13:23:31 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-28 Årsstämma 2024
2024-05-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2024-04-25 Split CLS B 200:1
2024-04-12 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-29 Årsstämma 2023
2023-06-22 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2023-06-08 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-29 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2022-06-28 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2021-06-28 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 Årsstämma 2018
2018-06-14 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-28 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2017-06-27 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-20 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-16 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-21 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-18 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2014-06-17 Årsstämma 2014
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-19 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-10 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2013-06-07 Årsstämma 2013
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-08 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2012-06-07 Årsstämma 2012
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-09 Bokslutskommuniké 2011
2012-01-04 Extra Bolagsstämma 2012
2011-11-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-09-26 Kapitalmarknadsdag 2010
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-10 Årsstämma 2011
2011-05-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-25 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-28 X-dag ordinarie utdelning CLS B 0.00 SEK
2010-05-26 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-30 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Clinical Laserthermia Systems är verksamt inom medicinteknik. Bolagets vision är att utveckla och effektivisera behandlingen av solida cancertumörer, där bolaget är försäljare av sterila patientkit. Produkterna används i diverse cancerbehandlingar som vid behandling av malignt melanom, samt cancer i lungor, lever och bukspottkörtel. Bolaget grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-30 18:20:00

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") har idag, med bemyndigande från årsstämman 29 juni 2023, beslutat om en nyemission av B-aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 59 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt 38 MSEK, motsvarande 65 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas till att fortsatt stödja kommersiell lansering och marknadsetablering av Bolagets produkter i önskvärd takt samt förstärka CLS balansräkning. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 12,5 MSEK på marknadsmässiga villkor.

Företrädesemissionen i sammandrag
 • Företrädesemissionen omfattar maximalt 9422 048 Units där varje Unit består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 7 B.
 • Teckningskursen uppgår till 6,25 SEK per Unit, motsvarande 6,25 SEK per ny B-aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget initialt tillförs cirka 59 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Om Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut, erhåller Bolaget ytterligare 22-85 MSEK i emissionslikvid före avdrag av emissionskostnader, beroende på slutligt lösenpris för de nya aktierna ges ut till följd av de utnyttjade teckningsoptionerna.
 • En (1) befintlig A-aktie och/eller B-aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till sex (6) Uniträtter. Fem (5) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit, vilket motsvarar ett utbytesförhållande där 5 befintliga aktier ger rätt att teckna 6 nya B-aktier.
 • En (1) teckningsoption kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före, och inklusive, den 7 november 2024, dock ej lägre än aktiens kvotvärde om cirka 2,31 SEK och inte högre än 9 SEK. Lösenperioden kommer att löpa mellan den 11 och den 22 november 2024.
 • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 10 juni 2024 och teckningsperioden löper från och med den 12 juni 2024 till och med den 26 juni 2024.
 • Sista handelsdag i CLS aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 5 juni 2024.
 • Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt 38 MSEK, motsvarande 65 procent av Företrädesemissionen.
 • För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 12,5 MSEK på marknadsmässiga villkor.
 • Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen den 10 juni 2024.

Motiv för Företrädesemissionen

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för CLS aktuella behov under den kommande tolvmånadersperioden. I syfte att tillföra rörelsekapital för att förstärka CLS balansräkning och fortsatt stödja kommersiell lansering och marknadsetablering av Bolagets produkter i önskvärd takt, har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen av Units. Emissionslikviden från Företrädesemissionen samt efterföljande utnyttjande av teckningsoptionerna ämnas användas för att, i samarbete med Bolagets exklusiva partner Clearpoint Neuro, fortsätta stödja vidareutveckling och öka takten i kommersialiseringen av Prism™-produkterna inom marknadssegmentet neurokirurgi. Med en fulltecknad Företrädesemission samt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 7 B till högsta kurs, är det styrelsens bedömning att Bolaget, med god marginal, inte kommer att behöva söka ytterligare kapital för att uppnå målsättningen om ett positivt rörelseresultat under 2026.

Emissionslikvidens användning i Företrädesemissionen

För att tillgodose kapitalbehovet genomför CLS nu Företrädesemissionen, vilken vid fullteckning initialt kan tillföra Bolaget cirka 59 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till maximalt cirka 9,3 MSEK varav cirka 5,3 MSEK avser garantiersättning (förutsatt att samtliga garantiåtagare önskar kontant ersättning). Emissionslikviden avses att finansiera följande aktiviteter:

1. Återbetalning av brygglån (cirka 20 procent)
2. Rörelserelaterade kostnader inklusive kvalitetsarbete och certifiering, pre-klinisk testning, produktanpassningar, lokalkostnader, personalkostnader, advokat-, varumärkes- och patentkostnader (cirka 30 procent)
3. Fortsatt kommersiell lansering och marknadsetablering (cirka 35 procent)
4. Pågående klinisk utveckling samt nya kliniska samarbeten (cirka 15 procent)

Emissionslikvidens användning vid inlösen av teckningsoptioner av serie TO 7 B

Givet fulltecknad Företrädesemission och fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 7 B till lägsta respektive högsta pris, kan Bolaget tillföras cirka 22-85 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avses att finansiera följande aktiviteter:

1. Rörelserelaterade kostnader inklusive kvalitetsarbete och certifiering, pre-klinisk testning, produktanpassningar, lokalkostnader, personalkostnader, advokat-, varumärkes- och patentkostnader (cirka 40 procent)
2. Fortsatt kommersiell lansering och marknadsetablering (cirka 40 procent)
3. Pågående klinisk utveckling samt nya kliniska samarbeten (cirka 20 procent)

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i CLS beslutade den 30 maj 2024, om nyemission av högst 9422 048 Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Varje Unit består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 7 B.

Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig A-aktie och/eller B-aktie berättigar till sex (6) Uniträtter och fem (5) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av Uniträtter.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 6,25 SEK per Unit, motsvarande 6,25 SEK per B-aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 59 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen och exklusive det ytterligare kapital som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden från och med den 11 november 2024 till och med den 22 november 2024. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för CLS-aktiens officiella kursstatistik under en period på tio (10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 7 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde om cirka 2,31 SEK och högst 9 SEK per B-aktie. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner nyttjas för teckning av B-aktier kommer CLS tillföras 22-85 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till optionslösen. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Avstämningsdag för erhållande av Uniträtter och rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 10 juni 2024. Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 5 juni 2024. Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 12 juni 2024 till och med den 26 juni 2024. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden. Handel med Uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 juni 2024 till och med den 20 juni 2024 och handel med betalda tecknade Units ("BTU") kommer påbörjas den 12 juni 2024 och pågå fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Tilldelningsprinciper

För det fall att inte samtliga Units tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
 • I första hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av Uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Uniträtter som utnyttjats för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av Uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av Uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I tredje hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av Uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Garantiåtaganden

Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare om 38 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtagandena utgår ersättning varvid ersättning för garantin utgår med fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella Units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under handel med uniträtter i Företrädesemissionen (det vill säga under perioden från och med den 12 till och med den 20 juni 2024), dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen.

Emissionsgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ökning av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med cirka 21760975,34 SEK, från 18 134 146,88 SEK till cirka 39895122,22 SEK genom nyemission av 9422 048 B-aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 7851 707 till 17273 755, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 55 procent av antalet aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner (och under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas) kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst cirka 21760975,34 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 9422 048 B-aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 35 procent i förhållande till aktiekapitalet och antalet aktier och röster.

Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen samt fullt utnyttjade teckningsoptioner uppgår till högst cirka 70,6 procent. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina Uniträtter.

Brygglån

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 12,5 MSEK från en mindre grupp externa investerare som även ingått garantiåtaganden i Företrädesemissionen. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 1,5 procent. Brygglånen ska återbetalas i samband med att likviden betalas ut till Bolaget i Företrädesemissionen eller som senast den 31 augusti 2024.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om eventuella teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 10 juni 2024 ("Prospektet"). Prospektet kommer att finnas tillgängligt på CLS, Redeye ABs och Nordic Issuing ABs respektive hemsidor (www.clinicallaser.se, www.redeye.se, www.nordic-issuing.se).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

+-------------------------------------+---------------------------------+
|5 juni 2024 |Sista dag för handel i aktien |
| |inkl. rätt att erhålla Uniträtter|
+-------------------------------------+---------------------------------+
|7 juni 2024 |Första dag för handel i aktien |
| |exkl. rätt att erhålla Uniträtter|
+-------------------------------------+---------------------------------+
|10 juni 2024 |Avstämningsdag i |
| |Företrädesemissionen |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|10 juni 2024 |Beräknad dag för offentliggörande|
| |av Prospektet |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|12 - 20 juni 2024 |Handel i Uniträtter |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|12 juni - 26 juni 2024 |Teckningsperiod |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|12 juni 2024 - Fram tills dess |Handel i BTU (betalda tecknade |
|Företrädesemissionen registrerats hos|Units) |
|Bolagsverket | |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|28 juni 2024 |Beräknad dag för offentliggörande|
| |av utfallet i Företrädesemission |
+-------------------------------------+---------------------------------+
|4 juli 2024 |Beräkand likviddag för teckning |
| |utan företrädesrätt |
+-------------------------------------+---------------------------------+

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Dan J Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Telefon: +46 (0) 70-590 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

Om Bolaget

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i CLS i någon jurisdiktion, varken från CLS eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Redeye agerar för CLS i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Redeye är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Förordningen"); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som "relevanta personer"). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar CLS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

UPPLYSNING TILL INVESTERARE ENLIGT LAG (2023:560) OM GRANSKNING AV UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR

Lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen") gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av nya units eller teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter i enlighet med FDI-lagen.

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-30 18:20 CET.