02:58:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
DexTech Medical är ett forskningsbolag. Idag innehas specialisering främst inom urologisk onkologi, där vanliga sjukdomar inkluderar prostatacancer. En stor del av forskningen utförs i samarbete med övriga internationella aktörer, forskningsinstitut och universitet. Bolaget etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-09 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2020-10-08 Årsstämma 2021
2020-08-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-17 Årsstämma 2020
2019-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2018-10-10 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-11-10 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2017-11-09 Årsstämma 2018
2017-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-11-30 Årsstämma 2017
2016-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2016-09-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2015-11-03 Årsstämma 2016
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-11-28 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2014-11-27 Årsstämma 2015
2014-08-29 Bokslutskommuniké 2014
2019-06-07 08:30:00

Idag, den 7 juni 2019, inleds teckningstiden i DexTech Medical AB ("DexTech") företrädesemission, dels för att skapa en god finansiell ställning för bolaget inför licensförhandlingar avseende huvudkandidaten OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Teckningstiden löper till och med den 26 juni 2019. Fulltecknad företrädesemission tillför DexTech cirka 10 MSEK före emissionskostnader. DexTech har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,7 MSEK och vederlagsfri garantiteckning (s.k. toppgaranti) om resterande del av emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelserna och toppgarantin därmed 100 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets (www.dextechmedical.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Motiv för nyemissionen 

Under 2018 avslutade DexTech sin fas IIb-studie avseende huvudkandidaten OsteoDex (bolagets läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer). Bolaget kunde därefter meddela goda resultat från studien eftersom OsteoDex visades ha en betydelsefull hämmande effekt på "Vicious Cycle" (den onda cirkeln) i skelettet, dvs. den biologiska process som driver på sjukdomen och därmed också leder till förkortad överlevnad. Baserat på dessa resultat för DexTech nu diskussioner med ett antal intressenter avseende en potentiell licensaffär för OsteoDex. Mot den bakgrunden genomför DexTech nu en företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget högst cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs av två primära skäl; dels för att bolaget ska vara välfinansierat vid licensförhandlingarna för OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Kapitalet bedöms av styrelsen kunna finansiera verksamheten i cirka fyra år efter genomförd företrädesemission.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni - 26 juni 2019.
Teckningskurs: 60,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 167 645 aktier. Vid
fulltecknad företrädesemission tillförs DexTech 10 058
700 SEK före emissionskostnader.
Avstämningsdag: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter var
den 3 juni 2019. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 29
maj 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt
att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2019.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 juni 2019 var
registrerade som aktieägare i DexTech äger
företrädesrätt att teckna aktier i
företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls
en (1) teckningsrätt. Åttioåtta (88) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningsförbindelser Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,7
och garantiteckning: MSEK och vederlagsfri garantiteckning om resterande del
av emissionsvolymen.
Antal aktier innan 14 752 833 aktier.
nyemission:
Värdering (pre Cirka 885 MSEK.
-money):
Handel med BTA: Sker på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni
2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har
registrerat företrädesemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av juli 2019.
Handel med Sker på Spotlight Stock Market från den 7 juni 2019
teckningsrätter: till den 24 juni 2019.
Utspädning Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina
teckningsrätter till att teckna aktier kommer att
vidkännas en maximal utspädning om cirka 1,1 procent
genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya
aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med
det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad
företrädesemission).

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till DexTech i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om aktuell företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se 

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt effekt samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.