22:33:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
DexTech Medical är ett forskningsbolag. Idag innehas specialisering främst inom urologisk onkologi, där vanliga sjukdomar inkluderar prostatacancer. En stor del av forskningen utförs i samarbete med övriga internationella aktörer, forskningsinstitut och universitet. Bolaget etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-09 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2020-10-08 Årsstämma 2021
2020-08-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-17 Årsstämma 2020
2019-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2018-10-10 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-11-10 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2017-11-09 Årsstämma 2018
2017-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-11-30 Årsstämma 2017
2016-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2016-09-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2015-11-03 Årsstämma 2016
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-11-28 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2014-11-27 Årsstämma 2015
2014-08-29 Bokslutskommuniké 2014
2020-05-06 11:48:39

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2019-07-01 - 2020-03-31)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-6,2) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,39 (-0,42) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,6 (0,0) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 909 545. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Tredje kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-2,0) MSEK
  • Resultat per aktie** -0,13 (-0,13) SEK

** Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

DexTech arbetar planenligt mot bolagets primära mål, att innan utgången av 2020 ingå avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat OsteoDex för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer (mCRPC).

OsteoDex fas IIb studie avslutas i april och färdiga uppföljningsresultat från studien presenteras i maj 2020. Resultatet avser patienter som följts 24 månader efter avslutad OsteoDex-behandling dvs. om patienten lever eller har avlidit (s.k. OS, overall survival). Delresultat per den 18 februari visar signifikant längre överlevnad för patienter som svarat på behandlingen jämfört med övriga patienter. Resultaten indikerar förlängd överlevnad efter OsteoDex behandling.

Total överlevnad är ett mått av stor vikt för potentiella intressenter och kan vara avgörande för möjligheten att genomföra en licensaffär. En handfull big pharma bolag som är intresserade av OsteoDex har meddelat att de vill invänta slutresultatet för patienternas överlevnad som kommer att redovisas i maj 2020.

Den formella kliniska studierapporten (clinical study report, CSR) för fas IIb-studien förelåg i december 2018. Resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin vid mCRPC. Sjukdomsförloppet i skelettet bromsades hos en majoritet av de patienter som fullgjort hela behandlingen. Studien bekräftade också resultaten från fas I dvs. OsteoDex har en mycket hög tolererbarhet med frånvaro av allvarliga biverkningar. Behandlingen av mCRPC har som fundamental målsättning att vara livsförlängande och helst med fördragbara biverkningar.

Den under sommaren 2019 genomförda företrädesemissionen (juli 2019), som tillförde bolaget 9,2 MSEK efter emissionskostnader ger bolaget en solid kapitalbas som finansierar licensförhandlingarna inklusive juridiska kostnader, samt tryggar bolagets fortsatta FoU.

Beträffande den pågående Corona-pandemin så påverkas Bolaget i mycket lägre grad än andra bolag. Våra kliniska studier är avslutade och bolagets s.k. burn rate är jämförelsevis mycket låg vilket ger stark uthållighet. Situationen som Corona-pandemin medfört i form av nedstängda samhällen gör att våra dialoger med bolag som är intresserade av OsteoDex går långsammare. Här har vi återigen nytta av vår uthållighet.

Anders R HolmbergVerkställande direktör

Kontaktpersoner

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020.