23:02:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2019-12-09 15:20:05

Idag, den 9 december 2019, hölls extra bolagsstämma i Curando Nordic AB (publ) ("Curando"). Aktieägarna beslutade i enlighet med de förslag som tidigare offentliggjorts. Förslagen i sin helhet med bakgrundsinformation finns på Curandos hemsida. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut angående bolagsordningens gränser
Extra bolagsstämma beslutade att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 300 000 kronor och högst 9 200 000 kronor och antal aktier skall vara lägst 23 000 000 och högst 92 000 000 aktier.
Beslut angående riktad nyemission (kvittning)
Stämman beslutade att ge ut 15 - 25 miljoner nya aktier. Teckningskursen är 25 öre per aktie. Priset har fastställts till ett bedömt marknadsvärde baserat på börskursen före emissionen. Teckningsberättigade är personer som på senare tid finansierat bolagets verksamhet genom lån, dvs. vissa huvudägare och styrelseledamöter. Betalning av aktierna kan endast ske genom kvittning med lånen. Följden blir att bolaget befrias från lån på ca 5,1 miljoner kr och långivarna i stället erhåller aktier i bolaget. Teckning ska ske inom sju dagar.
Beslut angående riktad nyemission (kontanttillskott)
Bolaget har behov av att på kort tid erhålla kapital för utveckling och förändringar som tidigare kommunicerats. Stämman beslutade därför att ge ut 4 - 24 miljoner nya aktier. Teckningskursen är 25 öre per aktie. Priset har fastställts till ett bedömt marknadsvärde baserat på börskursen före emissionen. Teckningsberättigade är ägare och ledning i LifeComp AB, styrelsen och storägare i Curando Nordic AB samt på förhand vidtalade betydande intressenter inom den sfär Bolaget verkar i. Teckning ska ske inom en vecka från beslutet. Styrelsen har möjlighet att förlänga teckningstiden. Betalning genom kvittning med tidigare lämnade lån till bolaget är inte tillåtet. Emissionen ger således ett värdefullt kontanttillskott till Bolaget.
Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner
Stämman beslutade om riktad emission av högst 850 000 teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 25 november 2019 till och med den 6 december 2019. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 12 december 2022 till och med den 16 december 2022.
Priset på teckningsoptionerna är deras marknadsmässiga värde per den 9 december 2019, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.
Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda och nyckelpersoner. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Då teckningsoptionerna utges till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.
Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter
Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag om riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 25 november 2019 till och med den 6 december 2019. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 12 december 2022 till och med den 16 december 2022.
Priset på teckningsoptionerna är deras marknadsmässiga värde per den 9 december 2019, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.
Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter vilket förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Då teckningsoptionerna utges till deltagarna till marknadsvärde är det förslagsställarnas bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.
Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Curando att behålla kompetent personal på alla nivåer genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda, nyckelpersoner och styrelse. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för Curandos utveckling.
Villkor för teckningsoptionerna av serie 2019/2022 A och 2019/2022 B finns att tillgå via bolagets hemsida curandonordic.se (Bolagsstyrning/Bolagsstämmor).