17:12:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning ARCEDE 0.00 SEK
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-02-12 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-08-17 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-15 Årsstämma 2023
2023-05-15 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-15 Ordinarie utdelning ARCEDE 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Arcede Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom området för kronisk obstruktiv lungsjukdom, även förkortat KOL, samt svår astma. Bolagets produktportfölj innefattar läkemedel avsedda för behandling och lindring av ovan åkommor. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget kom till via en avknoppning av Respiratorius under 2022 och har idag sitt huvudkontor i Lund.
2024-01-04 08:30:00

Teckningskursen för optionerna av serie TO 1 i Arcede Pharma AB uppgår till 0,09 SEK per aktie.

Arcede Pharma AB (publ) ("Arcede" eller "Bolaget") emitterade under 2023 teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO 1 ska enligt villkoren uppgå till 0,09 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår från och med den 8 januari 2024 till och med den 19 januari 2024. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.arcedepharma.com. Där återfinns även en kortfattad presentation av Arcede samt villkoren i TO 1 (https://arcedepharma.com/losen-to-1/ (https://arcedepharma.com/investerare-sv/erbjudandehandlingar/)).

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 1:
  • Utnyttjandeperiod: 8 januari 2024 - 19 januari 2024.
  •  Teckningskurs: 0,09 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: 112 223 944 teckningsoptioner av serie TO 1.
  • Vid fullt utnyttjande nyemitteras 112 223 944 aktier som tillför cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid full teckning i TO 1 uppstår en utspädningseffekt om cirka 48,7%.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 17 januari 2024. Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 19 januari 2024, alternativt avyttras senast den 17 januari 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.
  • Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 19 januari 2024.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Arcede i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1.