga värdeförändringar på de finansiella instrumenten. Amhult 2 AB placerar i noterade värdepapper med hög likviditet, vilket ger möjlighet till snabb anpassning av portföljen vid värdeförändringar. Risker förknippade med de finansiella instrumenten följs löpande upp av funktionen för riskkontroll.

RÖRELSESEGMENT
Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2018.

GRANSKNING
Denna bokslutskommuniké har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor i enlighet med standard för översiktlig granskning av finansiella rapporter (ISRE 2410).

Denna bokslutskommuniké har idag avgivits av styrelsen för Amhult 2 AB (publ).

Torslanda den 18 februari 2019

AMHULT 2 AB (publ)
Maria Nord Loft
Verkställande direktör

EKONOMISKA RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Den tryckta versionen av årsredovisningen för 2018 kommer att finnas tillgänglig på Amhult 2:s kontor från den 28 mars 2019. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på företagets webbplats i PDF format från detta datum. För den aktieägare som så begär kommer den tryckta årsredovisningen att översändas per post.

Amhult 2:s årsstämma äger rum tisdagen den 2 april 2019 klockan 13.00 Kulturhuset Vingen, biografsalong Måsen, Amhults Torg 7, 423 37 Torslanda

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
2019-05-03| 1:a kvartalsrapport (31 mar 19)
2019-08-29| 2:a kvartalsrapport (30 jun 19)
2019-11-04| 3:e kvartalsrapport (30 sep 19)
2020-02-21| Bokslutskommuniké (31 dec 19)
2020-03-23| Årsredovisning 2019

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se
Maria Nord Loft, CEO maria@amhult2.se
Annika Corneliusson, CFO annika@amhult2.se

eller Amhult 2:s webbplats www.amhult2.se.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se