21:35:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-07 Ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2024-06-05 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-14 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-21 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-19 Ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-23 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-15 Ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning CALMA B 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Calmark Sweden är verksamt inom medicinteknik. Bolaget specialiserar sig inom utveckling av diagnostiska verktyg riktade mot nyfödda barn. Tekniken utgår ifrån den egenutvecklade plattformen och används för analys de första veckorna efter födseln. Instrumentet används som biomarkör för att studera blodvärden. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2007 och har sitt huvudkontor i Karlstad.
2022-11-22 08:00:09

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden juli - september 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Beslut om företrädesemission och uppstart av försäljning i Sydostasien

Under tredje kvartalet har flera framsteg uppnåtts i Sydostasien. Calmarks instrument och testkassetter för Neo-Bilirubin erhöll registrering av myndigheterna i Vietnam och en order på 40 instrument emottogs. En order erhölls också från bolagets indiska distributör avseende 50 instrument. Den 23 augusti beslutade styrelsen i Calmark att genomföra en företrädesemission med units (nyemitterade B-aktier och teckningsoptioner) som den 22 september godkändes på en extra bolagsstämma. Emissionen avslutades efter periodens slut med en teckningsgrad på cirka 91,1 procent vilket tillförde Calmark cirka 20,2 MSEK efter emissionskostnader.

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 juli - 30 september 2022.

Väsentliga händelser under första kvartalet
 • Den 9 augusti signerades ett nytt exklusivt distributörsavtal med bolaget Ajlan & Bros Holding Group Abilitii avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter i Saudiarabien. En första order emottogs en månad senare den 8 september.
 
 • Calmarks instrument, POC-Analyzer Neo, erhöll den 10 augusti registrering av vietnamesiska myndigheter. Tillhörande test, Neo-Bilirubin, erhöll också registrering den 24 augusti.
 
 • Den 16 augusti meddelade Calmark en uppdaterad lanseringsplan där fokus ligger på de marknader där distributörsavtal finns skrivna, dvs Sydostasien, Mellanöstern, södra Europa och Norden. Vissa länder i VIA Globals nätverk prioriteras också. Först när distributörerna på dessa marknader kommit längre i sitt säljarbete expanderas lanseringen till fler länder.
 
 • Första ordern på Neo-produkter erhölls den 19 augusti från den indiska distributören r2 Diagnostics omfattande 50 instrument och 2000 testkassetter.
 
 • Den 23 augusti emottogs en order från Vietnam på 40 instrument och 3000 testkassetter.
 
 • Styrelsen för Calmark beslutade den 23 augusti att genomföra en företrädesemission med units (nyemitterade B-aktier och teckningsoptioner) om cirka 26 MSEK med teckningsperiod under hösten 2022 och inlösen av teckningsoptioner, som kan ge ytterligare max 13 MSEK, under augusti 2023.
 
 • En extra bolagstämma hölls den 22 september i Karlstad. På stämman beslutades att ändra gränserna för aktiekapital respektive antal aktier i bolagsordningen samt att godkänna styrelsens beslut om emission av units.
 
 • EU-tillväxtprospektet för den tidigare meddelade företrädesemissionen offentliggjordes den 28 september. Företrädesemissionen omfattades till cirka 28,3 procent av teckningsförbindelser och till cirka 51,7 procent av emissionsgarantier och var därmed till cirka 80 procent garanterad.
Väsentliga händelser efter periodens slut
 • Den 20 oktober meddelades att Calmarks företrädesemission tecknats till totalt cirka 91,1 procent. Genom företrädesemissionen tillfördes bolaget cirka 20,2 MSEK efter emissionskostnader. Samma dag meddelades att delregistrering av 2 106 311 units motsvarande 13 480 390,40 SEK skett hos Bolagsverket.
 
 • Slutregistrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket skedde den 3 november och avstämningsdag för omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner var den 10 november 2022. Efter slutregistrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår aktiekapitalet till 4 753 903,10 SEK och antalet aktier uppgår till totalt 47 539 031 aktier.
 
 • Förändringar i Calmarks ledning meddelandes den 14 november. Rollen som CFO tillsattes av interimskonsulten Peter Larsson då tidigare CFO valt att lämna företaget på egen begäran. Samtidigt meddelades att nuvarande vd, av hälsomässiga skäl, kommer att vara frånvarande den närmaste tiden och att styrelsen utsett Camilla Arneving till tillförordnad vd.
 
 • Den 18 november meddelades att Calmark ska delta på en delegationsresa till Indien den 28 november - 2 december som anordnas av Swecare. I anslutning till delegationen görs också en marknadsföringsresa i landet tillsammans med bolagets distributör r2 Diagnostics.
 
 • Den 21 november meddelades att det exklusiva distributörsavtalet för de egyptiska och irakiska marknaderna med bolaget Enox Pharma inte kommer att förlängas för 2023.

Övriga pressreleaser under perioden kan läsas på Calmarks hemsida, www.calmark.se

Calmark Sweden AB (publ)

Calmark är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns tillgänglig eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Tillförordnad VD har ordet

Just hemkommen från en fantastisk delegationsresa tillsammans med Swecare till Rwanda är jag otroligt stolt. Våra fina Neo-produkter har väckt uppmärksamhet på alla möten vi deltagit i. Hos myndigheter, potentiella underdistributörer och inte minst inom sjukvården. Vår distributör i Afrika, VIA Global Health, deltog också i delar av programmet vilket var en extra bonus med resan.

Under tredje kvartalet 2022 beslutade vi att fokusera på de marknader där vi redan har distributörsavtal, vilket meddelades den 16 augusti. Först när dessa marknader kommit längre i sitt säljarbete expanderas lanseringen till fler länder. Vi har fått många frågor om hur registreringsprocesserna framskrider och Calmark kommer kontinuerligt informera om status på var vi befinner oss på respektive fokusmarknad:

Indien
Vår distributör r2 Diagnostics har lämnat in registreringen till indiska myndigheter och bolaget har fått många följdfrågor som besvarats. Bolaget har dessutom lämnat in kompletteringar i några omgångar. I skrivande stund uppfattar vi att denna registrering snart är på plats. En order på 50 instrument har redan emottagits och den står redo att skeppas. I samband med delegationsresan till Indien i december, kommer vår säljchef Magdalena Tharaldsen att genomföra lanseringsaktiviteter tillsammans med r2 Diagnostics och försäljningen bedöms starta i och med denna resa.
 

Vietnam, Laos och Kambodja
MTTS har en annan profil än våra övriga distributörer eftersom de också är en produkttillverkare precis som Calmark. Att de ändå valt att sälja vår produkt beror på att Neo-Bilirubin är det perfekta komplementet till deras fototerapiutrustning (ljusbehandling). Denna typ av samarbete letar vi nu aktivt efter på fler marknader. I Vietnam är instrument och Neo-Bilirubin redan registrerade och utrullningen pågår för fullt. Laos och Kambodja kommer i nästa steg.
 

Grekland
Vår distributör Prime Biosciences är mycket positiv, kunnig och aktiv. Här väntar vi dock på en viktig utvärdering som pågår ute hos slutkund innan denna försäljning kan ta fart. Neo-produkten är registrerad och marknadssegmentet är än så länge privata sjukhus och kliniker först och främst ute på öarna.
 

Italien
Prisma är den av Calmarks distributörer som varit igång längst. Först med ett försök att lansera vår COVID19-LDH produkt vilket inte lyckades mitt i pandemin. Nu pågår införsäljning av Neo-produkten, som är registrerad i Italien, vilket går bra. Prisma har deltagit på flera konferenser och möten inom neonatalvård och där fått positivt gehör för vår plattform.

Saudiarabien
Vi skrev avtal med Ajlan & Bros i augusti i år. En order emottogs en månad senare på demoprodukter men efter det tog det tyvärr stopp. Ajlan genomgår organisatoriska förändringar som gör att vår lansering inte får det fokus som vi hade önskat. Här finns ännu ingen registrering inlämnad ännu.
 

Irak och Egypten
Enox Pharma agerar som en mellanhand till underdistributörer i respektive land. Till både Irak och Egypten har vi levererat demoprodukter som används för införsäljning och eventuell registrering. Det här är dock de två länder där vi haft svårast att få inblick i processen och där vi nu förstått att produktregistreringarna inte följt den överenskomna planen. Vi har därför beslutat att inte förlänga distributionsavtalet med Enox Pharma för dessa båda länder.
 

VIA Global Health
Efter arbetet med den uppdaterade lanseringsplanen och i samarbetet med VIA Global har vi förstått att Rwanda är en bra inkörsport till Afrika. Rwanda kallas för the "Switzerland of Africa" på goda grunder. Här är rent och välordnat utan korruption och med fungerande hälsosystem. Förutom Rwanda bedömer vi att Kenya, Tanzania och Uganda kommer att vara blivande fokusmarknader. Produktregistreringar är ännu inte påbörjade i de afrikanska länderna.

Sammanfattningsvis ser vi att de länder som startar eller utökar sin försäljning i närtid är Indien, Vietnam, Grekland, Italien och Sverige där vi ser en ökad efterfrågan.

I denna kvartalsrapport tar vi kostnaden för en utrangering av produkten COVID19-LDH. Världshälsoorganisationen (WHO) meddelade i september att slutet på pandemin är i sikte och vi anpassar våra planer. Vi bedömer att produktens efterfrågan har minskat. På Calmark är vi stolta över beslutet att bidra i pandemin och att genomföra utvecklingsprojektet på rekordtid!

Vi har just genomfört en företrädesemission med en teckningsgrad på 91,1% vilket tillfört Calmark 20,2 MSEK efter emissionsutgifter. Det ger bolaget möjlighet att fortsätta investera i lanserings- och försäljningsaktiviteter som kommer att genomföras med tydliga prioriteringar och starkt fokus på våra de marknader där vi kommit längst.

Våra produkter gör skillnad för nyfödda, familjer, sjukvårdspersonal och samarbetspartners!

Varma hälsningar
Camilla Arneving, tillförordnad VD, Calmark Sweden AB