12:18:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-11-01 Extra Bolagsstämma 2022
2022-07-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning BOUL 0.55 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning BOUL 0.55 SEK
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning BOUL 0.00 SEK
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Ordinarie utdelning BOUL 0.55 SEK
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Split BOUL 1:4
2018-05-15 Ordinarie utdelning BOUL 2.00 SEK
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-05-14 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning BOUL 1.40 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-13 Ordinarie utdelning BOUL 0.60 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning BOUL 0.60 SEK
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Ordinarie utdelning BOUL 0.50 SEK
2014-05-13 Årsstämma 2014
2014-05-13 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Ordinarie utdelning BOUL 0.50 SEK
2013-04-23 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-30 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-14 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-05-04 Ordinarie utdelning BOUL 0.00 SEK
2012-05-03 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 15-7 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Boule Diagnostics är ett diagnostikbolag. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska system och förbrukningsvaror för blodcellsräkning till sjukvårdsindustrin. Störst inriktning återfinns mot små- och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till övriga diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden, med huvudkontoret i Spånga.
2022-11-01 18:30:00

Boule Diagnostics AB ("Boule") har idag den 1 november 2022 hållit en extra bolagsstämma. De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Boules webbplats, www.boule.com.

Ändring av bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen. Beslutet innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 800 000 kronor och högst 19 200 000 kronor samt att antalet aktier vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000.

Beslut om företrädesemission

Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet innebär att Boules aktiekapital ökar med högst 4 854 138 kronor genom nyemission av högst 19 416 552 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.[[[1]]] Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer, under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 50,0 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

De huvudsakliga villkoren för företrädesemissionen är följande. Rätt att teckna aktier i företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Boule. De som är registrerade aktieägare i Boule på avstämningsdagen i företrädesemissionen erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie.[[[2]]] Teckningsrätterna ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya aktier där en (1) teckningsrätt berättigar aktieägaren att teckna en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen per aktie är 7,70 kronor.

Nedan följer tidsplanen för företrädesemissionen.

8 november 2022 Sista dag för handel inklusive rätt
att erhålla teckningsrätter
9 november 2022 Första dag för handel exklusive
rätt att erhålla teckningsrätter
10 november Offentliggörande av prospekt
2022
10 november Avstämningsdag för deltagande i
2022 företrädesemissionen med
företrädesrätt
14 november - Handel i teckningsrätter
23 november
2022
14 november - Teckningsperiod
28 november
2022
30 november Offentliggörande av utfallet i
2022 företrädesemissionen

Val av ny styrelseledamot

Den extra bolagsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att utöka styrelsen från fem till sex ledamöter med nyval av Emil Hjalmarsson till ny styrelseledamot. Styrelsen består därmed av Yvonne Mårtensson, Thomas Eklund, Karin Dahllöf, Jon Risfelt, Torben Jörgensen samt Emil Hjalmarsson. Yvonne Mårtensson är styrelsens ordförande.

Beslutades vidare att styrelsearvode ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2022, innebärande ett arvode om 500 000 kr till dess ordförande och 250 000 kr vardera för övriga ledamöter, samt 120 000 kr som den samlade ersättningen till revisionsutskottet, att fördela inom sig, och därtill ett belopp upp till 50 000 kr som styrelsen kan ta i anspråk för särskilda insatser. För tillträdande styrelseledamot beslutades att arvode ska utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2022 intill slutet av nästkommande årsstämma.

Fullständiga förslag avseende den extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, www.boule.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Annette Colin, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-319 06 76

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. www.boule.com (https://boule.com/sv/)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2022 kl. 18:30 CET.

[1] Om full nyteckning sker av Boules teckningsoptioner av serie 2019/2022 innebär beslutet att Boules aktiekapital ska öka med ytterligare högst 88 199,25 SEK genom nyemission av ytterligare högst 352 797 aktier.

[2] För att innehavare av Boules teckningsoptioner av serie 2019/2022 ska ha rätt att delta i företrädesemissionen med aktie tillkommen genom nyteckning, ska sådan nyteckning vara verkställd senast den 3 november 2022.