05:11:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2021-02-19 10:20:00

Juli – december 2020

 • Nettoomsättningen ökade med nästan 4% till 3 541 (3 414) KSEK med god tillväxt i Europa och Asien.
 • Orderingången ökade med nästan 3% till 3 201 (3 117) KSEK.
 • Resultatet andra halvåret var -23 887 (-20 587) KSEK 
 • Resultat per aktie före utspädning i andra kvartalet uppgick till -0,79 (-0,68) SEK och efter utspädning -0,79 (-0,68) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksam-heten var -21 486 (-21 585) KSEK.
 • Banktillgodohavanden uppgick till 33 058 (76 402) KSEK vid periodens slut

Januari – december 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 30% till 7 234 (5 573) KSEK med god tillväxt i alla regioner.
 • Orderingången ökade med nästan 41% till 7 878 (5 581) KSEK.
 • Resultatet helåret var -45 019 (-42 113) KSEK 
 • Resultat per aktie före utspädning i första halvåret uppgick till -1,48 (-1,39) SEK och efter utspädning -1,48 (-1,39) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksam-heten var -43 359 (-40 041) KSEK.
 • Banktillgodohavanden uppgick till 33 058 (76 402) KSEK vid periodens slut.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Kommentar från VD

Bio-Works nådde en rekordhög försäljning under 2020 trots ett besvärligt år med pågående pandemi. Ökningen drevs främst av stark tillväxt i både Asien och Europa. Intäktstillväxten under 2020 uppgick till 30% och vi går in i 2021 med en orderstock på 434 KSEK, vilket är mer än 10 gånger större än vad den var i början av 2020. Detta innebär att vi har en bra start på året men ännu viktigare för att nå framgång under 2021 blir vårt förnyade fokus på kommersiell och operativ effektivitet vilket kommer möjliggöras med den omorganisation som vi genomförde i slutet av 2020.

Vi förväntar oss att det kommande året kommer att fortsätta att ställa nya krav på vårt försäljnings- och marknadsföringsteam. Under det första halvåret kommer vi att fortsätta utveckla våra digitala kanaler för att både skapa affärer och nå nya kunder, samtidigt förbereder vi oss för en återgång till fysiska personliga möten under andra halvåret 2021 och med det verkställa våra höga ambitioner. 

Även om vi är helt fokuserade på det år vi har framför oss, vill jag kort reflektera över det vi har uppnått under de senaste 6 månaderna.

Nya möjligheter drev omsättningsökning  

Tidigare har Bio-Works varit beroende av några få stora kunder, men under förra året lyckades vi utöka kundbasen och skapa en mer diversifierad intäktsbas. Försäljningstillväxten under 2020 uppnåddes utan några stora order från PolyPeptide i Sverige. Även om Covid-19 har medfört försenade order från vår största kund i USA, har vi skapat andra verksamhetsområden som har uppvägt de negativa effekterna som pandemin har orsakat för några av våra större kunder.

I Asien har försäljningstillväxten varit nästan 60 %. Merparten av framgången har uppnåtts före etablering av nya distributörer i Indien och Taiwan samt förstärkning av den egna marknads- och försäljningsorganisationen. I Europa har nya möjligheter bland annat i Ryssland, Tyskland och andra marknader gjort att vi har kunnat växa nästan 60 %. På den amerikanska marknaden har vi påverkats av orderförseningar hos vår största kund. Detta har delvis kompenserats av att vi har fått en tillverkande peptidkund i Kalifornien.

Kundtillväxt trots utmaningarna med Covid-19 

Vår säljstyrka har arbetat hårt för att för att motverka de negativa effekterna av Covid-19 och trots att de har tvingats att arbeta hemifrån och inte kunnat delta i konferenser eller fysiska möten växte vi vår aktiva kundlista med 10 %, från 484 i slutet av Q2 till 532 vid årets slut. Tabellen i rapporten (se sidan 3) visar hur vår kundbas har utvecklats under de senaste 24 månaderna. Det som har påverkats mest under 2020 har varit fördröjningar i utvecklingen av projekt från uppskalningsfasen till produktionsfasen. Det är inte oväntat då många uppskalningsprojekt har försenats på grund av omprioriterade resurser och framskjutna kliniska prövningar som följd av pandemin. Vi förväntar oss en bättre situation under 2021 när flera av dessa projekt åter prioriteras av kunderna.

Kommersiell beredskap för 2021

Även om våra kundaktiviteter har begränsats 2020 på grund av pandemin, så har vi förberett vårt kommersiella team för en återgång till mer gynnsamma marknadsförhållanden under det kommande året. Vi har lagt till kommersiella resurser i västra USA och Indien och utökat vårt team i Uppsala genom att rekrytera en ny innesäljare och en specialist på marknadsföring i digitala kanaler. Vi har också tecknat avtal med distributörer på nya marknader som Taiwan och Indien. Under 2021 kommer vi även att expandera med en ny säljrepresentant i Storbritannien och ytterligare distributörer för Australien samt Nya Zeeland.

Ökat fokus på förstklassiga produkter och nyckelapplikationer under det kommande året

Historiskt sett har Bio-Works största intäkter erhållits genom försäljning av våra jonbytesresiner (WorkBeads S och WorkBeads Q) till tillverkare av peptidbaserade terapier. Peptidmarknaden förväntas växa snabbt, eller med 9,4 % per år, under de kommande åren. Det finns över 200 peptidbaserade terapier i tidig klinisk utveckling (fas 1 och tidigare) där Bio-Works produkter kan bidra till besparingar i form av lägre tillverkningskostnader och produktavkastning. Denna marknad är underbearbetad av de traditionella leverantörerna. Vår kombination av förstklassiga produkter och kundfokus skapar en gynnsam situation för Bio-Works kommersiella team och kommer att bidra till deras förmåga att nå framgång. 

En likande dynamik finns på marknaden för oligonukleotider, som förväntas växa ännu snabbare än peptid marknaden med en årlig tillväxttakt på 13,7 %. Biogens godkännande av Spinraza i slutet av 2016 har skapat ett förnyat intresse för oligonukleotider för terapeutiska tillämpningar, och Bio-Works produkter har påvisat motsvarande liknande konkurrensfördelar inom oligonukleotidrening.
Oligonukleotidmarknaden är inte lika väletablerad, vilket innebär att traditionella leverantörer inte har haft möjlighet att etablera ett fotfäste. Vi har också sett att utvecklare av oligonukleotider aktivt söker efter nya och bättre lösningar. Vi tror att detta innebär en möjlighet för Bio-Works att expandera och fylla detta behov med våra befintliga produkter samt kundanpassade lösningar för dessa kunder.

Starkare partnerskap med Amicogen i Korea

Koreanska tillverkare av biologiska terapier fortsätter att öka sin andel på den globala marknaden och biotillverkning är idag en betydelsefull industri för den koreanska ekonomin. Det gångna året har visat hur viktigt det är med en lokal tillgång till råvaror och den sydkoreanska regeringen har identifierat kromatografi-resiner som en kritisk råvara som bör finnas tillgänglig på hemmamarknaden.

Bio-Works tekniklicensavtal med Amicogen är ett första steg för att möjliggöra etablering av inhemsk produktion på den koreanska marknaden. Det är också ett viktigt steg mot ett starkare och mer strategiskt samarbete mellan Bio-Works och dess näst största ägare, som också är företagets distributör i Korea samt vår leverantör av protein A ligand för WorkBeads affimAb, vår flaggskeppsprodukt för antikroppsrening. 

Licensavtalet, som undertecknades med Amicogen i februari 2021, kommer att tillföra 5MUSD i intäkter under tekniköverföringsperioden (beräknas vara klar 2022) samt ytterligare royaltyintäkter i framtiden baserat på Amicogens försäljningstillväxt på den inhemska koreanska marknaden.

Jag ser verkligen fram emot det kommande året. De senaste sex månaderna har bara ökat mitt förtroende för vårt team av Bio-Workers och för de möjligheter som vi har framför oss. 

Uppsala den 19 februari 2021
Jonathan Royce, VD
 

Finansiell kalender

Årsredovisningen 2020 Publiceras v17 2021
Årsstämma 2020  21 maj 2021
Halvårsrapport jan-juni 2021 20 augusti 2021 
 

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-02-19 10:20 CET.