11:55:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2019-12-20 14:07:26

Curando Nordic AB meddelade den 9 december 2019 att beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2019/2022 samt riktad nyemission av aktier medelst kvittning fattats av extra bolagsstämma.

Riktad emission av teckningsoptioner  (https://curandonordic.se/wp-content/uploads/2019/11/Fullständiga-beslutsförslag-10.-Förslag-till-beslut-om-riktad-emission-av-teckningsoptioner-till-anställda-och-nyckelpersoner-2019-12-09.pdf)

Emissionen, vilken omfattade högst 850 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A och högst 600 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Totalt tecknades 850 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A och 600 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B, vilka berättigar till teckning av nya aktier i bolaget under perioden 12 december 2022 till 16 december 2022.  I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas innebär det en utspädning på cirka 5,9 % baserat på nuvarande aktiekapital och en utspädning på cirka 3,3 % baserat på aktiekapitalet efter genomförd nyemission medelst kvittning.

Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Curando att behålla kompetent personal på alla nivåer genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda, nyckelpersoner och styrelse. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för Curandos utveckling.

Villkor för teckningsoptionerna av serie 2019/2022 A och 2019/2022 B finns att tillgå via bolagets hemsida https://curandonordic.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/.

Riktad nyemission av aktier medelst kvittning

Emissionen, vilken omfattade nyemission av lägst 15 000 000 aktier och högst 25 000 000 aktier, skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen var 0,25 kronor per aktie.

Totalt tecknades 19 431 848 nya aktier i ovannämnda emission.

Följande aktieägare tecknade via kvittning av lån:

Lars Lidgren 344 736 aktier
Fredrik Thafvelin 8 780 404 aktier
Petter Øygarden 465 936 aktier
Polo Looser         287 280 aktier
Algora AB*           2 882 500 aktier
Progressio Brage Finans AS** 2 459 432 aktier
Seagles Aktiebolag* 4 211 560 aktier

*Curando Nordic AB:s styrelseordförande Lars Lidgren har ägande i Algora AB och Seagles Aktiebolag.

** Curando Nordic AB:s styrelseledamot Petter Oygarden har ägande i Progressio Brage Finans AS.

Genom kvittningsemissionen har Curando Nordic AB:s aktiekapital ökat med 1 943 184,80 kronor till 4 245 333,80 kronor och totalt antal aktier i bolaget efter genomförd kvittning uppgår till 42 453 338 aktier.

Bakgrunden till nyemissionen är att styrelse och större aktieägare under senaste tiden finansierat verksamheten i Curando genom lån till bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att lånen genom emissionen omvandlas till aktier och att bolagets balansräkning därmed befrias från den belastning som lånen utgör.

Villkor för nyemissionen medelst kvittning finns att tillgå via bolagets hemsida https://curandonordic.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/.