00:18:30 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Curando Nordic är en koncern inriktad mot att utveckla IT-plattformar särskilt anpassade för vård och omsorg. Visionen är att skapa en plattform som ökar effektiviteten inom vården och som ger möjligheten till snabbare vårdkontakt och leverans av läkemedel. Verksamheten styrs idag via flertalet dotterbolag. Bolaget gick tidigare under namnet Rethinking Care och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning CUR 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2020-01-24 11:12:26

Curando Nordic AB ("Curando") delger i detta pressmeddelande information rörande utfallet av bolagets riktade nyemission (kontanttillskott).

Den 9 december 2019 beslutade extra bolagsstämma i Curando om riktad emission av lägst 4 000 0000 aktier och högst 24 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen var 0,25 kronor per aktie. Beslutet finns i sin helhet här på Curandos hemsida (https://curandonordic.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/).

Totalt tecknades 12 000 000 nya aktier i den riktade emissionen och följande intressenter tecknade:

Tecknare Antal aktier (st)       Belopp (SEK)
Semmy Rülf 4 000 000 1 000 000
Progressio Brage Finans AS*        1 000 000 250 000
Carl Westin AB** 4 000 000 1 000 000
Algora AB*** 1 000 000 250 000
Turn Around AS**** 2 000 000 500 000

* Curandos styrelseledamot Petter Øygarden har ägande i Progressio Brage Finans AS.

** Christian Westin Jansson med familj är ägare av Carl Westin AB.

***Curandos styrelseordförande Lars Lidgren har ägande i Algora AB.

****Curandos CEO Fredrik Thafvelin har ägande i Turn Around AS.

Den genom emissionen förändrade ägarbilden är ännu inte färdigregistrerad hos Euroclear och Bolagsverket.

Genom emissionen tillförs Curando 3 000 000 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 30 000 kronor. Därutöver har Curando också genomfört en riktad nyemission medelst kvittning. Genom emissionerna kommer Curando:s aktiekapital att öka med 3 143 184,80 kronor till 5 445 333,80 kronor och totalt antal aktier efter genomförda emissioner uppgår till 54 453 338 aktier.

Curando:s styrelse och ledning bedömer att med ovannämnda likviditetstillskott kommer bolaget att ha tillräckligt med likvida medel under 2020 för att fortsätta utveckla verksamheten.

--

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020 klockan 10:10 CET.