03:08:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
DexTech Medical är ett forskningsbolag. Idag innehas specialisering främst inom urologisk onkologi, där vanliga sjukdomar inkluderar prostatacancer. En stor del av forskningen utförs i samarbete med övriga internationella aktörer, forskningsinstitut och universitet. Bolaget etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-09 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2020-10-08 Årsstämma 2021
2020-08-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-17 Årsstämma 2020
2019-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2018-10-10 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-11-10 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2017-11-09 Årsstämma 2018
2017-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-11-30 Årsstämma 2017
2016-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2016-09-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2015-11-03 Årsstämma 2016
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-11-28 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2014-11-27 Årsstämma 2015
2014-08-29 Bokslutskommuniké 2014
2018-10-18 11:42:34

Med "Bolaget" eller "DexTech" avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av första kvartalet (juli - september 2018)
  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
  •  Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-1,8) MSEK
  •  Resultat per aktie* -0,13 (-0,13) SEK
  •  Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2,1 (3,6) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

I början av oktober 2018 kunde DexTech presentera de första resultaten från den avslutade fas IIb-studien för Osteodex som har bedrivits i bedrivs i Sverige, Finland, Estland och Lettland. Femtioen procent av patienterna fullgjorde behandlingen (5 månader, dos 2ggr/mån). Av dessa uppvisade 56 % stabil sjukdom (förbättrad/oförändrad) avseende skelettmetastaseringen. Beträffande markör för skelettnedbrytning uppvisade 68 % sänkning med mer än 50 %. Övriga markörer sänktes med 43 % - 71 % jämfört med baseline värdet. Resultaten är förenliga med en kraftfull hämning av den s.k. onda cirkeln (Vicious Cycle). Inga s.k. "behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar" (serious adverse events, SAE) har noterats. De 3 dosarmarna (3, 6 och 9 mg/kg) i protokollet uppvisar likvärdig behandlingseffekt. Resultaten uppfyller protokollets primära målsättning (primary objective). Den fullständiga CRO rapporten föreligger i slutet av oktober/början av november 2018 och innehåller samtliga provsvar samt resultat av livskvalité-utvärdering och förväntas komplettera/ konfirmera meddelade resultat.

Bolaget är mycket nöjt med resultaten som skall ses i perspektiv av att CRPC är notoriskt behandlingsresistent.

Budgetläget efter avslutningen av en kostnadseffektiv fas IIb-studie för OsteoDex medger fortsatt drift till och med augusti 2019 kunde DexTech meddela i slutet av augusti. Målsättningen är att licensintäkter ska finansiera driften därefter.

EY's globala arbete med identifiering och kontakter med intressenter, fortlöper enligt plan. Samarbetet med EY och dess globala närvaro, ger DexTech en optimal exponering mot potentiella intressenter. Det team som DexTech arbetar med leds av sektorspecialiserade EY-medarbetare inom Life Science.

Anders R Holmberg
Verkställande direktör

Kontaktpersoner
Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82
Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018.