23:13:21 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Brighter är verksamt inom hälsoteknik- och välfärdssektorn genom ett flertal olika bolag och varumärken. Koncernen kommersialiserar produkter och tjänster med fokus på data-driven behandling av diabetes på distans samt erbjuder ett flertal digitala och fysiska lösningar för stöd och omsorg i hemmet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget fokuserar huvudsakligen på Sverige, USA, Mellanöstern och Sydostasien.

Kalender

2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning BRIG 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Årsstämma 2021
2021-05-18 Ordinarie utdelning BRIG 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-16 Ordinarie utdelning BRIG 0.00 SEK
2020-06-15 Årsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning BRIG 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning BRIG 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-29 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-12 Ordinarie utdelning BRIG 0.00 SEK
2017-06-09 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Ordinarie utdelning BRIG 0.00 SEK
2016-05-17 Årsstämma 2016
2016-04-22 Ordinarie utdelning BRIG 0.00 SEK
2016-03-31 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-11 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-15 Ordinarie utdelning BRIG 0.00 SEK
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-06-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-31 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-19 Ordinarie utdelning BRIG 0.00 SEK
2014-06-18 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Ordinarie utdelning BRIG 0.00 SEK
2013-05-22 Årsstämma 2013
2013-05-08 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-05 15-7 2012
2012-11-14 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-21 Ordinarie utdelning BRIG 0.00 SEK
2012-06-20 Årsstämma 2012
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2022-05-05 20:08:42

Styrelsen för Brighter AB (publ) har idag beslutat kalla till årsstämma den 8 juni 2022 enligt vad som framgår nedan. Kallelsen beräknas utfärdas den 11 maj 2022 genom att annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har ägt rum kommer annonseras i Svenska Dagbladet. Från och med samma tidpunkt kommer det också vara möjligt att anmäla sig till bolagsstämman eller att avge poströst enligt vad som anges nedan.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRIGHTER AB (publ)

Aktieägarna i Brighter AB (publ), org. nr 556736-8591, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2022 kl. 13:00 i bolagets lokaler på Borgarfjordsgatan 18 i Kista.

Aktieägare som inte önskar närvara på plats vid årsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att poströsta.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i årsstämman ska

dels           vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 maj 2022,

dels           senast onsdagen den 1 juni 2022

                   antingen anmäla sin avsikt att delta på plats på bolagsstämman via bolagets webbplats www.brighter.se/agm-2022/, per post till Brighter AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 91 33 (om per telefon fram till och med kl 16:00) på sätt att anmälan är bolaget tillhanda senast onsdagen den 1 juni 2022,

                   eller avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan.        

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 1 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare som inte önskar delta på plats vid årsstämman kan välja att utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand, s.k poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär  användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.brighter.se/agm-2022/.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Brighter AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 1 juni 2022. Aktieägare kan även senast onsdagen den 1 juni 2022 avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID på Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i fomuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren.

Aktieägaren ombeds skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Brighter AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm i samband med anmälan.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling också bifogas formuläret.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.brighter.se/agm-2022/.

Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter i samband med årsstämman finns tillgängligt i integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Beslut om antalet styrelseledamöter
9. Beslut om antalet revisorer
10. Beslut om arvoden till styrelsen
11. Beslut om arvoden till revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Stämmans avslutande
 

BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1), Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 8), Beslut om antalet revisorer (punkt 9), Beslut om arvoden till styrelsen (punkt 10), Beslut om arvoden till revisor (punkt 11), Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12) och Val av revisor (punkt 13)

Bolagets valberedning har bestått av Staffan Hægermark, Nino Armoni, Jimmy Tiljander och Christer Trägårdh, styrelseordförande i Brighter AB. Staffan Hægermark är valberedningens ordförande.

Valberedningen har inför årsstämman 2022 informerat bolagets styrelse om att de lämnar förslag enligt följande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1):

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Anjou utses till ordförande för årsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 8):

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

Beslut om antalet revisorer (punkt 9):

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Beslut om arvoden till styrelsen (punkt 10):

Valberedningen föreslår att var och en av styrelseledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla ett styrelsearvode om 300 000 kronor förutom styrelsens ordförande som ska erhålla ett arvode om 500 000 kronor.

Beslut om arvoden till  revisor (punkt 11):

Valberedningen föreslår att revisorn ska erhålla arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12):

Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter utses genom omval Clas Lindbergson, Åsa Sjöblom Nordgren, Karin O'Connor och Christer Trägårdh samt genom nyval Johnny Ludvigsson. Valberedningen föreslår omval av Christer Trägårdh till styrelsens ordförande.

Johnny Ludvigsson var under åren 1985-1991 generalsekreterare för International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, världsorganisationen för barn- och ungdomsdiabetes. Han har mottagit bland annat Novo Nordisk Fondens pris för diabetesforskning 1998 och Inaugural ISPAD Prize 2001 och är utsedd till Honorary Member of EASD, Honorary Member of ISPAD, samt hedersmedlem av Svensk Förening för Diabetologi. Han utnämndes 2009 till Årets Diabetolog, samt tilldelades 2014 Knud Lundbæck Award av Scandinavian Society for the Study of Diabetes. Fram till idag har Johnny Ludvigsson publicerat fler än 500 artiklar, och varje år delar Barndiabetesfonden ut två priser i Johnny Ludvigssons namn till framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Styrelsens förslag

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning beslutas utan att tillgängliga medel om totalt 121 465 554 kronor, bestående av överkursfond om 866 017 483 kronor, överförd förlust om minus 509 958 894 kronor och årets förlust om minus 234 593 035 kronor, överförs som överföring till nytt konto.

Beslut om förslag till emissionsbemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslutet får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 15 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som kan krävas vid registrering vid Bolagsverket.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021 kommer finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.brighter.se/agm-2022/, senast från och med tre veckor före årsstämman och övrigt underlag från och med senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran ska lämnas skriftligen till adress Brighter AB (publ), Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista eller via e-post till ir@brighter.se.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

____________

Stockholm i maj 2022

Brighter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighter's Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
+46 8 5277 5020, ca@mangold.se,www.mangold.se.

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se