12:14:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Amhult 2 är inriktade mot fastighetsutveckling och tillhörande förvaltning. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av bostadsfastigheter samt kommersiella fastigheter, lokaliserade inom södra Sverige. Idag återfinns majoriteten av fastighetsutvecklingen inom tillväxtområdet Amhult, strax utanför Göteborg. Bolaget grundades under 2004 och har sitt huvudkontor i Torslanda.

Kalender

2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-03 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2019-04-02 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2016-04-13 Årsstämma 2016
2016-03-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-02 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2014-04-10 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-06 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-27 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-12 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2013-04-11 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-06 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-03 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2011-04-13 Årsstämma 2011
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2010-04-13 Årsstämma 2010
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-02-28 10:58:01

Pressmeddelande 02/19
2019-02-28
Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, "Bolaget", kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 april 2019 kl. 13.00 på Kulturhuset Vingen, biografsalong Måsen, Amhults Torg 7, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 mars 2019,
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 27 mars kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress maria@amhult2.se,per telefon 031-92 38 35. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav,
dels anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 27 mars 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.847.533 aktier och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 25 072 533 röster.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Val av ny styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Övriga frågor
Utdelning
Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsperioden 2018 (2018.01.01-2018.12.31).

Beslutsförslag

Punkt 9
Aktieägare som representerar mer än 83% av bolagets röster har föreslagit omval av ordinarie ledamöter Alf Lindqvist, Eigil Jakobsen, Göran Evaldsson samt oberoende ledamot Niels Techen. Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson för räkenskapsåret 2019. Revisorns arvode utgår enligt löpande räkning för räkenskapsåret.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 12 mars 2019. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.
__________________
Torslanda den 28 februari 2019
AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se0709-76 89 97
Emilie Loft, vice VD emilie@amhult2.se031-92 38 34
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se031-92 38 30