01:28:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-07 Ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2024-06-05 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-21 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-19 Ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-23 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-15 Ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Calmark Sweden är verksamt inom medicinteknik. Bolaget specialiserar sig inom utveckling av diagnostiska verktyg riktade mot nyfödda barn. Tekniken utgår ifrån den egenutvecklade plattformen och används för analys de första veckorna efter födseln. Instrumentet används som biomarkör för att studera blodvärden. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2007 och har sitt huvudkontor i Karlstad.
2023-10-16 16:20:52

Calmark Sweden AB ("Calmark" eller "Bolaget") meddelade i september 2023 att Bolaget ska resa kapital med primärt fokus att identifiera en stor samarbetspartner för att nå ut bredare och snabbare med huvudprodukten Neo-Bilirubin. Bolaget har nyligen genomfört en strategisk översyn av verksamheten, genererar intresse på flera marknader och ser att produkten är rätt i tiden. VD Anna Söderlund kommenterar Calmarks utveckling, bakgrunden till beslutet om att fokusera på partner och den kommande kapitalanskaffningen nedan.

Ni har genomfört översyn av verksamheten och kommit fram till en delvis uppdaterad strategi - vad var det som ledde er fram till det beslutet?

- Den översyn vi gjort av Bolaget har delvis fokuserat på att optimera och kostnadseffektivisera. Calmark drabbas precis som många andra verksamheter av det rådande omvärldsläget, och det är väldigt viktigt att vi är på tårna när det gäller justeringar som kan förbättra verksamheten. Vi har beslutat att fokusera på att identifiera en samarbetspartner som har en större försäljningsorganisation och som tillsammans med oss kan lansera Calmark Neo-Bilirubin effektivare och på bredare front. Beslutet är fattat mot bakgrund av intressanta initiala dialoger med aktörer inom nyföddhetsmedicin och diagnostikbolag med global säljorganisation. Med en partner av den karaktären har vi ännu bättre förutsättningar att lyckas få upp försäljningsvolymerna och etablera diagnostiktestet, så att sjukvården världen över kan dra nytta av produkten.

Med en liten organisation som Calmark är - kommer arbetet med att etablera partnerrelationer under tiden leda till en minskad egen försäljning?

- Nej, vårt arbete med att sälja Neo-Bilirubin genom distributörer fortsätter som idag och vi ser inte att arbetet med att identifiera en samarbetspartner kommer ändra det - trots att vi är en liten organisation. Vi har stabila distributörsavtal och ser stora behov i framför allt Turkiet, Vietnam och Grekland, där vår bedömning är att produkten kommer att göra stor nytta.

Bolaget grundades för omkring 17 år sedan men försäljningen har ännu inte riktigt tagit fart - vad tror du är anledningen till det?

- Det stämmer, Calmark är inte ett nystartat bolag. Under de första tio åren var Bolaget mest inriktat på forskning runt biomarkören LDH inom olika medicinska områden och generell utveckling av teknik. Vår grundare Mathias Karlsson, som också är Bolagets styrelseordförande, tog fram ett smartphonebaserat kolorimetriskt test som CE-märktes 2014, men som inte marknadslanserades eftersom marknaden vid den tidpunkten bedömdes för omogen. 2016 gjordes en omstart och en plattform började utvecklas för fler test än LDH.

Under hela Bolagets historia har man arbetat med att säkra patent på de uppfinningar som tagits fram. Det innebär att Bolaget nu står rustat inför den förändring mot nära vård som nu sker. Vi ser att vår teknik kan användas inom fler områden än nyfödda barn och diskussioner med ett flertal andra bolag har inletts runt ett tekniskt samarbete, vilket jag tycker är en väldigt spännande utveckling.  

Baserat på era patent, know-how och uppfinningar får man känslan av att det finns möjligheter med er teknologi bortom Neo-Bilirubin - kan du berätta lite?

- Precis, Calmark har fokus på patientnära diagnostik för nyfödda barn men den teknik vi utvecklat under alla år är mycket intressant inom andra områden. Det vi framförallt vill lyfta fram är vår engångsartikel som möjliggör att separera bort celler i blodet. Detta görs med en filterteknik som tack vare vår patentskyddande teknologi kan göras på ett väldigt kostnadseffektivt vis. Behovet av olika typer av snabbtester ökar och vår grundteknik och produktion är väl lämpad för detta.

I oktober/november genomför ni en emission med möjlighet att tillföra Calmark initialt cirka 14,3 MSEK - räcker pengarna?

- Det har troligtvis inte undgått någon att kapitaliseringsklimatet idag är tufft, inte minst för bolag av vår storlek och i tidig tillväxtfas. Vi har som nämnt gjort en översyn av verksamheten, justerat där vi kunnat för att optimera samtliga delar och vi befinner oss i ett bra läge att genomföra de planer vi har med kapitalet vi hittills säkerställt i transaktionen (som är omkring 60 procent av likviden). Med pengarna kommer vi att primärt koncentrera oss på samarbete med större partners och strategisk försäljning av Neo-Bilirubin på enskilda marknader och vår bedömning är att vi med kapitalet kommer att nå i mål. Vi siktar givetvis på en fulltecknad emission och dessutom emitterar vi genom emissionen teckningsoptioner som kan tillföra ytterligare kapital i vår. Det här möjliggör för ytterligare aktiviteter men är inte en förutsättning för driften av Bolaget.

Var kommer potentiella investerare och befintliga aktieägare kunna lyssna till er och träffa er inom den närmsta tiden?

- I samband med den kommande emissionen genomför vi ett antal aktiviteter, där jag bland annat kommer vara i Stockholm, på Scandic Anglais, kvällen den 25 oktober för att prata om Calmark och våra planer. Vi kommer även att sprida presentationer och intervjuer på hemsidan och via våra nätverk, så det finns goda möjligheter att ta del av material för att bilda sig en uppfattning om en potentiell investering.

Slutligen - varför tycker du att Calmark är en bra investering?

- Vi arbetar med produkter som gör världen bättre. Calmark har hjärta och hjärna, vi arbetar för att vara en del i att sänka spädbarnhetsdöden enligt FN:s hållbarhetsmål 2030. Oavsett var i världen man föds, så bör det finnas en möjlighet att ställa diagnos på vanliga lättbehandlade tillstånd hos nyfödda.  För mig är det i sig en bra anledning att investera. Vi har kommit långt i vår utveckling, vi har färdiga produkter, vi säljer och vi har stabila distributörer och nöjda slutkunder. Dessutom har vi en teknik som många är intresserade av vilket ger en ytterligare dimension.  Min förhoppning och bedömning, mot bakgrund av det behov som finns och de trender vi ser på marknaden, är att det här kommer att växa.