01:12:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-05-24 11:34:27

Protokoll fört vid årsstämma i Axkid AB (publ), org.nr 556791-1887, den 24 maj 2022.

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Beslutade stämman att utse Thomas Brautigam till ordförande vid dagens stämma.

Antecknades att Jacob Anderberg erhållit uppdraget att så som sekreterare föra dagens protokoll.

Kallelse bifogas som Bilaga 1.

2. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Henrik Johansson.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE Röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning, Bilaga 2, som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen enligt Bilaga 1.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2022, och att det den 25 april 2022 annonserats i Dagens Industri att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 25 april 2022.

Beslutade stämman att den var behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, Bilaga 3, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

7. BESlUT:

Stämman beslutade

a. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;
b. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning; och
c. att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

8. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara fem ordernarie ledamöter.

9. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL (A) STYRELSELEDAMÖTER OCH (B) REVISOR

a. Beslutade stämman att arvode till styrelsen ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 70 000 kronor till envar övriga ledamöter (inte oberoende i förhållande till majoritetsägare) som inte är anställda av SEB Investment Management AB. Inget arvode utgår till ledamöter anställda av SEB Investment Management AB.Ersättnings-och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode förarbete i dessa utskott utgår ej.
b. Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. VAL AV (A) styrelseledamöter, (B) styrelsens ordförande och (C) revisorer

a. Beslutade stämman att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Thomas Bräutigam, Peter Schön, Erik Emanuelsson, Maria Bilkenroth och Magnus Ramström. Caroline Hjelte avböjer omval.
b. Till ordförande i styrelsen beslutade stämman att omvälja Thomas Bräutigam.
c. Beslutade stämman att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som hålls år 2023. Det antecknades att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

11. BESLUT OM PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING OCH VALBEREDNINGENS UPPDRAG

Beslutade stämman att fastställa principerna för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag i enlighet med valberedningens förslag så som intaget i kallelsen, Bilaga 1.

12. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSIONER

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner, så som intaget i kallelsen, Bilaga 1.

Noterades att beslutet fattades med kvalificerad majoritet.

13. STÄMMANS AVSLUTANDE

Årsstämman förklarades avslutad.