12:03:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-05 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Attana bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Bolaget specialiserar sig inom biologisk interaktionskarakterisering, som används för analys i utvecklandet av nya läkemedel. Bolagets patenterade lösningar används vid studerandet av bindningsegenskaper och makrostrukturer i celler, proteiner, virus och bakterier. Verksamhet återfinns främst inom Norden och Europa. Bolaget grundades under 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-04-08 08:23:05

PLATS              Bolagets kontor, Greta Arwidssons väg 21, 114 19 Stockholm

DATUM            2021-05-06

TID                  15.00

KALLADE         Aktieägarna i Attana AB

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.
Val av ordförande vid stämman;

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd;

3.
Val av en eller två justeringsmän;

4.
Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

5.
Godkännande av dagordning;

6.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;

7.
Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

8.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;

9.
Val av styrelse och revisor;

10.
Styrelsens förslag till bemyndigande;

11.
Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
a. beslut om valberedning inför årsstämman 2023

Årsredovisning finns på Bolagets webbplats; http://www.attana.com/investerare/ senast fredagen den 15 april.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall dels senast den 29 april 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken dels anmäla sig själv samt eventuellt ombud till Bolagets e-post; ir@attana.comeller skriftligen till Bolagets adress; Attana AB, Greta Arwidssons väg 21, 114 19 STOCKHOLM. Sådan anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 3 maj 2021.

2022-04-05

Attana AB

Styrelsen

___________________________________________________

Valberedningen bestående av Teodor Aastrup, Arne Nabseth och Sebastian Ehrnrooth lämnar beslutsförslag till punkterna;

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Arne Nabseth

8. Till årsstämman föreslås;
- att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.
- att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till två och ett halvt basbelopp vardera, samt till styrelsens ordförande fem basbelopp.

9. Till årsstämman föreslås val av styrelse och revisor; Styrelse

- Arne Nabseth, ordförande (omval))
- Ingemar Kihlström (omval)
- Lena Jendeberg (omval)
- Per Aniansson (omval)
- Teodor Aastrup (omval)

Revisor
-Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB, Petter Gustafsson

10. Styrelsens förslag till bemyndigande.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner eller personaloptioner berättigande till aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tjugo procent (20%) av utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, till exempel i samband med finansiering av expansion. Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och skall vara marknadsmässiga.

11. Annat ärende
a. Till valberedning inför årsstämman 2023 föreslås de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2023.