08:16:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-11-01 X-dag ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2023-10-31 Årsstämma 2024
2023-10-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-08-30 Bokslutskommuniké 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-31 X-dag ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2022-10-28 Årsstämma 2023
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-02-15 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-11-26 X-dag ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2021-11-25 Årsstämma 2022
2021-08-29 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-09 X-dag ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2020-10-08 Årsstämma 2021
2020-08-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-17 Årsstämma 2020
2019-10-11 X-dag ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-11 X-dag ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2018-10-10 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-11-10 X-dag ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2017-11-09 Årsstämma 2018
2017-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-30 Årsstämma 2017
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-11-04 X-dag ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2016-09-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-04 X-dag ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2015-11-03 Årsstämma 2016
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-11-28 X-dag ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2014-11-27 Årsstämma 2015
2014-08-29 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
DexTech Medical är verksamt inom bioteknik. Idag bedriver bolaget forskning och utveckling inom området för urologisk onkologi, där vanliga sjukdomar inkluderar prostatacancer. En stor del av forskningen utförs i samarbete med övriga internationella aktörer, forskningsinstitut och universitet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2022-10-28 17:30:00

Idag, den 28 oktober 2022, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021/2022.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja Andreas Segerros, Per-Olov Asplund, Rolf Eriksson och Svante Wadman samt nyvaldes Peter Benson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Andreas Segerros till styrelsens ordförande.
Omvaldes KPMG AB, med Per Hammar som ansvarig revisor, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Beslöts att 400 000 kronor i arvode skall utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts att styrelsearvode fördelas så att 200 000 kr ska utgå till Andreas Segerros och 200 000 kr till Peter Benson.
Beslöts att arvode till revisorn skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Beslut om incitamentsprogram
Beslöts att godkänna det framlagda förslaget till incitamentsprogram. Antecknades att teckningskursen fastställdes till 0,13 SEK samt att beslutet antogs av samtliga närvarande aktieägare.

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.