03:59:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-26 Extra Bolagsstämma 2021
2021-09-20 Split VO2 50:1
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2018-06-01 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2017-06-01 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Vo2 Cap Holding är ett förvärvsbolag. Bolaget är specialiserade inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag inom media och teknik. Visionen är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla tillväxtbolag med värdepotential. Störst investeringar återfinns inom marknaderna Norden, Europa och Nordamerika. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2020-10-15 08:45:00

Aktieägarna i Curando Nordic AB, 559049-5254, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C i Lund, tisdagen den 17 november 2020 kl. 13.00.

Information med anledning av coronaviruset
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har styrelsen i Curando Nordic AB ("Curando") beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att stämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid stämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar Curando aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.curandonordic.se).

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 9 november 2020, och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 11 november 2020 skriftligen till Curando Nordic AB, Kung Oskars väg 11 C, 222 35 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 40 eller per e-post info@curando.se.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 11 november 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats (www.curandonordic.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Förslag till dagordning:

0.   Stämman öppnas.
1.   Val av ordförande vid stämman.
2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.   Godkännande av dagordningen.
4.   Val av en eller två justeringsmän.
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.   Beslut om ändring av bolagsordningen.
7.   Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.
8.   Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 1 Firma (föreslagen lydelse "Företagsnamn")

Nuvarande lydelse
Bolagets firma är Curando Nordic AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse
Bolagets företagsnamn är Curando Nordic AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 920 000 kronor.

Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 544 500 kronor och högst 2 178 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 92 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 54 450 000 och högst 217 800 000 stycken.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 15 oktober 2020 om att öka bolagets aktiekapital med högst 544 533,38 kronor genom nyemission av högst 54 453 338 aktier och på följande villkor:

1. 0,40 kronor ska betalas för varje aktie.

2. Teckning av aktier sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 24 november 2020.

4. Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och en teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.

5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

i. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

ii. i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

iii. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 26 november 2020 till och med den 10 december 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman
Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga förslag till beslut jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kung Oskars väg 11 C, 222 35 Lund samt på bolagets webbplats (www.curandonordic.se) senast från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.        

Antalet aktier och röster i bolaget
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 54 453 338 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

___________________
Lund i oktober 2020
Curando Nordic AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Tinnerholm - VD Curando Nordic AB
Telefon: +46 706 432410

E-post: johan.tinnerholm@curando.se

Om Curando Nordic AB

Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm och Lund. Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.curandonordic.se.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se1.  Val av ordförande vid stämman.