21:56:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2020-05-26 13:00:00

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2020. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Värt att notera
 • Periodens burn-rate per månad reducerades med 42% jämfört med motsvarande tal för helåret 2019.
 • Johan Tinnerholm tillträder som ny VD i februari.
 • Förnyat och expanderat avtal med MedHelp AB i februari.
 • Tilläggstjänst för COVID-19 screening och kommunikation inom företag släpps.
2020-01-01 till 2020-03-31
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 205 (2 003) TKR.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 003 (-5 547) TKR.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,02 (-0,24) kronor.
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars till 0,0 (-44,5) %. 

 

Jan - mars 2020 jan - mars 2019 jan - dec 2019
Nettoomsättning 205 2 003 4 442
Rörelseresultat -972  -3 672 -8 343
EBIT
Periodens -1 003 -5 547 -6 454
resultat
Kassaflöde -1 241 -4 278 -7 458
löpande
verksamhet
Soliditet % 0,0 -44,5 -57,0
Nettokassa 1 447 396 79
Resultat per -0,02  -0,24 -0,27
aktie innan
utspädning
Resultat per -0,02 -0,24 -0,27
aktie efter
utspädning
Antal aktier vid 54 453 338 23 021 490  42 453 338
periodslut

Med "Bolaget" eller "Curando" avses i denna rapport, såvida inget annat anges, Curando Nordic AB med org.nr. 559049-5254 och det helägda dotterbolaget Agilit Svenska AB samt det delägda dotterbolaget Carefindy AB (ägs till 65%).

Väsentliga händelser första kvartalet
 • Johan Tinnerholm utsågs till VD.
 • Förvärv av LifeComp Sweden AB ställdes in.
 • Utfall av riktad nyemission som extra bolagsstämma beslutat om den 9 december: Lägst 4 000 0000 aktier och högst 24 000 000 aktier. Teckningskurs 0,25 kronor per aktie. Totalt tecknades 12 000 000 nya aktier i den riktade emissionen (kontanttillskott). 
 • Tillträdande VD Johan Tinnerholm köpte 2 400 000 aktier i bolaget.
 • Dotterbolaget Agilit Svenska AB och MedHelp AB förnyade och utökade sitt avtal om digital anslutning för vårdmottagningar i Region Stockholm. 
 • Extra bolagsstämma den 18 mars beslutade om ändring av bolagsordning, minskning av kvotvärdet på aktien från 10 öre till 1 öre samt ny styrelseledamot; Semmy Rülf.
 • Tilläggsfunktion till digital frånvarotjänst släpptes för att underlätta screening och överblick av COVID-19 inom företag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter periodens utgång har inga väsentliga händelser förekommit.

Ytterligare information Kontakta Johan Tinnerholm, VD, +46 (0) 706 - 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett "Software as a Service"(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se).Läs mer på www.curandonordic.se.