04:41:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2021-08-20 13:00:00

Året i korthet

jan – juni 2021
(jan – juni 2020)

 • Nettoomsättningen ökade med 124% till 8 288 (3 693) KSEK med god tillväxt i Europa och Nordamerika.
 • Orderingången ökade med 153% till 11 849 (4 677) KSEK.
 • Resultatet första halvåret var 8 878 (-21 130) KSEK, inklusive 31 004 KSEK erhållit som resultat av licenseringsavtalet med Amicogen
 • Resultat per aktie före utspädning i första halvåret uppgick till 0,29 (-0,69) SEK och efter utspädning 0,28 (-0,69) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9 354 (-21 872) KSEK.
 • Banktillgodohavanden uppgick till 43 157 (54 303) KSEK vid periodens slut.

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Under det första kvartalet säkrade Bio-Works stora ordrar från Polypeptide Laboratories AB (1,6 MSEK), NovoNordisk A/S (1,05 MSEK), Chr. Hansen A/S (2,4 MSEK), Polypeptide Laboratories Inc (1,3 MSEK). Under det andra kvartalet lade NovoNordisk A/S ytterligare en order motsvarande 1,3 MSEK.
 • Bio-Works fortsatte växa sin kundbas genom prospektering och leadgenerering, och säljtratten inom kundsegmentet scale-up fortsatte att utvecklas. Vi har sett att våra kommersiella insatser och goda marknadsförutsättningar har resulterat i kortare säljcyklar, där kunder växer sina ordervolymer i en snabbare takt än tidigare. I ett fall under det första halvåret gick en kund från den första kontakten till skalbar produktionsorder på mindre än 90 dagar.
 • I februari, tecknades ett licensavtal med Amicogen Ltd för sammanlagt 5 miljoner USD, där 31 miljoner SEK mottogs under perioden. Det teknologiska överföringsprojektet har fortskridit enligt tidsplan och första fasen genomfördes till stor del under årets första halvår.
 • Bio-Works fortsatte att investera i sin kommersiella organisation. I februari, anställdes vår första säljare i Storbritannien, och vi ser redan en positiv utveckling på den engelska marknaden, inklusive Irland. I Indien, utökade vi vår närvaro med ännu en säljagent och ersatte även en underpresterande distributör. I Mars tillkom nya distributörer i Kroatien/Slovenien och Australien/Nya Zealand, vilket utökade Bio-Works räckvidd på dessa marknader.
 • I mars godkände styrelsen en investering på 1.4 MSEK vilket kommer dubblera Bio-Works produktkapacitet genom uppstart av en ny skalbar produktionsreaktor. Produktionsökningen förväntas vara genomförd under senare delen av Q3.
 • I april godkändes bolagets andra ISO-audit, genomförd av Intertek, utan observerade avvikelser.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Under de två första veckorna i juli registrerades 143 000 nya aktier till Bolagsverket och Euroclear i enlighet med teckningsoptionerna för serierna 2018/2021: I och 2018/2021: II, med teckningsperioden 2021-04-01 till 2021-06-30.

Kommentar från VD

Det första halvåret 2021 har för Bio-Works handlat om genomförande, efter att under 2020 ha investerat mycket tid och resurser i att lägga grunden för ett framgångsrikt 2021. Nu halvvägs in på året kan vi konstatera att handlingskraften har gett resultat. Det mest konkreta beviset på framgång är utan tvekan ökningen av orderingångar och försäljning. Jämfört med samma period förra året ökade försäljningen med 124% (8,3 MSEK) och orderingången med 153% (11,8 MSEK). Ökningen åstadkom vi genom dels leveranser till befintliga storkunder, dels ordrar från nya stora kunder som Novo Nordisk och Chr. Hansen. Andra nyckeltal som visar på framsteg är att både antalet bekräftade ordrar och det genomsnittliga ordervärdet ökade med 59% under det första halvåret jämfört med samma period förgående år. Dessutom lade vi till 53 aktiva kunder i vårt kundregister, utökade vår uppskalningskundbas från 63 till 72 och adderade tre nya produktionskunder. Slutligen genomförde vi ett antal initiativ för att öka vår kommersiella räckvidd under första halvåret. Vi anställde en ny regional försäljningschef med ansvar för Storbritannien och Irland, och anlitade nya distributörer i Australien, Nya Zeeland, Kroatien/Slovenien och Indien. 

Tekniköverföring till Amicogen i Korea

I februari undertecknade Bio-Works ett licensavtal med Amicogen Inc för att etablera lokal produktion av agaros resiner i Sydkorea. Kontraktet ger Bio-Works förskottsbetalningar och milstolpsbetalningar på 5 miljoner USD, varav 3,8 miljoner USD (netto) redan har överförts. När Amicogen har etablerat produktionen genererar avtalet även royaltybetalningar till Bio-Works motsvarande 4% av Amicogens nettoförsäljning. Projektet har hittills gått smidigt, den första fasen av tekniköverföringen så gott som slutfördes under slutet av andra kvartalet. 

Utökning av produktionskapacitet i Uppsala 

I mars beslutade vi oss för att investera 1,4 miljoner kronor i en 400-litersreaktor för att tillverka våra bästsäljande produkter, så kallade jonbytare resiner. Investeringen beräknas fördubbla produktionskapaciteten. Vi är övertygade om att tidpunkten är rätt eftersom flera av våra konkurrenter har svårt att leva upp till kundernas förväntningar gällande leveranstid. I vissa fall uppgår leveranstiderna till upp emot 48 veckor. Det är oacceptabelt i en bransch där 8 till 12 veckor är normalt. Kapacitetskrisen leder till att kunder letar efter alternativa leverantörer som kan leverera i tid, vilket skapar nya försäljningsmöjligheter för Bio-Works.

Fortsatt fokus på peptid- och oligonukleotillverkning

Hittills har våra ansträngningar för att generera nya affärer inom peptid- och oligonukleotidrening varit framgångsrika. Flera av våra nya kunder arbetar med denna tillverkning där Bio-Works produkter fungerar bra, och vi har sett exempel på kunder som går från inköp i laboriatorieskala till småskaliga produktionsinköp på ovanligt kort tid, i vissa fall så lite som tre månader. Fortsatt fokus på denna tillverkning kan skapa ytterligare möjligheter för Bio-Works, eftersom denna marknad fortsättningsvis visar på stark tillväxt.
Produktlanseringar för att generera mer ”design-in” och uppfylla kundförfråg-ningar
Under första halvåret 2021 utökade vi vårt sortiment med fyra nya produkter. BabyBio IEX Screening Kit och BabyBio Peptide Purification Kit är så kallade design-in produkter som förenklar urvalsprocessen för kunderna genom att sätta ihop våra mest populära produkter i kit. Det gör det möjligt att snabbt screena flera kandidater och identifiera rätt produkt för sin tillverkning. WorkBeads Macro SEC och WorkBeads 200 SEC är två produkter som Bio-Works tidigare sålde som kundanpassade produkter till enstaka kunder, men som nu är standardiserade som resultat av att fler kunder efterfrågar dem.

Nya möjligheter för kundanpassade produkter

Bio-Works har alltid haft nära kundsamarbeten för att anpassa kromatografiprodukter till olika kunders specifika behov. Anpassningarna kan handla om enkla förändringar som specialmärkning eller -förpackning men även om att en resin skräddarsys och produceras efter kundens egen specifikation. Under årets andra halvår kommer Bio-Works att lägga ytterligare resurser på att identifiera anpassningsprojekt för att utnyttja vårt växande bibliotek av delkomponenter som gör det möjligt för kunder att mixa och matcha för att hitta en specifik lösning på sin utmaning när det kommer till rening. Kundanpassning är en lågriskstrategi för Bio-Works eftersom vi på kort tid kan identifiera en lösning för en enskild kund som vi därefter, om potential finns, kan kommersialisera och integrera i vårt standarderbjudande. Detta gäller till exempel både WorkBeads Macro SEC och WorkBeads 200 SEC.

Återgång till vardagen, men digital förändring består

I vissa delar av världen är det troligt att vi återgår till fysiska kundmöten efter sommaren. Våra första konferenser är inplanerade i september i Storbritannien och USA, och under hösten ska vi delta i ett antal event. Att vi återigen kan mötas fysiskt är välkommet men det innebär inte att vi överger våra digitala satsningar. Tvärtom, under årets andra halva fortsätter vi att använda digitala kanaler för att effektivt generera nya globala affärer. Ett särskilt initiativ, som vi räknar med ska ge 2022 skjuts, är utvecklingen och implementeringen av en ny e-handelsplattform som är integrerad med våra CRM- och ERP-system. 

Utsikter för andra halvåret

Vi går in i andra halvåret 2021 med en orderbok på 3,9 MSEK och en stark portfölj av kundprojekt som kan ge ytterligare uppsida. Under augusti får vi in ytterligare en medlem i vårt kommersiella team i USA. Det ger oss ytterligare täckning på en marknad med stor tillväxtpotential. Dessutom gör expansionen av produktionskapacitet det möjligt för oss att dra nytta av möjligheter när konkurrenter inte kan leverera på grund av förlängda ledtider.

Arbetet att oavbrutet genomföra projekt är tufft, men vårt team upphör aldrig att förvåna. Vi har en affisch i vårt fikarum där det står: "Framgång når du inte av vad du gör ibland. Det når du av vad du gör konsekvent". Det är ett talesätt vi strävar efter att leva efter, varje dag.

Tack för ert fortsatta förtroende.

 


Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-20 13:00 CET.