04:52:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2021-11-09 11:35:38

Välkommen till extra bolagsstämma i Bio-Works Technologies AB, org. nr 556935–3559, (”Bolaget”) torsdagen den 25 november 2021 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Virdings Allé 18 i Uppsala. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.45.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 17 november 2021 och
 • anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 19 november 2021.

Anmälan sker genom e-mail till info@bio-works.com. Anmälan ska ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 17 november 2021 (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 19 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget på adress Bio-Works Technologies AB, Virdings Allé 18, 754 50 Uppsala i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.bio-works.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en person att justera stämmans protokoll.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier.
 8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 8 november 2021 att öka Bolagets aktiekapital med högst 431 500 kronor genom en riktad nyemission av högst 4 315 000 aktier, enligt följande:

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en begränsad krets av investerare som anmält intresse att teckna aktier i emissionen. Syftet med emissionen, och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för fortsatta försäljnings- och marknadsaktiviteter av Bolagets separationsmedieprodukter och produktutveckling samt att stärka ägarbasen med nya välrenommerade och långsiktiga ägare.
 1. Teckningskursen uppgår till 19,70 kronor per aktie, baserat på förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och investerarna.
 1. De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 9 november 2021.
 1. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast den 12 november 2021.
 1. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för såväl teckning som betalning.
 1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket.
 1. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden.
 1. Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 30 558 746. Varje aktie har en röst. Bolaget har inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Beslutsförslaget i punkt 7 är fullständigt i denna kallelse. Kallelsen och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns på Bolagets hemsida www.bio-works.com och hos Bolaget på Virdings Allé 18 i Uppsala, samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på stämman.

Uppsala i november 2021

Bio-Works Technologies AB

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the extraordinary general meeting of Bio-Works Technologies AB will be available in English on www.bio‑works.com