22:39:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2019-11-25 14:00:00

Curando Nordic AB ("Curando Nordic") offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till september 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

9 månader (2019-01-01 - 2019-09-30)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 356 (11 865) KSEK. Minskningen beror huvudsakligen på avyttring/konkurs av dotterbolag. 
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till - 10 323 (-10 663) KSEK. Resultatet belastades med justering av tidigare upptagen Goodwill på Niana AB på totalt -2 149 KSEK samt förluster vid avyttring/konkurs av dotterbolag uppgående till -1 235 KSEK. Vidare belastades resultatet med extra avskrivning avseende kundspecifik utveckling uppgående till -824 KSEK.
 • Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,45 (-0,46) SEK. 
 • Soliditeten uppgick per den 30 september till -26,4 (53,0)%. 
Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 829 (2 690) KSEK vilket är en väsentlig minskning jämfört med tredje kvartalet 2018. Minskningen är till största delen en effekt av avyttringen av Niana AB 1 januari 2019, försäljningen av Curando AS i april 2019 samt att dotterbolagen Friskare på jobbet Norden AB och Läkartid nu Norden AB försattes i konkurs den 11 april 2019.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 389 (-3 638) KSEK. Resultatet belastades med extra avskrivning avseende kundspecifik utveckling uppgående till -824 KSEK under kvartal 3.
 • Resultatet per aktie i koncernen för kvartal 3 uppgick till -0,10 (-0,16) SEK.

Resultat Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut.
per aktie: Per den 30 september 2019 uppgick antalet aktier i Curando Nordic
AB till 23 021 490 stycken.
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2019
 • Den 22 juli 2019 meddelades att Åke Knutsson utsetts till ny CFO.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Curando får ytterligare bryggfinansiering i form av konvertibla lån av sin styrelse uppgående till 1,1 MSEK under oktober.
 • Curando föreslår köp av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB. Ytterligare information finns att finna i PM från 21 oktober och är publicerat på bolagets hemsida.
 • Curando kallar till extra bolagsstämma som ska hållas den 9 december 2019. Beslutspunkterna på stämman framgår av PM från 6 november och finns på bolagets hemsida.
 • Curando meddelar den 18 november att bolagets kvartalsrapport per 30 september komer att publiceras den 25 november istället för som tidigare meddelats den 23 november.