19:12:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-20 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2023-04-19 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2022-04-20 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-02-27 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2020-02-26 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-08 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-21 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2017-03-20 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning CLINE B 0.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-06 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cline Scientific är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt via samarbeten med forskningsinstitutioner, där teknologin används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom den kliniska fasen. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och grundades under 2012.
2023-05-05 14:22:17

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Cline Scientific AB (publ) ("Cline" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 5 maj 2023, memorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission av aktier om cirka 6,3 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). RÄTTELSE avser teckningskursen, se nedan.

Memorandumet finns tillgängligt på Clines webbplats (http://www.clinescientific.com/foretradesemission-2023).

Om företrädesemissionen

Styrelsen i Cline beslutade den 17 april 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 april 2022, att genomföra Företrädesemissionen av högst 9 635 611 aktier fördelat på högst 542 986 A-aktier och högst 9 092 625 B-aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 6,3 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att möjliggöra fortsatt drift och fortsatt utveckling av StemCART.

Preliminär tidsplan
  • Teckningsperiod 8 maj - 25 maj 2023.
  • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 25 maj 2023.
  • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på First North under perioden 8 maj - 22 maj 2023.
  • Handel med BTA av serie B kommer att ske från och med den 8 maj 2023 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av juni 2023.
Villkor för Företrädesemissionen
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,65 SEK per aktie oavsett aktieslag.
  • genomföra Företrädesemissionen av högst 9 635 611 aktier fördelat på högst 542 986 A-aktier och högst 9 092 625 B-aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Cline cirka 6,3 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 6,3 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK.
  • Den aktieägare i Bolaget som på avstämningsdagen den 2 maj 2023 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. För varje befintlig A-aktie erhölls en (1) teckningsrätt av serie A, och för varje befintlig B-aktie erhölls en (1) teckningsrätt av serie B. Två (2) teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie, och två (2) teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
  • Cline har erhållit teckningsförbindelser om cirka 314 625 MSEK, motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen, från styrelse och befintliga aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART - en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE - en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cline Scientific i någon jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.