01:17:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-25 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-12 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2022-05-16 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2019-05-24 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-06-05 Årsstämma 2018
2018-05-24 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-11 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning CYXO 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cyxone är verksamt inom bioteknik. Bolagets specialistkompetens återfinns inom inom utveckling av läkemedel med fokus på växtprotein som bas. Läkemedlet ämnar användas främst i behandling utav immunrelaterade sjukdomar och produkterna baseras på cyclotidteknologi. Avsikten är att läkemedlet skall kunna användas vid behandling utav multipel skleros och reumatoid artrit. Cyxones huvudkontor ligger i Malmö.
2023-10-27 15:51:58

Idag, den 27 oktober 2023, hölls extra bolagsstämma i Cyxone AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital med 3 491 999,378868 kronor för avsättning till fritt eget kapital, utan indragning av aktier, för att förbättra relationen mellan aktiekapitalet och det fria egna kapitalet. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 7 429 788,498868 kronor till 3 937 789,120 kronor. Minskningen av aktiekapitalet medför att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,075 till 0,04 kronor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens 4-5 §§ så att gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i bolaget ändras. Aktiekapitalet ska efter ändringen utgöra lägst 8 200 000 och högst 32 800 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 205 000 000 och högst 820 000 000.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 25 september 2023 om företrädesemission av högst 213 296 902 aktier ("Företrädesemissionen"). Den som på avstämningsdagen den 3 november 2023 är registrerad som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie 1 teckningsrätt och 6 teckningsrätter berättigar till teckning av 13 aktier. Teckningskursen uppgår till 0,17 kronor per aktie.

Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 7 november - 21 november 2023. Vid full teckning av samtliga aktier som ska emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 8 531 876,08 kronor (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som beslutades vid bolagsstämman).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra emission av aktier som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser i syfte att säkerställa Företrädesemissionen ("Garanterna"), att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, beslut om emission av aktier till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen för aktier vara densamma som i Företrädesemissionen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en emission av aktier som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier som motsvarar den överenskomna garantiersättningen som bolaget har att utge till Garanterna. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Malmö den 27 oktober 2023
Cyxone AB (publ)

Kontakt

Carl-Magnus Högerkorp, VD
Tel: 070 781 88 12
E-post: carl.hogerkorp@cyxone.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.cyxone.com