02:04:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
DexTech Medical är ett forskningsbolag. Idag innehas specialisering främst inom urologisk onkologi, där vanliga sjukdomar inkluderar prostatacancer. En stor del av forskningen utförs i samarbete med övriga internationella aktörer, forskningsinstitut och universitet. Bolaget etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-09 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2020-10-08 Årsstämma 2021
2020-08-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-17 Årsstämma 2020
2019-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2018-10-10 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-11-10 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2017-11-09 Årsstämma 2018
2017-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-11-30 Årsstämma 2017
2016-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2016-09-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2015-11-03 Årsstämma 2016
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-11-28 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2014-11-27 Årsstämma 2015
2014-08-29 Bokslutskommuniké 2014
2019-05-09 09:54:18

DexTech Medical AB ("DexTech") meddelar idag att bolagets styrelse, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen kan tillföra bolaget högst cirka 10 MSEK före emissionskostnader och även allmänheten ges möjlighet att delta. Kapitalet bedöms av styrelsen kunna finansiera verksamheten i cirka fyra år efter genomförd företrädesemission. Kapitalet är främst avsett att skapa en god finansiell ställning för bolaget inför licensförhandlingar avseende huvudkandidaten OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Inför den planerade företrädesemissionen har bolagets styrelseordförande och huvudägare ingått avtal om teckningsförbindelse avseende att försvara sin ägarandel (cirka 26,6 procent av röster och kapital) i företrädesemissionen. Härutöver har ytterligare en större ägare i bolaget, Hans Andersson (privat och genom bolag), ingått avtal om teckningsförbindelser avseende att försvara sin totala ägarandel (cirka 7,5 procent). Sammanlagt har DexTech därmed erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 34,1 procent av emissionsvolymen. Härutöver har bolagets styrelseordförande och huvudägare ingått ett avtal om vederlagsfri garantiteckning (top-down) motsvarande resterande belopp (motsvarande cirka 65,9 procent) i företrädesemissionen. Detta innebär att DexTech på förhand har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning motsvarande det totala beloppet i den planerade företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma är planerad att publiceras inom kort.

VD Anders R Holmberg kommenterar

"Som vi tidigare meddelat är vi mycket nöjda med resultaten från fas 2-studien med OsteoDex, att värdet av resultaten konfirmerats och även glada över det intresse som därefter visats för läkemedlet. Vi arbetar nu för att ingå det licensavtal som är långsiktigt bäst för bolaget, våra aktieägare samt som tryggar fortsatt klinisk utveckling av OsteoDex. Med bakgrund av detta har vi beslutat att genomföra en företrädesemission, i syfte att dels trygga vår finansiella ställning inför licensförhandlingarna och dels för att möjliggöra fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete inom bolaget för våra andra läkemedelskandidater. Intressenterna för OsteoDex utgörs av stora läkemedelsbolag, vilket medför en viss tröghet avseende tidsaspekten i förhandlingsprocessen och därför är det viktigt att vi står långsiktigt finansiellt starka inför förhandlingarna. Tack vare att vår kliniska utveckling för OsteoDex är färdig har vi nu en låg burnrate på vårt kapital och därför bedömer vi att denna företrädesemission kan finansiera vår verksamhet i cirka fyra år. Vi kan därmed genomföra en effektiv kapitalisering med låg utspädning, vilket vi tror är det långsiktigt bästa för bolaget och våra ägare."

Motiv för nyemissionen 

Under 2018 avslutade DexTech sin fas IIb-studie avseende huvudkandidaten OsteoDex (bolagets läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer). Bolaget kunde därefter meddela goda resultat från studien eftersom OsteoDex visades ha en betydelsefull hämmande effekt på "Vicious Cycle" (den onda cirkeln) i skelettet, dvs. den biologiska process som driver på sjukdomen och därmed också leder till förkortad överlevnad. Baserat på dessa resultat för DexTech nu diskussioner med ett antal intressenter avseende en potentiell licensaffär för OsteoDex. Styrelsen i DexTech har mot den bakgrunden, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget högst cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs av två primära skäl; dels för att bolaget ska vara välfinansierat vid licensförhandlingarna för OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Kapitalet bedöms av styrelsen kunna finansiera verksamheten i cirka fyra år efter genomförd företrädesemission.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni - 26 juni 2019.
Teckningskurs: 60,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 167 645 aktier. Vid fulltecknad
företrädesemission tillförs DexTech 10 058 700 SEK före
emissionskostnader.
Avstämningsdag*: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 3
juni 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 29 maj 2019. Första dag för
handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
är den 31 maj 2019.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 juni 2019 är registrerade
som aktieägare i DexTech äger företrädesrätt att teckna
aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Åttioåtta (88) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Antal aktier 14 752 833 aktier.
innan
nyemission:
Värdering (pre Cirka 885 MSEK.
-money):
Handel med BTA: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7
juni 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har
registrerat företrädesemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av juli 2019.
Handel med Kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 7 juni
teckningsrätter 2019 till den 24 juni 2019.
Utspädning Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter
till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal
utspädning om cirka 1,1 procent genom företrädesemissionen
(beräknat som antalet nya aktier till följd av
företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier
i bolaget efter fulltecknad företrädesemission).

*Styrelsen ber särskilt aktieägare att beakta den korta tiden mellan avstämningsdag och planerad bolagsstämma.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till DexTech i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se 

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt effekt samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.