10:12:31 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2019-05-29 13:00:00

Curando Nordic AB ("Curando Nordic") offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till mars 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

Tre månader (2019-01-01 - 2019-03-31)

Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 003 KSEK vilket är en minksning på 58% jämfört med första kvartalet 2018.

Minskningen är i huvudsak en effekt av avyttringen av Niana AB 1 januari 2019.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 547 KSEK. Resultatet belastades främst av personal och konsultkostnader.

Utöver detta belastades resultatet av justering av tidigare upptagen Goodwill på Niana AB på totalt -2 149 KSEK.

Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,24 SEK.

Soliditeten uppgick per den 31 mars till cirka -44,5%.

Resultat Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut.
per aktie: Per den 31 mars 2019 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB
  till 23 021 490 stycken.
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

(KSEK)  Q1 Q1 Q1 - Q4
jan - mars2019 jan - mars2018 jan - dec2018
Nettoomsättning  2 003  4 811  15 644  
Försäljningstillväxt -58  800  48
(%)
Rörelseresultat -5 128  -2 792  -14 717  
(EBITA) 
Rörelsemarginal EBITA -250  -58  -94
(%)
Goodwillavskrivningar -  -226  -666
Rörelseresultat -5 521  -3 549  -18 762  
(EBIT) 
Rörelsemarginal (EBIT -276  -74    -120 
%) 
Kassaflöde från den -4 278 342 -11 664
löpandeverksamheten
Soliditet (%) -44,5 6,3 -6,3
Nettokassa 396 1 867 1 743
Resultat per aktie -0,24 -0,32   -0,81
(kr)
Eget kapital per -0,13 0,05 -0,027
aktie (kr)
Antal aktier vid 23 021 490 10 994 644 23 021 490
slutet av perioden

Väsentliga händelser första kvartalet 2019
  • Den 1 januari överlämnade Curando Nordic AB driften av dotterbolaget Niana AB till Arenakoncernen AB efter att detta bolag sålts till dem i december.

  • Efter den kraftiga nedbemanning som beslutats och genomförts under sista kvartalet 2018 har verksamheten under årets första kvartal fokuserat på att skapa en mycket resurssnål driftsmodell som kan minimera driftkostnaderna för den framtida verksamheten.    

Väsentliga händelser efter periodens utgång
  •  11 april lämnades konkursansökan för två dotterbolag in till Attunda tingsrätt.    26 april övertog Otiga Group AS (https://curandonordic.se/investerare/cision-article?id=2F135895FF504332) det norska dotterbolaget Curando AS. 29 april meddelades att årsstämma kommer att äga rum den 31 maj 2019. 8 maj meddelades att styrelsen gick in med bryggfinansiering om 2,6 MSEK och garantier för att finansiera repositionering. 8 maj tecknade dotterbolaget Agilit Svenska AB avtal med Svensk Vårdförmedling Försäljning AB om programvara med beräknade årsintäkter om 1 MSEK. 10 maj offentliggjordes den senarelagda årsredovisningen för 2018. Bolaget meddelade i ett pressmeddelande föregående årsredovisningen att det av revisionsrapporten framgår att bolaget och koncernen är i behov av ytterligare finansiering inom tolv månader från räkenskapsårets utgång 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Curando Nordic AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 klockan 13.00 CET.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett "Software as a Service"(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se).Läs mer på www.curando.se Curando Nordic AB presenterar delårsrapport första kvartal 2019 (https://mb.cision.com/Public/14897/2827765/aed5f3908fdd6efc.pdf)Curando Nordic AB presenterar delårsrapport första kvartal 2019 (https://mb.cision.com/Public/14897/2827765/aed5f3908fdd6efc.pdf)Curando Nordic AB presenterar delårsrapport första kvartal 2019 (https://mb.cision.com/Public/14897/2827765/aed5f3908fdd6efc.pdf)Curando Nordic AB presenterar delårsrapport första kvartal 2019 (https://mb.cision.com/Public/14897/2827765/aed5f3908fdd6efc.pdf)