15:52:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning ARCEDE 0.00 SEK
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-02-12 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-17 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-15 Årsstämma 2023
2023-05-15 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-15 Ordinarie utdelning ARCEDE 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Arcede Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom området för kronisk obstruktiv lungsjukdom, även förkortat KOL, samt svår astma. Bolagets produktportfölj innefattar läkemedel avsedda för behandling och lindring av ovan åkommor. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget kom till via en avknoppning av Respiratorius under 2022 och har idag sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-11 11:23:01

Arcede Pharma AB publicerar kvartalsrapport 2 för perioden 1 april 2023 till 30 juni 2023.

Sammanfattning av kvartalsrapport 2:
  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 451 KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till - 0.59 SEK.
  • Soliditeten uppgick per 2023-06-30 till 93.85 %.

1: Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 846 322 aktier (2022-06-30).
2: Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under perioden
  • Inga väsentliga händelser rapporterades under perioden.
Väsentliga händelser efter periodens slut
  • Den 14 juli 2023 offentliggjordes att Arcede Pharmas styrelse beslutat att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 13.2 MSEK före emissionskostnader, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma den 17 augusti 2023.

VD har ordet
Andra kvartalet av 2023 har inneburit mycket intensivt arbete i det tysta och inga större händelser har rapporterats. En hel del viktiga resultat har emellertid genererats både vad gäller farmakologin och farmakokinetiken, det vill säga, absorption, distribution, metabolism och elimination, för läkemedelskandidaten RCD405. Detta arbete fortskrider under året för att vi ska få en mer tydlig bild av substansens profil.

Till detta har marknadspotentialen evaluerats och analyserats. Utfallet bekräftar det enormt stora medicinska behovet och den stora gruppen odiagnostiserade patienter, vilket tillsammans utgör grunden till en enorm marknad. Dessutom fortskrider formuleringsprocessen, som utförs i samarbete med Iconovo, allt enligt plan. Sist men inte minst har den sista toxikologistudien som Läkemedelsverket kräver för klinisk prövning påbörjats och studien kommer att avslutats under senare delen av augusti. Därefter påbörjas analys av alla prover samt en evaluering av data. Sammantaget utgör ovanstående viktiga steg för att ta RCD405 till nästa fas, med andra ord, start av den kliniska utvecklingen. Vi är sammanfattningsvis väldigt optimistiska vad gäller resultaten från de hittills insamlade data från utförda studier och ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet.

För att kunna fullfölja utvecklingen i hög takt mot nästa värdehöjande milstolpe och utföra de återstående studier som krävs, och därmed kunna påbörja förberedelserna inför klinikstudier finns emellertid ett behov av ytterligare kapital. Därför offentliggjordes den 14 juli 2023 att Arcede Pharma har för avsikt att genomföra en företrädesemission och bolaget önskar alla befintliga ägare samt nya investerare varmt välkomna att teckna i emissionen. Teckningsperioden är planerad att inledas den 24 augusti 2023 och avslutas den 8 september 2023. Under denna period kommer ytterligare information samt presentationer och intervjuer med bolagets VD att finnas tillgängliga.

Jag vill rikta ett stort tack till alla befintliga och nya aktieägare och jag ser fram emot en händelserik höst.

Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB