21:56:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-24 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2021-05-26 Årsstämma 2021
2021-05-26 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-13 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2019-05-27 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-27 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-15 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-16 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-16 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-02 X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cantargia är ett läkemedelsbolag. Idag återfinns specialisering mot utveckling av antikroppsläkemedel som används vid behandling av leukemi samt övriga cancersjukdomar som lung- och pankreascancer. Bolagets målsättning är att utveckla, sälja och licensiera läkemedelskandidater till bolag verksamma inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Lund.
2023-03-14 21:30:00

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att två abstract med fokus på dess huvudprojekt, antikroppen nadunolimab (CAN04), valts ut för posterpresentation på konferensen AACR Annual Meeting 2023 (AACR 2023). Ett huvudfynd är att patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC) som har höga tumörnivåer av IL1RAP, målproteinet för nadunolimab, drar mest nytta av behandling med nadunolimab och cellgifter. Detta stärker tidigare tecken på klinisk effekt av nadunolimab i PDAC. Abstractet som redovisar dessa och ytterligare biomarkördata har nu publicerats, samt ett andra abstract med fokus på anti-metastatiska effekter i cancermodeller. AACR 2023 hålls i Orlando den 14-19 april 2023.  

"Vi är stolta över att kunna presentera nya resultat på det årliga AACR-mötet, som är en av de största konferenserna för cancerforskning. De nya fynden styrker de positiva resultat som redovisats då nadunolimab läggs till första linjens cellgiftsbehandling i bukspottkörtelcancer och utgör en stark grund för våra kontrollerade studier," sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Kliniska resultat och biomarkörer i PDAC
Resultat från kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR, där nadunolimab utvärderas med cellgifter i första behandlingslinjen för PDAC, har visat bättre effekt av kombinationen mot vad som förväntas för enbart cellgifter. Nya fynd från analyser av tumörbiopsier från dessa patienter pekar på att höga nivåer av IL1RAP i tumören korrelerar med bättre respons på behandling, bland annat längre progressionsfri överlevnad och total överlevnad. Detta tyder på att interaktionen mellan nadunolimab och IL1RAP är central för de positiva effekter som rapporterats i PDAC. Patienter där behandlingen minskat serumnivåer av IL-6, IL-8 och CRP, markörer kopplade till nadunolimabs verkningsmekanism, uppnår också bättre behandlingseffekt. Uppdaterade och mer detaljerade resultat kommer presenteras på postern på AACR 2023; ytterligare detaljer för postern anges nedan:

Publicerat abstractnummer: 2172
Abstracttitel: Tumor IL1RAP levels and reduction in serum biomarkers correlate with response in PDAC patients treated with nadunolimab, an anti-IL1RAP monoclonal antibody, in combination with gemcitabine and nab-paclitaxel
Sessionskategori: Clinical Research Excluding Trials
Sessionstitel: Biomarkers of Therapeutic Benefit 3
Datum och tid för sessionen: Måndag 17 april 2023, 9:00 - 12:30 ET

Prekliniska resultat i cancermodeller
Nya prekliniska resultat för nadunolimab kommer också presenteras under konferensen i en andra poster. Dessa data visar att en surrogatantikropp för nadunolimab minskar antalet lungmetastaser i två olika tumörmodeller. Detaljerade analyser av lungvävnad visar även att surrogatantikroppen påverkar gener med koppling till cellmigration och -aktivering, och pekar på effekter på miljön i den metastatiska vävnaden. Detaljer för postern anges nedan:

Publicerat abstractnummer: 6429
Abstracttitel: A surrogate to the anti-IL1RAP antibody nadunolimab induces tumor microenvironment changes to the metastatic lung and reduces metastatic lesions in mouse models of metastatic cancer
Sessionskategori: Immunology
Sessionstitel: Immunotherapy Strategies and Mechanisms
Datum och tid för sessionen: Onsdag 19 april 2023, 9:00 - 12:30 ET

Abstracts för båda postrar finns att hitta på https://www.aacr.org/meeting/aacr-annual-meeting-2023/.

En FoU-dag med fokus på Cantargias pågående utvecklingsstrategi samt de nya resultaten i PDAC planeras i slutet av april 2023, efter AACR-konferensen.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2023 kl. 21.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. Nr 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Cantargias huvudprojekt, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt framför allt i kombination med cellgifter med fokus på bukspottkörtelcancer, icke-småcellig lungcancer och trippelnegativ bröstcancer. Positiva interimsdata för kombinationerna indikerar en högre effekt än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra utvecklingsprojekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen nadunolimab binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. Nadunolimab kan därmed motverka IL-1-systemet som bidrar till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer och resistens mot cellgiftsbehandling. Nadunolimab undersöks i ett flertal pågående kliniska studier; fas I/IIa-studien CANFOUR (NCT03267316 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316)) undersöker nadunolimab i kombination med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin). Positiva interimsdata visar långvariga responser i 73 PDAC-patienter vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 12,7 månader i median. Stark effekt observerades även i 30 NSCLC-patienter med en PFS på 6,8 månader i median och en responsfrekvens på 53%; ännu högre responser noterades i patienter med icke-skivepitel NSCLC som tidigare behandlats med pembrolizumab. Tidiga resultat från fas Ib/II-studien TRIFOUR (NCT05181462 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05181462)) visar även lovande tecken på effekt i TNBC med 50% responsfrekvens för nadunolimab i kombination med carboplatin/gemcitabin. Nadunolimab undersöks med cellgifter även i kliniska studierna CAPAFOUR (NCT04990037 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04990037)) och CESTAFOUR (NCT05116891 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05116891)), samt med checkpointhämmaren pembrolizumab i studien CIRIFOUR (NCT04452214 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214)).