03:05:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-26 Extra Bolagsstämma 2021
2021-09-20 Split VO2 50:1
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2018-06-01 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2017-06-01 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Vo2 Cap Holding är ett förvärvsbolag. Bolaget är specialiserade inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag inom media och teknik. Visionen är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla tillväxtbolag med värdepotential. Störst investeringar återfinns inom marknaderna Norden, Europa och Nordamerika. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-10-15 08:00:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Curando Nordic AB ("Curando" eller "Bolaget") har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 17 november 2020, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 21,8 MSEK före emissionskostnader med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,40 SEK per aktie. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 17,5 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.  Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser. Kontant provision om 8 procent utgår för ingångna garantiåtaganden. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma den 17 november 2020. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv
Curando grundades 2016 som en helhetsleverantör av hälsotjänster, fysiska så väl som digitala, mot företag och privatpersoner. I slutet av 2019 ställde Curando om till att bli ett Software as a Service -bolag (SaaS) och fokuserar idag helt på digitala tjänster, vilka baseras på de koncept som utvecklats genom åren. Bolagets plattform, som också heter Curando, är en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och hälsodata på ett ställe. Med modern teknik erbjuder Curando företag och vårdgivare bättre förutsättningar att hantera hälsa och ohälsa på företag.

I september 2020 lanserade Curando sin nya plattformstjänst vilken kan användas fristående eller integreras mot HR-system, tredjepart eller andra IT-verktyg. Den är även användbar för leverantörer av fysiska hälsotjänster, såsom företagshälsor, för att stärka och digitalisera delar av deras tjänsteerbjudande gentemot kund. Curando bedömer att det finns ett stort behov av att stärka och fortsatt digitalisera arbetet kring hälsa inom företag.

För att ta vara på den marknadspotential som Curando har identifierat behöver Bolaget tillföras ytterligare kapital. Det tillförda kapitalet om cirka 18,6 MSEK efter emissionskostnader avses användas till fortsatt produktutveckling av Bolagets plattformstjänst, investeringar i sälj och marknad samt återbetalning av kredit till Erik Penser Bank.

"2020 har inneburit en spännande nystart för Curando. För att ta vara på den potential som finns i konceptet och den efterfrågan vi ser på marknaden behöver vi satsa framåt. Eftersom det i allra högsta grad är innovativ verksamhet vi bedriver behöver vi fortsätta utveckla vår integrationsplattform för att ta och behålla marknadsandelar. I den utvecklingsfas vi har varit har det varit naturligt med tyngdpunkt på produktion. Nu när första versionen av plattformen är på plats behöver vi stärka inom marknad och försäljning." säger Johan Tinnerholm, vd för Curando Nordic AB.

Villkor för Företrädesemissionen
Curandos styrelse beslutade idag den 15 oktober 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 17 november 2020, om nyemission av högst 54 453 338 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 0,40 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 21,8 MSEK före emissionskostnader inom ramen för Företrädesemissionen. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 24 november 2020. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 26 november 2020 till och med den 10 december 2020. Sista dag för handel i Curandos aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 20 november 2020. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 26 november 2020 till och med den 8 december 2020. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 17 november 2020. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget den 23 november 2020.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 544 533,38 SEK, från 544 533,38 SEK till 1 089 066,76 SEK, genom utgivande av högst 54 453 338 aktier, vid full teckning. Antalet aktier ökar därmed från 54 453 338 till högst 108 906 676 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till högst 50,0 procent av kapital och röster, baserat på antal aktier och röster i Bolaget före registrering av Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har Curando erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare, inklusive styrelseordförande Lars Lidgren, styrelseledamot Semmy Rülf,  styrelseledamot Polo Looser, styrelseledamot  Fredrik Thafvelin, styrelseledamot Petter Øygarden samt verkställande direktör Johan Tinnerholm, uppgående till cirka 4,2 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från ett antal externa investerare om cirka 13,3 MSEK, motsvarande cirka 61 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 80 procent. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser. Kontant provision om 8 procent utgår för ingångna garantiåtaganden. Närmare information om de parter som ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget den 23 november 2020.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen
17 november 2020: Extra bolagsstämma
20 november 2020: Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter
23 november 2020: Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
23 november 2020: Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
24 november 2020: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
26 november - 10 december 2020: Teckningsperiod
26 november - 8 december 2020: Handel i teckningsrätter
14 december 2020: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Rådgivare
Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Curando i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Johan Tinnerholm - VD Curando Nordic AB
Telefon: +46 706432410
E-post: johan.tinnerholm@curando.se
Om Curando Nordic AB
Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm och Lund. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Curando är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Curando. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Curando kommer endast att ske genom det prospekt som Curando beräknar offentliggöra senast 23 november 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Curando har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.