08:27:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

2024-06-18 19:00:00

Idag, den 18 juni 2024, hölls årsstämma Cline Scientific AB, 556867-8238, ("Cline Scientific" eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om följande:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
Antal styrelseledamöter fastställdes till tre stycken och inga suppleanter och en revisor med revisorsuppleant.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att bolagets revisor skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. Styrelsen arvoderas ej.

Val av styrelse och val av revisor
Stämman valde följande sittande styrelseledamöter: Karl Corneliusson, Hanne Evenbratt och Patrik Sundh. Karl Corneliusson valdes till bolagets styrelseordförande. Johan Bjurquist och Andreas Regell har avböjt omval.

Till revisor valdes auktoriserad revisor Stefan Kylebäck. Till revisorssuppleant valdes auktoriserad revisor Markus Hellsten.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibellån och/eller teckningsoptioner
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till bemyndigande angett i kallelsen. Beslutet bifölls med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fastställande av ändring i Bolagsordningen: Förändring av gränser för antal aktier, aktiekapital samt antal ledamöter i styrelsen
Stämman beslutade att gränserna för antal aktier sätts till: Minst antal aktier 38 000 000 st och maximalt antal aktier 152 000 000 st samt att gränserna för aktiekapital sätts till: Minst 3 800 000 kr och maximalt 15 200 000 kr.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska ändras till lägst tre och högst sex ledamöter.

Fastställande av smärre justeringar

Stämman beslutade styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stämmans avslutande
Stämman avslutas av stämmans ordförande Johan Bjurquist.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 19:00 CEST den 18 juni 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585088