22:23:46 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-03 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2021-06-02 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-25 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-04 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2020-06-03 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-07 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-05-07 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-11 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-08 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2017-06-07 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-20 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Årsstämma 2016
2016-05-19 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-22 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-18 Årsstämma 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Aptahem är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos patienter som drabbas sepsis. En stor del av forskningen utförs i samarbete med övriga partners inom branschen. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-03-18 08:29:58

Aptahem AB ("Aptahem" eller "Bolaget") genomförde under september 2021 en företrädesemission av units där varje unit bestod av fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner serie TO 7. Totalt emitterades 30 906 288 teckningsoptioner serie TO 7 vederlagsfritt. Lösenpriset har definierats som 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktie under perioden 3 mars - 17 mars 2022. Teckningskursen kunde som lägst vara kvotvärdet och som högst 1,40 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen uppgick under mätperioden till cirka 0,46 SEK och således är lösenpriset fastställt till 0,32 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 7 börjar den 22 mars 2022 och vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 7 kommer Bolaget att tillföras cirka 10 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 7:
  • Emissionsvolym: 30 906 288 teckningsoptioner serie TO 7 som kan inbringa totalt cirka 10 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.
  • Lösenpriset har fastställts till 0,32 SEK per aktie. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till detta lösenpris.
  • Lösenpriset har definierats som 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktie under perioden 3 mars - 17 mars 2022. Teckningskursen kunde som lägst vara kvotvärdet och som högst 1,40 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen uppgick under mätperioden till cirka 0,46 SEK och således är lösenpriset fastställt till 0,32 SEK per aktie.
  • Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner serie TO 7 kan äga rum under perioden 22 mars - 5 april 2022.
  • Sista handelsdag för teckningsoptioner serie TO 7 är den 1 april 2022.
  • Anmälningssedel kommer att finnas på Aptahems hemsida (www.aptahem.com), på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).
  • Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast 5 april 2022 enligt anvisningar på anmälningssedeln. Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från respektive förvaltare. Observera att sista tid för teckning och betalning då kan vara tidigare.
  • Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 7 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 30 906 288 aktier och aktiekapitalet med 7 024 156,392694 SEK, till 149 322 813 aktier respektive 33 937 003,094937 SEK.

Notera att teckningsoptioner serie TO 7 som inte avyttras senast den 1 april 2022 alternativt nyttjas senast den 5 april 2022 förfaller värdelösa.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 7 finns att tillgå på Bolagets hemsida på www.aptahem.com.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:      

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)     

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)     

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel kommer att finnas på Aptahems hemsida (www.aptahem.com), på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Aptahem. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.