23:53:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2018-11-23 15:00:00

Curando Nordic AB ("Curando Nordic") offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli till september 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

9 månader (2018-01-01 - 2018-09-30) 
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 11 865 KSEK vilket är en ökning på 137% jämfört med samma period 2017.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -10 608 KSEK. Resultatet belastades främst av personal- och konsultkostnader.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,46 SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september till cirka 53%.
Tredje kvartalet (2018-07-01 - 2018-09-30)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 690 KSEK vilket är en minskning på 20% jämfört med tredje kvartalet 2017. Minskningen är i huvudsak en effekt från ett avslutat IT-projekt som pågick under 2017 till och med sommaren 2018.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 619 KSEK. Resultatet belastades främst av personal och konsultkostnader.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,16 SEK.

Resultat per Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens
aktie:      slut. Per den 30 september 2018 uppgick antalet aktier i Curando
Nordic AB till 23 021 490 stycken.
Soliditet:  Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|(KSEK)  | Q1| Q2| Q3| Q3| Q1 -| Q1 -| Q1 - Q4|
| | | | | | Q3| Q3| |
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|        |jan -| april -|juli -|juli -| jan -| jan -| jan - dec|
| | mars| juni| sept| sept| sept| sept| 2017* |
| | 2018| 2018| 2018| 2017| 2018|2017* | |
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Nettoomsättning  |4 811| 4 364| 2 690|3 350 |11 865|4 997 | 10 592|
| | | | | |  | | |
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Försäljningstillväxt | 800| 290| -20| 425| 137| 698| 586|
|(%) | | | | | | | |
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Rörelseresultat | -2| -2 663|-2 826|-3 339|-8 281| -12| -15 240|
|(EBITA)  | 792| | | |  | 756 | |
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Rörelsemarginal EBITA| -58| -61| -105| -100| -70| -255| -143|
|(%) | | | | | | | |
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Goodwillavskrivningar| -226| -147| -146| 75**| -519| -| -116|
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Rörelseresultat | -3| -3 390 |-3 587|-3 520| -10| -13| -17 764|
|(EBIT)  | 549| | | | 526  | 146 | |
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Rörelsemarginal (EBIT| -74| -78| -133| -105| -89 | -263 | -168|
|%)  | | | | | | | |
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Kassaflöde från den | 342| -496| -11|-2 475| -10| -13| -15 369|
|löpande | | | 046| | 561| 524| |
|verksamheten | | | | | | | |
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Soliditet (%) | 6,3| -2| 53| 50| 53| 50| 28,4|
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Nettokassa |1 867| 2 431| 2 009| 4 835| 2 009| 4 835| 2 881|
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Resultat per aktie |-0,32| -0,26| -0,16| -0,33| -0,46| -1,25| -1,63|
|(kr) | | | | | | | |
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Eget kapital per | 0,05| -0,04| 0,31| 0,71| 0,31| 0,71| 0,41|
|aktie (kr) | | | | | | | |
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+
|Antal aktier vid | 10| 13|23 021|10 457|23 021|10 457|10 994 644|
|slutet av perioden | 994|395 829*** | 490| 978| 490| 978| |
| | 644| | | | | | |
+---------------------+-----+-----------+------+------+------+------+----------+

*Koncernen bildades 2016-07-01 varför jämförelsesiffror kan vara missvisande för perioden 2017-01-01 - 2017-09-30.
**Upplösning av negativ goodwill.
***Enligt Bolagsverket 2018-09-30.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018 
 • Curando Nordic AB meddelar utfall i företrädesemission. Totalt omfattade emissionen högst 10 994 644 aktier och högst 10 994 644 TO1. 2 401 185 units, det vill säga 21,84 procent, tecknades med företräde, vilket motsvarar 2 953 457,55 kronor. 8 593 459 units, det vill säga 78,16 procent, tecknades utan företräde samt av emissionsgaranter vilket motsvarar 10 569 954,57 kronor. Emissionen blev därmed fulltecknad.
 • Curando Nordic AB:s norska dotterbolag, Curando AS, startade upp kontinuerlig mätning av den psykosociala arbetsmiljön hos företagshälsorna Synergi Helse AS på fyra orter, Bedriftshelsen AS på tre orter samt Viken BHT SA på en ort genom att använda det forskningsbaserade programmet HealthWatch.
 • Curando Norge lanserade ett nytt koncept, Curando Aktiv, som i likhet med det svenska dotterbolaget Niana AB erbjuder fysiska behandlingar på arbetsplatser. I konceptet ingår också onlineläkare, onlinepsykolog, onlinenäringsfysiolog samt träning och förebyggande arbete på arbetsplatsen.
 • Curando Norge tecknade sitt första abonnemang med företag som önskar bättre kontroll på sjukfrånvaron med hjälp av HealthPlace, vår digitala medarbetar-/chefsportal.
 • Curando Nordic AB byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB.
Övriga händelser efter periodens utgång
 • Curando Nordic AB har i oktober tecknat ett trepartsavtal med Gjensidige Försäkring och Tydliga Försäkringsförmedling om leverans av rådgivningstjänster från vår hälsoväxel. Vår leverans ingår som en del i en ny sjukvårdsprodukt som anpassats till de nya skatteregler som gäller avdragsrätten för företagen. Försäkring kommer att börja säljas I december. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 klockan 15.00 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden - "Software as a service", "Care as a service" och "Health as a service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker CUR. Erik Penser Bank är Certified Adviser. Läs mer på www.curando.se.