02:22:53 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
DexTech Medical är ett forskningsbolag. Idag innehas specialisering främst inom urologisk onkologi, där vanliga sjukdomar inkluderar prostatacancer. En stor del av forskningen utförs i samarbete med övriga internationella aktörer, forskningsinstitut och universitet. Bolaget etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-09 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2020-10-08 Årsstämma 2021
2020-08-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-17 Årsstämma 2020
2019-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2018-10-10 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-11-10 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2017-11-09 Årsstämma 2018
2017-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-11-30 Årsstämma 2017
2016-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2016-09-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2015-11-03 Årsstämma 2016
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-11-28 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2014-11-27 Årsstämma 2015
2014-08-29 Bokslutskommuniké 2014
2019-04-24 11:30:00

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2018-07-01 - 2019-03-31)
  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  •  Rörelseresultatet uppgick till -6,2 (-6,3) MSEK
  •  Resultat per aktie* -0,42 (-0,43) SEK
  •  Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,3 (3,6) MSEK
Tredje kvartalet (2019-01-01 - 2019-03-31)
  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  •  Rörelseresultatet uppgick till -2,0 (-2,3) MSEK
  •  Resultat per aktie* -0,13 (-0,15) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier för nio månader och 14 752 833 för tredje kvartalet. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

I december 2018 blev den fullständiga kliniska studierapporten (CSR) från fas IIb-studien för OsteoDex klar som bedrivits i Sverige, Finland, Estland och Lettland. Studien omfattade 55 väl-definierade patienter med kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser (mCRPC).

De erhållna resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin för metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. OsteoDex-behandlingen bromsade sjukdomsförloppet i skelettet hos majoriteten av patienterna som genomgått hela behandlingen (5 månader).

Två fynd bedömer vi som särskilt viktiga, först att tolererbarheten konfirmerats med frånvaro av allvarliga biverkningar, samt att OsteoDex kunde reducera tumörbördan i skelettet hos patienter som hade fått och sviktat (progredierat) på behandling med 2-4 av de tillgängliga sjukdomsbromsande läkemedlen (cytostatika, dvs. Docetaxel/Jevtana; moderna hormonellt aktiva läkemedel, dvs. Zytiga/Xtandi; Radium-223, dvs Xofigo) och därmed saknat ytterligare behandlingsalternativ. Detta är ett mycket viktigt fynd som uppfyller kriterierna för s.k. "unmet need" och har väsentlig betydelse för OsteoDex' fortsatta kliniska utveckling mot registrering/godkännande.

Bolaget har sammanställt ett virtuellt datarum innehållande all information om OsteoDex, DexTechs läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) samt övriga projekt och formell bolagsinformation. Efter tecknat sekretessavtal, ges licensintressenter möjlighet att logga in och granska informationen. Datarummet blev färdigt den 15 januari 2019. Diskussioner förs nu med ett antal intressenter som kvalificerats från en längre lista med potentiella tagare.

Som tidigare meddelats kommer bolagets kassa att behöva fyllas på under hösten. Detta planeras att ske genom en företrädesemission om cirka 10 MSEK som avses genomföras under Q2 2019 till marknadsmässiga villkor. Inför den planerade företrädesemissionen har bolagets styrelseordförande och huvudägare ingått dels ett avtal om teckningsförbindelse avseende att försvara sin ägarandel (cirka 26,6 procent av röster och kapital) i företrädesemissionen, och dels ett avtal om vederlagsfri garantiteckning motsvarande resterande belopp i företrädesemissionen. Detta innebär att DexTech på förhand har erhållit teckningsförbindelse och vederlagsfri garantiteckning motsvarande det totala beloppet i den planerade företrädesemissionen. Styrelsen avser att genomföra denna företrädesemission obeaktat framstegen i förhandlingar med OsteoDex-intressenter av två primära skäl: dels för att bolaget ska vara välfinansierat vid licensförhandlingar, dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Finansiering av bolagsdriften fram till genomförd företrädesemission garanteras genom en lånefacilitet från bolagets styrelseordförande och huvudägare.

Vi är mycket nöjda med intresset för OsteoDex och resultaten från fas IIb-studien samt att värdet av resultaten konfirmerats, särskilt i perspektiv av att OsteoDex bedömes uppfylla kriterierna för ett s.k. "unmet need" vid behandling av metastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). (Med "unmet need" menas att inga andra sjukdomsbromsande läkemedel finns att tillgå). Intressenterna för OsteoDex utgörs av stora organisationer vilket medför en viss tröghet avseende tidsaspekten i förhandlingsprocessen - det vill säga, det tar sin tid. Med samma målmedvetenhet som tagit OsteoDex från idé till och med genomförd klinisk fas IIb-studie, kommer vi att arbeta för att ingå det avtal som är långsiktigt bäst för bolaget och dess aktieägare samt som tryggar fortsatt klinisk utveckling av OsteoDex.

Anders R Holmberg
Verkställande direktör

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2019.