16:36:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-19 Årsstämma 2024
2024-04-19 X-dag ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-20 X-dag ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2023-04-19 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 X-dag ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2022-04-20 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 X-dag ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-02-27 X-dag ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2020-02-26 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 X-dag ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-21 X-dag ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2017-03-20 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 X-dag ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-06 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cline Scientific är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt via samarbeten med forskningsinstitutioner, där teknologin används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom den kliniska fasen. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och grundades under 2012.
2023-06-12 08:30:00

INFORMATION I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER KRÄVA ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.

Styrelsen i Cline Scientific AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 april 2023 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen kan öka aktiekapitalet med högst 3 853 756,80 kronor genom emission av högst 2 171 946 aktier av serie A och högst 36 365 622 aktier av serie B. Nyemissionen tillför cirka 9,25 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Minimigräns för att fullfölja emissionen är satt till 5.5 MSEK, vilket innebär att tecknas inte emissionen till denna nivå så genomförs inte emissionen och samtliga teckningsrätter makuleras

 Cline har efter några år av försäljning av sin patenterade nanoteknologi valt att fokusera större delen av sin verksamhet på bolagets stamcellsterapiprojekt StemCART. Detta drivs med en gedigen grupp av rådgivare från Göteborgs Universitet samt med stöd av ortopedkirurger vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hallands Sjukhus Varberg. Projektet har kommit till senare del av pre-klinisk fas där det är relevant att starta förberedelserna för den kliniska utvecklingen. Föreliggande nyemission görs för att täcka utgifter för:
 • Start av regulatorisk dokumentation
 • Start av samarbete med kontraktstillverkare av kliniska batcher av StemCART
 • Accelererade laborativa och kliniska studier
 • Samt kapital för att stärka rörelsekapitalet

För att fullfölja styrelsens strategi att genomföra en Fas I-studie för att därefter kunna ingå samarbete med ett större läkemedelsföretag eller sälja projektet kommer det att krävas ytterligare kapitaltillskott inom det närmaste året. Bolaget deltar dessutom i EIC Accelerator programmet vilket är en del av Horizon Europa. Om ansökan går igenom skulle det säkra en väsentlig del av kapitalbehovet de kommande två åren. I det första steget i ansökningsprocessen har bolagets ansökan gått igenom med bra betyg, men ytterligare granskning av ansökan kommer att ske när steg 2 av processen utvärderats under hösten 2023.

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt, men även andra investerare såväl privata som institutionella är välkomna att anmäla sig för teckning.

För varje (1) befintlig A-aktie erhålls en (1) teckningsrätt av serie A, och för varje befintlig B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna två (2) nya aktier i respektive serie. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie.

Emissionskursen är 0,24 SEK per aktie.

Emissionen omfattar högst 2 171 946 aktier av serie A och högst 36 365 622 aktier av serie B. För fullföljande av emissionen krävs att minst 27 500 000 aktier tecknas. I annat fall avslutas emissionen och erhållen teckningslikvid återbetalas till respektive tecknare.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önska teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter ska återstående aktier fördelas till de nya investerare som tecknat sig i emissionen.

De nya aktier som tillkommer i emissionen berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

NOTERA ATT VARKEN DEN LIKVID SOM ERLÄGGS FÖR TECKNINGSRÄTTER I MARKNADEN ELLER EVENTUELLT COURTAGE KOMMER ATT ÅTERBETALAS OM DEN LÄGSTA GRÄNSEN I FÖRETRÄDESEMISSIONEN INTE UPPNÅS. DE INVESTERARE SOM FÖRVÄRVAR TECKNINGSRÄTTER I MARKNADEN RISKERAR SÅLEDES ATT FÖRLORA HELA DET BELOPP DE HAR BETALAT FÖR TECKNINGSRÄTTERNA.

Tidsplan för företrädesemissionen
 • Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter är den 19 juni 2023.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 15 juni 2023.
 • Första dag med handel i aktie exklusive teckningsrätt är den 16 juni 2023.
 • Teckningsperiod 26 juni - 12 juli 2023.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 12 juli 2023.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på First North under perioden 26 juni - 7 juli 2023. Vid avbruten emission förfaller samtliga teckningsrätter utan värde.
 • Handel med BTA av serie B kommer att ske från och med den dag som bolaget konstaterat att minimigränsen för fullföljandet av emissionen nåtts, vilket beräknas till den 19 juli 2023 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av augusti 2023. Skulle inte minimigränsen för fullföljandet av emissionen uppnåtts återbetalas emissionslikviden till fullo via respektive tecknares ombud. 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.clinescientific.com och Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.

För frågor om Cline Scientific och företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Hanne Evenbratt, VD

E-post: hanne.evenbratt@clinescientific.com

Telefon: 0704-88 79 23

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser.  

Denna information är insiderinformation som Cline Scientific AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 8:30 CEST den 12 juni 2023.