09:32:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2019-02-28 13:30:00

Curando Nordic AB ("Curando") publicerar härmed bokslutskommuniké för 2018. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.curando.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

12 månader (2018-01-01 - 2018-12-31)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 644 KSEK, vilket är en ökning på 48% jämfört med samma period 2017.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -17 589 KSEK. Resultatet belastades främst av personal- och konsultkostnader samt av kostnader för utveckling av koncernens webbplattform.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,76 SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 december till cirka 5%.
Fjärde kvartalet (2018-10-01 - 2018-12-31)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 779 KSEK vilket är en minskning på 32% jämfört med fjärde kvartalet 2017.
 • Minskningen är i huvudsak en effekt av att dotterbolaget Agilit AB (IT) ej bedrivit konsultverksamhet under Q4 utan endast utvecklat den egna plattformen, samt en minskad omsättning i Niana AB efter bortfall av ett stort avtal med abonnentkund.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -6 926 KSEK. Resultatet belastades främst av personal och konsultkostnader.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,30 SEK.

Resultat Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut.
per Per den 31 december 2018 uppgick antalet aktier i Curando Nordic
aktie:  AB till 23 021 490 stycken.
    
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018
 • I oktober 2018 bytte Curando Nordic AB Certified Adviser, till Erik Penser Bank AB.
 • Inför delårsrapporten för tredje kvartalet lämnade Curando Nordic AB information om ändrad planering avseende etablering och expansion i andra länder samt avseende finansiell målsättning. Vidare informerades om bolagets styrelsebeslut att reducera kostnader och avyttra delar av verksamheten. Affärsmodellen kompletterades med en kostnadsfri instegstjänst.  
 • Curando Nordic AB har i oktober tecknat ett trepartsavtal med Gjensidige Försäkring och Tydliga Försäkringsförmedling om leverans av rådgivningstjänster från vår hälsoväxel. Vår leverans ingår som en del i en ny sjukvårdsprodukt som anpassats till de nya skatteregler som gäller avdragsrätten för företagen. Försäkringen började säljas i december.
 • Den 12 december 2018 meddelade Curando Nordic AB att dotterbolaget Niana AB förvärvats av Arenakoncernen AB vilket förväntas innebära en positiv kassaflödeseffekt om cirka 3,5 mkr. Avyttringen var en del i strategin att avyttra delar som inte är kärnverksamhet och affären sågs kunna stärka såväl Curando som Niana och Arenakoncernen.
 • Curando AS, Curando Nordic AB:s norska dotterbolag, ingick den 19 december 2018 samarbetsavtal med dinHMS AS avseende e-konsultationer. Curandos roll i samarbetet är att leverera, installera och facilitera videolösning för mobil och web, utbildning samt nödvändig programvara.
Övriga händelser efter periodens utgång
 • Under december - januari genomför ledningen ett omfattande besparingsprogram i bolaget som från och med kvartal två reducerar bolagets kostnader med cirka en halv miljon kronor per månad.
 • Den 17 januari startade Curando AS i Norge en online läkartjänst som ett samarbetsprojekt med tre kommuner och en regional högskola.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 klockan 13.30 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden - "Software as a service", "Care as a service" och "Health as a service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av  It-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se).Läs mer på www.curando.se