03:29:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
DexTech Medical är ett forskningsbolag. Idag innehas specialisering främst inom urologisk onkologi, där vanliga sjukdomar inkluderar prostatacancer. En stor del av forskningen utförs i samarbete med övriga internationella aktörer, forskningsinstitut och universitet. Bolaget etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-09 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2020-10-08 Årsstämma 2021
2020-08-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-17 Årsstämma 2020
2019-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2018-10-10 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-11-10 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2017-11-09 Årsstämma 2018
2017-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-11-30 Årsstämma 2017
2016-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2016-09-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2015-11-03 Årsstämma 2016
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-11-28 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2014-11-27 Årsstämma 2015
2014-08-29 Bokslutskommuniké 2014
2020-01-31 11:29:18

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2019-07-01 - 2019-12-31)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,9 (-4,2) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,26 (-0,29) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7,4 (0,0) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av andra kvartalet (oktober - december 2019)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-2,3) MSEK
  • Resultat per aktie** -0,13 (-0,16) SEK

** Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 904 078. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

DexTech arbetar planenligt mot bolagets primära mål dvs. att ingå avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat OsteoDex för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer (mCRPC). Samarbetet med det amerikanska bolaget CYTO Consulting LLC, som inleddes i augusti 2019, fortlöper mycket tillfredställande. CYTO fokuserar på potentiella licenstagare i USA och Kina.

OsteoDex fas IIb studie avslutas när resultatet av den 24 månader långa uppföljningen föreligger. Patienterna följs 24 månader efter avslutad OsteoDex-behandling. Resultatet avser information om patienten lever eller har avlidit (s.k. OS, overall survival). Delresultat per den 14:e oktober visar att av de patienter som vid avslutad behandling hade stabil (oförändrad) sjukdom avseende skelettmetastaseringen lever 58%, av patienter som avbrutit eller avslutat behandlingen med progressiv sjukdom (fortskridande sjukdomsutveckling) lever 48%, och av de patienter som vid avslutad behandlingen hade objektiv regress av skelettmetastaser (minskning av befintliga skelettmetastaser) lever 86%. Resultaten indikerar förlängd överlevnad efter OsteoDex behandling.

Självfallet är detta mått på total överlevnad av stor vikt för potentiella intressenter och kan vara avgörande för möjligheten att genomföra en licensaffär. Våra delresultat så här långt ses som mycket positiva. Färdiga uppföljningsresultat beräknas kunna presenteras i maj 2020, något tidigare än vad som tidigare meddelats.

Den formella kliniska studierapporten (clinical study report, CSR) för fas IIb-studien förelåg i December 2018. Resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin vid mCRPC. Sjukdomsförloppet i skelettet bromsades hos en majoritet av de patienter som fullgjort hela behandlingen. Studien bekräftade också resultaten från fas I dvs. OsteoDex har en mycket hög tolererbarhet med frånvaro av allvarliga biverkningar.

Den under sommaren 2019 genomförda företrädesemissionen i juli 2019, som tillförde bolaget 9,2 MSEK efter emissionskostnader ger bolaget en solid kapitalbas som finansierar licensförhandlingarna inklusive juridiska kostnader, samt tryggar bolagets fortsatta FoU.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

Kontaktpersoner

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020.

Denna rapport har inte blivit granskad av Bolagets revisor.

Stockholm 31 januari 2020

DexTech Medical AB

Styrelsen

DexTech Medical AB

Dag Hammarskjölds Väg 34A, Uppsala

Postadress:

Box 389, 751 06 Uppsala

www.dextechmedical.com