12:07:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning BIOF 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-02 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning BIOF 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-03 X-dag ordinarie utdelning BIOF 0.00 SEK
2022-05-02 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-04-21 X-dag ordinarie utdelning BIOF 0.00 SEK
2021-04-20 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Biofrigas är verksamt inom energisektorn. Bolaget arbetar med utveckling av flytande biobränsle. Tekniken används för att förvätska rötgas till flytande biogas. Biogasen kan exempelvis användas som bränsle för tyngre fordon som lastbilar, bussar och tung sjöfart, samt inom den industriella sektorn. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Biofrigas grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-05-02 08:45:00

Biofrigas Sweden AB lämnar kvartalsrapport för första kvartalet 2024.

Perioden 1/1 2024 - 31/3 2024
 • Nettoomsättningen uppgick till KSEK 0 (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -1 771 (-1 774). Fokus under perioden har legat på fortsatt utveckling och verifiering av CryoSep samt marknadsbearbetning.
 • Resultat per aktie för bolaget uppgick till -0,13 SEK (-0,13).
 • Soliditeten uppgick till 63,1% (74,2%).
Väsentliga händelser under första kvartalet
 • I januari öppnade Klimatklivet för nya ansökningar inom biogasområdet
 • I februari beslutade EU-kommissionen att inleda den fördjupade granskningen avseende svensk skattebefrielse för biogas
 • I februari meddelades omprioriteringar hos Vessige Biogas
 • I februari meddelades att bolaget deltar i ett projekt för att skapa nya biogasflöden
 • I mars informerade bolaget om ett betydligt ökat intresse för Biofrigas anläggningar i både Sverige och Norge.
 • I mars föreslår styrelsen i Biofrigas en företrädesemission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • I april informerade bolaget att man tidigarelägger publicering av kvartalsrapport för första kvartalet 2024 och senarelägger datum för årsstämma.
 • I april meddelar bolaget att man ingår en avsiktsförklaring om 13 MSEK med ett lantbruk i Norge för leverans av CryoSep P
 • I april meddelades att bolaget erhåller en vederlagsfri garanti om 1,5 MSEK från Almi Invest Fond SI i företrädesemission som styrelsen föreslagit

VD har ordet

Fortsatt starkt intresse i Sverige och genombrott i Norge.

Vi har tidigare rapporterat om ett betydligt ökat intresse på marknaden och vi ser att detta fortsätter. I Sverige ser vi att intresset drivs av att marknaden för förvätskad biogas har ökat stadigt senaste åren, vilket har resulterat i nivåer där avsättningsmöjligheterna är mycket goda, och att det nu återigen finns möjligheter till investeringsstöd. Sammantaget skapar dessa faktorer trygghet till de verksamheter som väljer att satsa på flytande biogas, vilket leder till ett ökat intresse för vår teknologi och en minskad tröskel för initiala investeringar. Vidare ser vi att det kommersiella intresset för förvätskad biogas vuxit även i Norge drivet bland annat av transportsektorns tunga fordon. Vi ser även tecken på att marknaden i Finland börjar röra sig åt samma håll.

Sett till offerter har det varit en mycket hög aktivitet. Inkommande förfrågningar under kvartalet har varit de högsta under min tid i bolaget och det har fortsatt efter kvartalets utgång . Det märks också att det finns en målinriktning och ambition i kundernas offertförfrågningar. För oss innebär det att vi spenderar mycket tid på potentiella kunder med målet att signera avtal. De möjligheter vi tittar på är utspridda över året och kundförfrågningarna rör primärt Sverige och Norge men nu börjar vi glädjande även se en ökad aktivitet från Finland som har liknade behov och marknadsmässiga förutsättningar.

Under april kunde vi meddela att vi skrivit en avsiktsförklaring om 13 MSEK med ett lantbruk i Norge för leverans av CryoSep P. Det är en mjölkgård som ser att det finns växande kommersiella möjligheter i de organiska rester som lantbruket genererar. I kombination med att marknaden för förvätskad gas ser ut att få en stark utveckling i Norge där ett stort antal tankstationer för förvätskad gas är etablerade eller under uppbyggnad, har CryoSep P potential att skapa stort värde för kunden.

Jag ser nu att de sista delarna till den första kommersiella anläggningen vi nu bygger håller på att komma in och att vi snart börjar sätta samman dessa så att en helhet kan växa fram. Planen att vara leveransklara efter sommaren ligger fast.

Som ett led i vår kommersialiseringsprocess var jag nyligen på ett fabriksbesök hos vår underleverantör i Polen, där jag fick möjlighet att se hur hjärtat i vår kylanläggning tillverkas. Ett mycket stort kunnande finns där, både i det praktiska vid tillverkningen men också på ingenjörssidan. Efter två intensiva dagar med företagsledningen kunde jag åka hem med en stor trygghet inför kommande leveranser.

Vidare har vi kallat till en extra bolagsstämma den 2 maj för att besluta om en företrädesemission för att säkra kapital till bolagets fortsatta utveckling och kommersialisering. Glädjande kunde vi nyligen meddela att Almi ställer upp med en vederlagsfri toppgaranti på 1,5 miljoner kronor genom sin fond Almi Invest Fond SI. Detta som komplement till det lån om 2 miljoner kronor som Almi Företagspartner Väst beviljat oss och som utbetalas efter genomförd företrädesemission. Återigen visar Almi att de är en ansvarsfull ägare och vi är såklart mycket stolta och tacksamma för deras fortsatta förtroende för oss.