15:14:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-25 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2022-05-16 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2019-05-24 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-06-05 Årsstämma 2018
2018-05-24 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-11 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cyxone är verksamt inom bioteknik. Bolagets specialistkompetens återfinns inom inom utveckling av läkemedel med fokus på växtprotein som bas. Läkemedlet ämnar användas främst i behandling utav immunrelaterade sjukdomar och produkterna baseras på cyclotidteknologi. Avsikten är att läkemedlet skall kunna användas vid behandling utav multipel skleros och reumatoid artrit. Cyxones huvudkontor ligger i Malmö.
2023-10-27 08:29:53

Finansiell sammanfattning för koncernen

KSEK 2023-07-01 2022-07-01 2023-01-01 2022-01-01
2023-09-30 2022-09-30 2023-09-30 2022-09-30
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter -5 194 -11 275 -15 424 -40 348
finansiella poster
Balansomslutning 36 091 56 786 36 091 56 786
Resultat per aktie före -0,05 -0,11 -0,16 -0,42
och efter utspädning
(SEK)
Likvida medel vid 8 497 40 889 8 497 40 889
periodens slut
Soliditet vid periodens 87,5% 85,9% 87,5% 85,9%
slut

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023
  • Cyxone reviderade sin strategi för en kommersiell anpassning inriktad på värdefulla marknadsmöjligheter
  • Cyxone genomför en företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK
Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Cyxone erhåller Intention to Grant för europeiskt enhetspatent för T20K

VD Carl-Magnus Högerkorp kommenterar

Arbetet med den nya strategin för vår läkemedelskandidat inom ledgångsreumatism, rabeximod, har under tredje kvartalet tagit fart. Den nya strategin bygger på att positionera rabeximod i ett patientsegment som svarar dåligt på befintlig behandling och där behovet av nya läkemedel är mer uttalat.

Vi avser att genomföra en rad mindre signalsökande kliniska studier i detta patientsegment tillsammans med ledande internationella KOLs. Målsättningen är att visa effekt i detta patientsegment med studier till relativt låg kostnad, skapa värde för aktieägarna och öppna upp för vidare klinisk utveckling och samarbeten med strategiska partners inom ledgångsreumatism.

Just nu pågår ett febrilt arbete i vårt utvecklingsteam med att få bitarna att falla på plats när det gäller samarbete med kliniker på olika håll i Europa. Det är en fantastiskt stimulerande process eftersom vi ser att det finns ett mycket stort intresse kring rabeximod som behandlingskoncept i dessa sammanhang. Vidare ser vi att de unika egenskaper som rabeximod har passar väl in i de vetenskapliga hypoteser som presenterats de senaste åren kring betydelsen av immunsystemets makrofagceller i den sjukdomsprocess som kopplas till ledgångsreumatism.

Med den nya strategin avser vi även att etablera rabeximod bredare. Rabeximod har möjlighet att utvecklas till en plattformsteknologi eftersom dess verkningsmekanism går att tillämpa i en rad andra autoimmuna sjukdomar. Efter att inledningsvis ha säkrat klinisk utveckling inom ledgångsreumatism kommer därför det fortsatta arbetet också att inriktas på att göra mindre studier inom andra autoimmuna sjukdomar med stora medicinska behov.

Samtidigt med detta arbete genomförs planer för ett prekliniskt program för vårt T20K-projekt inom MS. Vi har i tidigare studier visat att T20K i kombination med kappa-opiodreceptor-agonister har en mycket lovande synergistisk effekt i sjukdomsmodeller av MS. Detta är forskningsfynd som vi fortsätter att utforska, och de resultat vi genererat väcker stor nyfikenhet utifrån. Helt nyligen skickades en omfattande forskningsanslagsansökan in till en amerikansk organisation som stöder forskningsprogram inom MS, på deras aktiva uppmaning. Vi ser fram emot utfallet av ansökan.

Under kvartalet har vi fortsatt bygga värde i T20K-projektet i och med det nyligen godkända enhetspatentet för T20K. Detta är ett patent som godkänts av den europeiska patentmyndigheten (EPO) under det nya europeiska systemet för enhetspatent som introducerades i juni 2023, och bidrar med en enklare och mer kostnadseffektiv patentprocess, och att patentet blir giltigt i 17 länder i det europeiska patentsamarbetet.

Cyxone har beslutat att genomföra en företrädesemission för att ta in ca 36 miljoner kronor och håller extra bolagsstämma för att fastställa förutsättningarna för emissionen. Likviden avser att finansiera vidare klinisk utveckling för programmen med rabeximod och T20K, samt finansiera löpande verksamhet, affärsutveckling, patent, kvalitetssäkrande och regulatoriska processer i bolaget. Teckningsperioden kommer löpa från 7 till 21 november 2023.

Vi ser fram emot att välkomna gamla och nya ägare att följa med på en mycket spännande väg framåt för våra projekt inom autoimmuna sjukdomar för att möta framtidens behov av nya terapier.

Följ bolagets utveckling och ta del av information om vårt deltagande vid investerarmöten via Nasdaq First North Growth Market och på bolagets hemsida, www.cyxone.com

Carl-Magnus Högerkorp
Verkställande direktör
Cyxone AB 

Finansiell kalender

Denna delårsrapport för tredje kvartalet 2023 publiceras på bolagets hemsida den 27 oktober 2023 (https://cyxone.com/investor-relations/finansiella-rapporter/).

2024-02-23    Bokslutskommuniké 2023

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av kvartalsrapport

Malmö den 27 oktober 2023

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt

Carl-Magnus Högerkorp, VD
Tel: 0707 81 88 12
Email: carl.hogerkorp@cyxone.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information besök www.cyxone.com