22:07:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2019-08-30 14:08:43

Curando Nordic AB ("Curando Nordic") offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

6 månader (2019-01-01 - 2019-06-30)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 527 (9 175) KSEK. Minskningen beror huvudsakligen på avyttring/konkurs av dotterbolag.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till - 7 934 (-7 025) KSEK. Resultatet belastades med justering av tidigare upptagen Goodwill på Niana AB på totalt -2 149 KSEK samt förluster vid avyttring/konkurs av dotterbolag uppgående till -1 235 KSEK.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,34 (-0,64) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni till -68 (-2)%.
Andra kvartalet (2019-04-01 - 2019-06-30)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 524 (4 364) KSEK vilket är en väsentlig minskning jämfört med andra kvartalet 2018.
 • Minskningen är en effekt av avyttringen av Niana AB 1 januari 2019, försäljningen av Curando AS i april 2019 samt att dotterbolagen Friskare på jobbet Norden AB och Läkartid nu Norden AB försattes i konkurs den 11 april 2019.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 386 (-3 449) KSEK. Resultatet belastades med förluster vid avyttring/konkurs av dotterbolag uppgående till 1 235 KSEK under kvartal 2.
 • Resultatet per aktie i koncernen för kvartal 2 uppgick till -0,10 (-0,32) SEK.

Resultat per aktie:
Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut. Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 23 021 490 stycken.

Soliditet:
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Väsentliga händelser andra kvartalet 2019
 • Den 11 april 2019 meddelade Curando Nordic AB att konkursansökan samma dag lämnats in för de två dotterbolagen Läkartid nu Nordic AB och Friskare på jobbet Norden AB. Försäljning och leverans av företagshälsa avvecklades därmed.
 • Curando AS, Curando Nordics norska dotterbolag, övertogs från den 25 april 2019 av Otiga Group AS.
 • Curando Nordics styrelse gick in med bryggfinansiering om 2,6 MSEK och garantier för att finansiera repositionering, vilket meddelades den 8 maj 2019.
 • Curando Nordics dotterbolag Agilit Svenska AB teckande den 8 maj 2019 avtal med Svensk Vårdförmedling Försäljning AB om programvara med beräknade årsintäkter om 1 MSEK.
 • Behov av ytterligare finansiering inom tolv månader från räkenskapsårets utgång meddelades i ett pressmeddelande föregående 2018 års årsredovisning.
 • Den 29 maj 2019 meddelade Curando Nordic AB sitt beslut att positionera sig som SaaS-leverantör och kommersialisera sin IT-plattform, samt att riktad emission förbereds.
 • Årsstämma hölls den 31 maj 2019, vilket meddelades i kommuniké samma dag.
 • Curando Nordics styrelse gick in med ytterligare 1,1 MSEK och garantier den 11 juni 2019.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 22 juli 2019 meddelades att Åke Knutsson utsetts till ny CFO.